Virvoitusjuomien pienvalmistajat valmisteverotuksessa

Virvoitusjuomien pienvalmistajat, joiden virvoitusjuomien kulutukseen luovutettu määrä on enintään 50 000 litraa kalenterivuodessa, on vapautettu verosta. Määrällä tarkoitetaan valmista, laimennettua juomaa. Mikäli määrä ylittää 50 000 litraa, vero peritään koko määrästä.

Pienvalmistajan on vaadittaessa esitettävä Verohallinnolle luotettava selvitys tuotannon määrästä sekä riippumattomuudestaan saman toimialan valmistajiin nähden. Verovapaus koskee myös ulkomailla toimivia pienvalmistajia. Tällöin valmistajaa koskeva selvitysvelvollisuus on virvoitusjuomien maahantuojalla.

Pienvalmistajien verovapautus kuuluu EU:n valtiontukisääntelyn piiriin. Se on nk. vähämerkityksellistä tukea, jota säätelee De minimis -asetus. Tämän vuoksi pienvalmistajien tulee ilmoittautua Verohallinnolle. Verohallinto tekee pienvalmistajalle myönnettävästä tuesta kirjallisen päätöksen.

De minimis -tuesta on lisätietoa myös työ- ja elinkeinoministeriön Internet-sivuilla (www.tem.fi).