Tupakkavero

Muiden valmisteverojen tapaan veroa tulee maksaa tuotteista, jotka Suomessa valmistetaan tai vastaanotetaan toisesta jäsenvaltiosta sekä tuotteista, jotka tuodaan Suomeen unionin ulkopuolelta.

Yksityishenkilön omaa käyttöä varten tuomia tuotteita ei EU:n sisällä yleensä veroteta.

On kuitenkin syytä huomioida, että tupakkatuotteiden tuontia muista EU-maista on rajoitettu tupakkalailla (549/2016). Rajoitukset koskevat vähittäismyyntipakkauksia, joiden varoitusmerkinnät ovat puutteellisia. Nuuskan kaikenlainen vastaanottaminen, esimerkiksi tilaamalla Internetistä tai lahjalähetyksenä Suomen ulkopuolelta on kiellettyä (tupakkalaki 63 §). Nuuskaa saa tuoda vain matkustajatuontina, omaan henkilökohtaiseen käyttöön, enintään 1000 grammaa kalenterivuorokaudessa. Lahjaksi nuuskaa ei saa tuoda.

Myös EU:n ulkopuolelta tuleville matkustajatuomisille on asetettu rajoituksia.

Lue tarkempia tietoja matkustajatuomisten verotuksesta. Lisää tietoja on Tullin sivuilla Tupakkatuotteiden tuonti matkalta.

Suomessa kulutukseen luovutettavat tupakkatuotteet on varustettava vähittäismyyntipakkauksiin painettavalla tekstillä tai hintalipukkeella, josta käy ilmi tuotteen vähittäismyyntihinta.

Verolliset tuotteet

Tupakkaverolain mukaan verollisia tuotteita ovat

 • sikarit ja pikkusikarit
 • savukkeet
 • piippu- ja savuketupakka
 • savukepaperi
 • muu tupakkaa sisältävä tuote (= tupakasta kokonaan tai osaksi valmistettua poltettavaksi, sieraimiin vedettäväksi, imeskeltäväksi tai pureskeltavaksi tarkoitettua tuotetta, jota ei lueta edellä mainittuihin tupakkatuotteisiin. Muuksi tupakkaa sisältäväksi tuotteeksi katsotaan mm. nuuska ja purutupakka.)
 • valmistamaton raakatupakka on verollista jos se myydään vähittäiskaupassa suoraan kuluttajille kotona valmistettavaksi.
 • muut osittain muusta kuin tupakasta valmistetut sikarit ja pikkusikarit
 • savukkeisiin, piippu- ja savuketupakkaan rinnastettavat tuotteet, jotka on kokonaan tai osittain valmistettu muusta kuin tupakasta, mutta jotka täyttävät muutoin em. tuotteita koskevat laissa säädetyt edellytykset
 • sähkösavukenesteet, nikotiinipitoiset ja nikotiinittomat

Mikäli tupakkaa sisältämättömiä tuotteita käytetään ainoastaan lääkintätarkoituksiin, ei niitä pidetä tupakkatuotteina. Tarkemmat määritelmät veronalaisista tuotteista löytyy tupakkaverolain (1470/1994) 2-7 pykälistä.

Verottomat tuotteet

 • tupakkatuotteet, jotka käytetään tupakkaverolaissa tarkoitettujen tuotteiden valmistukseen
 • tupakkatuotteet, jotka on luovutettu viranomaisille näytteiksi
 • savukepaperit ja laissa tarkoitetut muut tupakkaa sisältävät tuotteet, jotka valtuutettu varastonpitäjä toimittaa muualla EU:n alueella kuin Suomessa kulutettaviksi.

Lisäksi tupakkatuotteet voivat olla verottomia valmisteverotuslain 3 luvussa mainittujen verottomuuden edellytysten täyttyessä. Valmisteverotuslain mukaan verottomia ovat mm.

 • väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä siirrettävät tuotteet
 • tuotteet, jotka asetetaan tullivarastointi- tai vientimenettelyyn
 • ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä olevalla vesi- ja ilma-aluksella myytäviksi tai kulutettaviksi tarkoitetut tuotteet (ns. muonitus/alustoimitus)
 • diplomaattisuhteen perusteella diplomaateille, konsuleille ja kansainvälisille järjestöille luovutettavat tuotteet (ns. diplomaattimyynti)

Lisätietoa

Inventaarioerojen käsittely valmisteverotuksessa

Valmisteverollisen tavaran tilaaminen ulkomailta – ohje yrityksille ja yhteisöille

Savukkeiden ja savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisvero sekä muiden tupakkatuotteiden verotusarvot ei-kaupallisessa maahantuonnissa