Valtuutettu varastonpitäjä ja veroton varasto valmisteverotuksessa

Valtuutettu varastonpitäjä voi valmistaa, jalostaa, pitää hallussaan, vastaanottaa ja lähettää valmisteveron alaisia tuotteita väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä. Tällöin toiminta tapahtuu verottomassa varastossa, ja valmistevero maksetaan vasta myöhemmin, kun tuotteet luovutetaan varastosta kulutukseen. Valtuutettu varastonpitäjä on verovelvollinen myös varastossa todetusta verotettavasta hävikistä.

Valmisteveron alaisten tuotteiden valmistajan tulee pääsääntöisesti toimia valtuutettuna varastonpitäjänä. Poikkeuksena ovat virvoitusjuomien pienvalmistajat. Valtuutetuiksi varastonpitäjiksi hyväksytään myös luotettavia ja säännöllistä liiketoimintaa valmisteveron alaisilla tuotteilla harjoittavia tukkumyyntiliikkeitä.

Valtuutetun varastonpitäjän konkurssitapauksissa verovelvollinen on se, joka konkurssiin asettamisen jälkeen luovuttaa tuotteita verottomasta varastosta kulutukseen, käytännössä yleensä konkurssipesä.

Verottomalla varastolla tarkoitetaan paikkaa, jossa valtuutettu varastonpitäjä harjoittaa edellä kuvattua toimintaa.

Toiminnan pitää siis tapahtua verottomassa varastossa. Valmistevero suoritetaan vasta myöhemmin luovutettaessa tuotteet varastosta kulutukseen.

Verohallinto myöntää luvan hakemuksesta henkilölle, jota saadun selvityksen perusteella pidetään luotettavana ja jolla katsotaan olevan riittävät taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset luvassa tarkoitetun toiminnan harjoittamiseen. Luvan myöntämisen edellytyksenä on myös se, ettei hakija ole konkurssissa. Jos hakijana on luonnollinen henkilö, luvan myöntämisen edellytyksenä on myös se, että hakija on täysi-ikäinen, eikä hänen toimintakelpoisuuttaan ole rajoitettu. Luvan on oltava voimassa koko toiminnan aikana. 

Lupapäätöksessä vahvistetaan valvonnan ja verotuksen kannalta tarpeelliset ehdot, joita luvanhaltijan on noudatettava. Lupaehtoja voidaan tarvittaessa muuttaa. Luvanhaltijan on ilmoitettava Verohallinnolle, jos lupahakemuksen tietoihin tulee oleellisia muutoksia. Lupa voidaan myöhemmin peruuttaa, jos siihen on syytä. Luvan katsotaan päättyvän, jos luvan haltija asetetaan konkurssiin. 

Ennen luvan myöntämistä hakijan on asetettava Verohallinnon määräämä vakuus valmisteverojen suorittamisesta.

Jos hakemus koskee alkoholituotteita, hakijan on oltava yhteydessä myös Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoon, Valviraan, alkoholilainsäädännön edellyttämien lupien hankkimiseksi. 

Miten lupa haetaan?

Valtuutettu varastonpitäjä tarvitsee toimintaansa varten Verohallinnon antaman luvan. Samoin verottoman varaston pitämiseen tarvitaan erillinen lupa, jota haetaan tavallisesti samalla, kun haetaan valtuutetun varastonpitäjän lupaa. Lupa edellyttää säännöllistä liiketoimintaa. Lupa on maksullinen.

Jätä lupahakemus liitteineen Verohallinnolle. Hakemuslomakkeita saa Verohallinnon verkkosivuilta ja toimipisteistä:

Lisätietoa

Täydellinen tuhoutuminen tai lopullinen menettäminen valmisteverotuksessa

Inventaarioerojen käsittely valmisteverotuksessa

Hinnasto Verohallinnon maksullisista palveluista

Valmisteveron ilmoittaminen ja maksaminen