Valmisteveron palautushakemukset

Valmisteveroalaisten tuotteiden verottomuuksista säädetään sekä valmisteverotuslaissa että asianomaisia tuotteita koskevissa verolaeissa. 

Tuotteen käyttäjällä voi olla valmisteverolupa, joka oikeuttaa tuotteiden verottomaan hankintaan ja käyttöön. Yleensä tämä edellyttää verottoman varaston lupaa. Tällöin verottomasti käytettyjen tuotteiden määrät ilmoitetaan veroilmoituksella.

Jos käyttäjällä ei ole verottomaan käyttöön oikeuttavaa valmisteverolupaa, voi valmisteverot saada takaisin hakemalla palautusta, jos edellytykset palautuksen maksamiselle täyttyvät. Valmisteveroja koskeva palautushakemus voidaan tehdä, jos Suomessa verotettuja tuotteita on käytetty tai toimitettu käytettäviksi verottomaan tarkoitukseen. Palautukseen oikeutettuja ovat tuotteiden käyttäjät tai tuotteet verottomaan tarkoitukseen toimittanut.

Valmisteverotuslainmukaiset palautukset

Suomessa suoritettu valmistevero voidaan palauttaa valmisteverotuslain mukaisesti hakemuksesta:

  • tuotteet verottomaan tarkoitukseen käyttäneelle tai luovuttaneelle
  • viejälle vienti- tai tullivarastointimenettelyyn asetetuista, EU:n ulkopuolelle toimitetuista tuotteista (ei koske matkustajaviemisiä)
  • lähettäjälle, kun Suomessa verotetut tuotteet on siirretty toiseen jäsenvaltioon luovutettavaksi muuhun kuin yksityiseen käyttöön
  • myyjälle etämyynnissä Suomesta toiseen jäsenmaahan, kun tuotteista on määräjäsenmaassa suoritettu vero
  • tuotteet lähettäneelle valtuutetulle varastonpitäjälle niistä tuotteista, joista tätä on verotettu ValmVL 11 §:n nojalla (verottoman siirron aikana tapahtunut sääntöjenvastaisuus ja tuotteet katsottu Suomessa kulutukseen luovutetuiksi) ja myöhemmin on selvinnyt, että sääntöjenvastaisuus tapahtui toisessa jäsenmaassa, jossa vero on myös kannettu.

Jos veron palauttaminen edellyttää sitä, että valmistevero on suoritettu toisessa jäsenmaassa, hakijan on osoitettava tämä.

Palautusta voidaan hakea myös, jos asianomaiseen valmisteverolakiin perustuvia vähennyksiä ei ole voitu tehdä. Tällöin vähennettäväksi oikeutetut vero voidaan hakea takaisin palautuksena.

Hakuaika

Palautuksia haetaan kolmen vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, kun tuotteita on käytetty tai vero on määrätty Suomessa. Poikkeuksena tästä on energiaintensiivisten yritysten palautushakemus, jota on haettava kuuden kuukauden sisällä yrityksen tilikauden päättymisestä.

Valmisteverojen palautuksiin oikeuttavista seikoista kerrotaan tarkemmin asianomaisia valmisteveroja koskevissa vero-ohjeissa.

Palautushakemusten täyttöohjeet löytyvät lomakkeet -sivuilta. Hakemuksen voi jättää sähköisesti Valmisteveroilmoituspalvelua käyttäen, vain energiaintensiivinen hakemus on täytettävä paperilomakkeelle.

Uuden tai muuttuneen pankkitilinumeron ilmoittaminen - Valmisteveroasiakkaille ainoastaan paperilomake

Valmisteveroasiakkaiden tulee ilmoittaa tilinumero paperilomakkeella.

Valmisteveron palautuksia varten ilmoitettu tilinumero voi olla eri kuin Verohallinnolle muuten ilmoitettu tilinumero. Näin ollen valmisteveroasiakkaiden tiedoissa on mahdollista olla kerrallaan useampi tilinumero. Muilla asiakkailla voi olla Verohallinnon tiedoissa ainoastaan yksi voimassa oleva tilinumero.

Siirry palveluun 

Valmisteverotuksen syventävät ohjeet