Rekisteröity lähettäjä valmisteverotuksessa

Rekisteröidyllä lähettäjällä tarkoitetaan henkilöä tai yritystä, jolle tuontijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat myöntäneet luvan ansiotoiminnassaan lähettää valmisteveron alaisia tuotteita väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä sen jälkeen kun tuotteet on luovutettu vapaaseen liikkeeseen.

Rekisteröitynä lähettäjänä voi toimia esimerkiksi tuotteiden tullauksen hoitava huolitsija. Myös valtuutettuna varastonpitäjänä tai rekisteröitynä vastaanottajana toimivalle henkilölle voidaan myöntää lupa toimia rekisteröitynä lähettäjänä.

Ainoastaan rekisteröity lähettäjä voi lähettää yhdenmukaistetun valmisteveron alaisia tuotteita tuontipaikasta eteenpäin väliaikaisesti verottomina. Rekisteröityä lähettäjää ei tarvita, kun siirretään kansallisten valmisteverojen alaisia tuotteita.

Verohallinto myöntää luvan hakemuksesta henkilölle, jota saadun selvityksen perusteella pidetään luotettavana ja jolla katsotaan olevan riittävät taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset luvassa tarkoitetun toiminnan harjoittamiseen. Luvan myöntämisen edellytyksenä on myös se, ettei hakija ole konkurssissa. Jos hakijana on luonnollinen henkilö, luvan myöntämisen edellytyksenä on myös se, että hakija on täysi-ikäinen, eikä hänen toimintakelpoisuuttaan ole rajoitettu. Luvan on oltava voimassa koko toiminnan aikana. 

Lupapäätöksessä vahvistetaan valvonnan ja verotuksen kannalta tarpeelliset ehdot, joita luvanhaltijan on noudatettava. Lupaehtoja voidaan tarvittaessa muuttaa. Luvanhaltijan on ilmoitettava Verohallinnolle, jos lupahakemuksen tietoihin tulee oleellisia muutoksia. Lupa voidaan myöhemmin peruuttaa, jos siihen on syytä. Luvan katsotaan päättyvän, jos luvan haltija asetetaan konkurssiin. 

Ennen luvan myöntämistä hakijan on asetettava Verohallinnon määräämä vakuus valmisteverojen suorittamisesta.

Rekisteröitynä lähettäjänä toimimista varten vaaditaan Verohallinnon lupa. Lupa edellyttää säännöllistä liiketoimintaa. Lupa on maksullinen.

Miten lupa haetaan?

Jätä lupahakemus liitteineen Verohallinnolle.

Lisätietoa

Miten veroilmoitus tehdään ja vero maksetaan?

Täydellinen tuhoutuminen tai lopullinen menettäminen valmisteverotuksessa