Valmisteverotuksen luvat ja rekisteröinnit

Lupa- ja vakuusmenettely

Valtuutettu varastonpitäjä, rekisteröity vastaanottaja, rekisteröity lähettäjä ja veroedustaja tarvitsevat toimintaansa Verohallinnon antaman luvan. Samoin verottoman varaston pitämiseen tarvitaan erillinen lupa, jota voidaan hakea samalla, kun haetaan valtuutetun varastonpitäjän lupaa.

Valtuutetun varastonpitäjän lupa

Valtuutetun varastonpitäjän luvan myöntämisen edellytyksenä on, että henkilö ansiotoiminnassaan

  • valmistaa tai jalostaa valmisteveron alaisia tuotteita
  • harjoittaa valmisteveron alaisten tuotteiden tukkukauppaa jatkuvasti ja merkittävässä laajuudessa
  • käyttää tai luovuttaa käytettäväksi valmisteveron alaisia tuotteita valmisteverolainsäädännössä verottomaksi säädettyyn tarkoitukseen jatkuvasti ja merkittävässä laajuudessa
  • pitää verottomien tavaroiden myymälää
  • vuokraa varastotilaa ja -palveluja edellä kuvatun toiminnan harjoittamiseksi
  • harjoittaa muuta toimintaa joka rinnastuu yllä kuvattuun toimintaan.

Verottoman varaston lupa

Verottoman varaston lupa voidaan myöntää, jos varasto, tila tai alue on hakijan hallinnassa ja viranomaisen valvottavissa. Varaston tulee myös soveltua ja sitä  pitää  käyttää  siihen  toimintaan, johon hakijalle on valtuutetun varastonpitäjän lupa myönnetty. Varaston pitämiselle pitää olla hyväksyttävä ja perusteltu tarve.

Rekisteröidyn vastaanottajan lupa

Rekisteröidyn vastaanottajan lupa myönnetään henkilölle, joka ansiotoiminnassaan vastaanottaa valmisteveron alaisia tuotteita toisesta jäsenvaltiosta tai Suomessa sijaitsevasta tuontipaikasta. Rekisteröidyn lähettäjän lupa taas on tarkoitettu ansiotoiminnassa tapahtuvaan valmisteveron alaisten tuotteiden lähettämiseen vapaaseen liikkeeseen luovuttamisen jälkeen.

Veroedustajan lupa

Veroedustajan lupa myönnetään henkilölle, jonka toisessa jäsenvaltiossa toimiva etämyyjä on valtuuttanut toimimaan hänen veroedustajanaan Suomessa etämyyntinä myydyistä tuotteista.

Verohallinto myöntää luvan hakemuksesta henkilölle, jota saadun selvityksen perusteella pidetään luotettavana ja jolla katsotaan olevan riittävät taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset luvassa tarkoitetun toiminnan harjoittamiseen. Luvan myöntämisen edellytyksenä on myös se, ettei hakija ole konkurssissa. Jos hakijana on luonnollinen henkilö, luvan myöntämisen edellytyksenä on myös se, että hakija on täysi- ikäinen, eikä hänen toimintakelpoisuuttaan ole rajoitettu. Luvan on oltava voimassa koko toiminnan aikana.

Jos hakemus koskee alkoholituotteita, hakijan on oltava yhteydessä myös Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoon, Valviraan, alkoholilainsäädännön edellyttämien lupien hankkimiseksi.

Ennen luvan myöntämistä hakijan on asetettava Verohallinnon määräämä vakuus valmisteverojen suorittamisesta.

Lupapäätös on maksullinen

Lupapäätöksessä vahvistetaan valvonnan ja verotuksen kannalta tarpeelliset ehdot, joita luvanhaltijan on noudatettava. Päätös on maksullinen. Lupaehtoja voidaan tarvittaessa muuttaa. Luvanhaltijan on ilmoitettava veroviranomaisille, jos lupahakemuksen tietoihin tulee oleellisia muutoksia. Lupa voidaan myöhemmin peruuttaa, jos siihen on syytä. Luvan katsotaan päättyvän, jos luvan haltija asetetaan konkurssiin.

Satunnaiset vastaanottajat eivät tarvitse lupaa - yksittäisvakuus on asetettava

Henkilöt, jotka vastaanottavat valmisteveron alaisia tuotteita ansiotoiminnassaan satunnaisesti, eivät tarvitse toimintaansa erityistä lupaa. Yhdenmukaistetun valmisteveron alaisten tuotteiden jokaisesta maahantuontierästä on kuitenkin asetettava kertaluonteinen vakuus ennen tuotteiden lähettämistä Suomeen. Sama koskee toisessa EU-maassa verotettujen tuotteiden vastaanottajaa Suomessa.

Yksittäisvakuuden voit asettaa Valmisteveroilmoituspalvelussa.

Siirry palveluun

Jos vakuutta ei aseteta sähköisesti, voi vakuuslomakkeen toimittaa osoitteeseen

  • Verohallinto/valmisteverotus, PL 20, 00052 VERO

Lisätietoja:

Valmisteveron ilmoittaminen ja maksaminen

Hinnasto Verohallinnon maksullisista palveluista

Valmisteveronalaisten tuotteiden satunnainen maahantuonti

Vakuudet valmisteverotuksessa