Mitä verotarkastuksessa tapahtuu?

Ennen verotarkastusta verotarkastaja yleensä ottaa yhteyttä yritykseen ja sopii tarkastuksesta ja sen aikataulusta. Tarkastuksessa verotarkastaja tutustuu yritykseen ja käy läpi kirjanpitoa, tositteita, sopimuksia ja muuta aineistoa. Tarkastuksesta laaditaan aina verotarkastuskertomus.

Verotarkastuksen suunnittelu

Tarkastuskohteiden valinta perustuu veroriskien hallintaan ja valtakunnalliseen kohdevalintaan sekä satunnaisotantaan.

Yksittäistä verotarkastusta valmistellessaan verotarkastajat perehtyvät asiakkaan Verohallinnolle ilmoittamiin tietoihin, kuten veroilmoituksiin, oma-aloitteisten verojen veroilmoituksiin (aiemmin kausiveroilmoitus), vuosi-ilmoituksiin ja muihin tietoihin. Verotarkastajat käyvät läpi myös asiakasta koskevat Verohallinnon päätökset, esimerkiksi verotuspäätökset ja ennakkoratkaisut. Verotarkastaja perehtyy lisäksi yhtiön toimialaan ja toimintaympäristöön.

Yhteydenotto

Verotarkastuksesta vastuussa oleva verotarkastaja ottaa etukäteen yhteyttä yritykseen. Verotarkastuksen aloitusaika sovitaan yhdessä yrityksen kanssa. Samalla verotarkastaja kertoo, mikä on tarkastuksen kohteena oleva ajanjakso, mitä kirjanpitoaineistoa ja muuta materiaalia tarkastuksessa tarvitaan sekä yhteystietonsa. Verohallinto voi pyytää kirjanpitomateriaalin myös sähköisesti. Sovitut asiat voidaan vahvistaa yritykselle vielä sähköpostilla.

Alkukeskustelu

Verotarkastus alkaa alkukeskustelulla, joka käydään yleensä yrityksen tiloissa. Siihen osallistuvat yrityksen edustajat ja verotarkastuksen tekevät verotarkastajat. Alkukeskustelussa yrityksen edustaja esittelee yrityksen liiketoiminnan ja siinä tapahtuneet merkittävät muutokset. Alkukeskustelussa selvitetään, miten yrityksen kirjanpito, palkanlaskenta ja taloushallinto on järjestetty. Samalla sovitaan alustavasti verotarkastuksen aikataulusta. Alkukeskusteluun voidaan liittää myös kiertokäynti yrityksessä, jos se on mahdollista ja sen katsotaan edesauttavan verotarkastuksen sujumista. Alkukeskustelu voidaan joissakin tapauksissa käydä myös puhelimitse.

Tarkastaminen

Alkukeskustelun jälkeen verotarkastajat perehtyvät tarkastettavaan aineistoon, kuten päivä- ja pääkirjaan, tilinpäätös- ja tositeaineistoon, palkkakirjanpitoon, hallintoelinten pöytäkirjoihin, tilintarkastajien ja sisäisen tarkastuksen raportteihin sekä erilaisiin liiketoimintaan liittyviin sopimuksiin. Verotarkastus etenee vuorovaikutuksessa yrityksen edustajien kanssa, ts. asioista keskustellaan ja tarvittaessa pyydetään lisäselvityksiä. Tarkoituksena on, että verotarkastuksen kuluessa mahdollisimman moni asia selvitetään keskusteluin. Toisinaan Verohallinto tekee myös kirjallisia selvityspyyntöjä.

Loppukeskustelu

Kun kirjanpitoaineisto ja muu materiaali on käyty läpi ja tarkastus on siltä osin päättynyt, pidetään loppukeskustelu yrityksen edustajien kanssa. Loppukeskustelussa käydään läpi verotarkastuksessa tehdyt havainnot ja kerrotaan, millaisia toimenpiteitä Verohallinto todennäköisesti tekee virheellisiin tietoihin perustuneen verotuksen muuttamiseksi. Korjausesityksiä tehdään myös verovelvollisen eduksi, jos se on aiheellista. Lisäksi kerrataan vielä ne asiat, jotka jäävät yrityksen selvitettäviksi ennen kuin Verohallinto laatii verotarkastuskertomuksen. Loppukeskustelun yhteydessä annetaan myös arvio siitä, milloin verotarkastuskertomus valmistuu.

Verotarkastuskertomus

Verotarkastuskertomukseen on koottu tarkastushavainnot sekä verotustoimenpiteet ja muut toimenpiteet, joita Verohallinto tekee tarkastuksen perusteella. Yritykselle varataan aina tilaisuus antaa vastine verotarkastuskertomukseen. Jos yrityksen antamalla vastineella on vaikutusta verotustoimenpiteisiin, verotarkastuskertomus korjataan ennen lopullista verotuksen oikaisupäätöstä.

Verotarkastuskertomuksen hyväksymisen jälkeen verotarkastuskertomus sekä mahdolliset veron määräämispäätökset tai verotuksen oikaisupäätökset lähetetään yritykselle.  Asian käsittelijä ei yleensä enää kuule yritystä siinä vaiheessa, kun vero määrätään tai verotusta oikaistaan.

Avainsanat: