Rekisteröity vastaanottaja valmisteverotuksessa

Rekisteröidyllä vastaanottajalla tarkoitetaan henkilöä tai yritystä, joka ansiotoiminnassaan vastaanottaa valmisteveron alaisia tuotteita toisesta jäsenvaltiosta tai Suomessa sijaitsevasta tuontipaikasta väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä. Rekisteröidyllä vastaanottajalla on oikeus ainoastaan vastaanottaa valmisteveronalaisia tuotteita väliaikaisesti verottomana. Rekisteröity vastaanottaja ei siis saa varastoida eikä lähettää tuotteita edelleen väliaikaisesti verottomina, vaan tällainen maahantuoja suorittaa verot aina kootusti verokausittain kunakin kuukautena vastaanottamistaan tuotteista.

Rekisteröitynä vastaanottajana toimimista varten vaaditaan Verohallinnon lupa. Lupa edellyttää säännöllistä liiketoimintaa. Lupa on maksullinen.

Verohallinto myöntää luvan hakemuksesta henkilölle, jota saadun selvityksen perusteella pidetään luotettavana ja jolla katsotaan olevan riittävät taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset luvassa tarkoitetun toiminnan harjoittamiseen. Luvan myöntämisen edellytyksenä on myös se, ettei hakija ole konkurssissa. Jos hakijana on luonnollinen henkilö, luvan myöntämisen edellytyksenä on myös se, että hakija on täysi-ikäinen, eikä hänen toimintakelpoisuuttaan ole rajoitettu. Luvan on oltava voimassa koko toiminnan aikana. 

Lupapäätöksessä vahvistetaan valvonnan ja verotuksen kannalta tarpeelliset ehdot, joita luvanhaltijan on noudatettava. Lupaehtoja voidaan tarvittaessa muuttaa. Luvanhaltijan on ilmoitettava Verohallinnolle, jos lupahakemuksen tietoihin tulee oleellisia muutoksia. Lupa voidaan myöhemmin peruuttaa, jos siihen on syytä. Luvan katsotaan päättyvän, jos luvan haltija asetetaan konkurssiin. 

Ennen luvan myöntämistä hakijan on asetettava Verohallinnon määräämä vakuus valmisteverojen suorittamisesta.

Jos hakemus koskee alkoholituotteita, hakijan on oltava yhteydessä myös Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoon, Valviraan, alkoholilainsäädännön edellyttämien lupien hankkimiseksi. 

Miten lupa haetaan?

Jätä lupahakemus liitteineen Verohallinnolle.

Lisätietoa

Miten veroilmoitus tehdään ja vero maksetaan?

Täydellinen tuhoutuminen tai lopullinen menettäminen valmisteverotuksessa