Työnantajan eläke- ja vakuutusmaksut

Työnantajalla on velvollisuus järjestää työntekijöidensä eläketurva ottamalla heille työeläkevakuutus. Tiettyjen edellytysten täyttyessä vaaditaan myös tapaturmavakuutus, työttömyysvakuutus ja ryhmähenkivakuutus. Eläke- ja vakuutusmaksut maksetaan työnantajan valitsemille vakuutusyhtiöille.

Työnantajan työeläkevakuutus

Yksityisten alojen työntekijät vakuutetaan työntekijäin eläkelain (TyEL) mukaan toimialasta tai työsuhteen pituudesta riippumatta. Työnantajan on vakuutettava 17-68 vuotiaat työntekijät, joiden kuukausiansio ylittää vakuuttamisvelvollisuuden alarajan. Työnantaja voi itse valita, mistä työeläkeyhtiöstä tai -laitoksesta hän työeläkevakuutuksen ottaa.

TyELin mukaan työnantaja voi olla joko sopimustyönantaja tai tilapäinen työnantaja.

  • Vakituisesti henkilökuntaa työllistävän sopimustyönantajan on järjestettävä työeläkevakuutus palkanmaksua seuraavan kuukauden aikana. Työnantaja tekee vakuutuksesta erillisen vakuutussopimuksen valitsemansa työeläkevakuutusyhtiön kanssa.
  • Työnantaja on tilapäinen työnantaja, jos hänellä ei ole jatkuvasti palveluksessaan henkilökuntaa ja hänen maksamansa palkat puolen vuoden ajalta jäävät alle tietyn rajan. Tämä euroraja tarkistetaan vuosittain. Tilapäisen työnantajan ei tarvitse tehdä erillistä vakuutussopimusta työeläkevakuutusyhtiön kanssa. Hän voi maksaa työeläkevakuutusmaksut kuukausittain valitsemalleen työeläkevakuutusyhtiölle. Maksun voi hoitaa esimerkiksi Palkka.fi -palvelussa. Tilapäinen työnantaja voi kuitenkin halutessaan ottaa erillisen työeläkevakuutuksen.

Sopimustyönantajan työeläkevakuutusmaksu määräytyy yrityksen koon perusteella. Yrityksen koko määritetään kokonaispalkkasumman perusteella. Tilapäiset maksualennukset sekä asiakashyvitykset voivat alentaa työeläkevakuutusmaksua.

Sekä työnantaja että palkansaaja maksavat työeläkevakuutusmaksua. Työnantaja maksaa koko vakuutusmaksun, mutta perii työntekijän osuuden tämän palkasta. Työnantaja tilittää maksut työeläkevakuutusyhtiölle erittelemättä työnantajan ja työntekijän osuuksia.

Merimieseläkelain (MEL) mukainen eläkevakuutus hoidetaan Merimieseläkekassassa. Sekä merenkulkija että hänen työnantajansa maksavat kumpikin Merimieseläkekassalle yhtä suuren merimieseläkevakuutusmaksun. Työnantaja maksaa koko vakuutusmaksun mutta perii työntekijän osuuden maksamastaan palkasta ja tilittää maksut Merimieseläkekassalle.

Pakollinen tapaturmavakuutus

Työnantajan on vakuutettava työntekijänsä työtapaturman ja ammattitaudin varalta, jos se maksaa palkkoja kalenterivuodessa yhteensä yli 1 300 euroa. Työpäivien lukumäärällä ei vuodesta 2016 alkaen ole enää merkitystä.

Vakuutuksen on oltava voimassa töiden alkaessa. Kukin vakuutusyhtiö määrittelee omat maksunsa, ja niihin vaikuttavat työnantajan maksama palkkasumma ja toimialan ammattitauti- ja tapaturmariski. Maksu vaihtelee siis toimiala- ja yrityskohtaisesti. Tapaturmavakuutusmaksu lasketaan ennakonpidätyksen alaisista rahapalkoista ja luontoiseduista. Työntekijöiden tapaturmavakuutus ei kata yrittäjän omaa turvaa. Yrittäjät voivat ottaa vapaaehtoisen yrittäjien tapaturmavakuutuksen.

Työttömyysvakuutus

Työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuus koskee lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin kuuluvia 17-64 vuotiaita työntekijöitä. Työttömyysvakuutusmaksu lasketaan ennakonpidätyksen alaisista palkoista ja luontoiseduista. Työnantaja vähentää työntekijän osuuden tämän nettopalkasta palkanmaksun yhteydessä, ja maksaa sekä palkansaajan että työnantajan työttömyysvakuutusmaksun Työllisyysrahastolle.

Vakuuttamisvelvollisuus koskee myös yrityksen osaomistajaa. Osaomistajan käsite on määritelty tarkemmin työttömyysturvalaissa. Yrityksen osaomistaja on esimerkiksi johtavassa asemassa osakeyhtiössä työskentelevä henkilö. Edellytyksenä on, että hänellä itsellään on vähintään 15 % tai hänen perheenjäsenillään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa on vähintään 30 % osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai muutoin vastaava määräämisvalta.

Osaomistaja on myös esimerkiksi osakeyhtiössä työskentelevä henkilö, jos hänellä tai hänen perheenjäsenillään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa on vähintään puolet osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai muutoin vastaava määräämisvalta.

Ryhmähenkivakuutus

Työnantaja voi joutua ottamaan työntekijöilleen myös ryhmähenkivakuutuksen, jos työnantajaa koskevassa työehtosopimuksessa on näin määrätty. Ryhmähenkivakuutusmaksu peritään tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä. Maksu laskutetaan erillisellä laskulla ja se lasketaan samasta palkkasummasta kuin työttömyysvakuutusmaksu. Maksu vaihtelee yhtiöittäin.

Lisätietoja

Lisätietoja työeläketurvasta saa Eläketurvakeskuksesta ja eläkelaitoksista. Tapaturmavakuutuksesta ja työttömyysvakuutuksesta saa lisätietoja tapaturmavakuutusyhtiöiltä ja Tapaturmavakuutuslaitosten liitosta.

 

Avainsanat: