Maakaasun ja biokaasun verotus 2020

Maakaasumarkkinoiden muutos aiheuttaa muutostarpeita myös maakaasun ja biokaasun verotukseen. Muutokset tulisi toteuttaa jo 1.1.2020 lukien. Niiden valmistelun ja toteuttamisen on kuitenkin arvioitu vievän niin paljon aikaa, että niitä ei saada kaikilta osin toteutettua 1.1.2020 mennessä. Tämän vuoksi Verohallinto antaa tämän ohjeen, jonka avulla verotus toteutetaan nykyisillä säädöksillä vielä vuoden 2020 ajan.

Maakaasumarkkinoiden muutoksen aiheuttamia ongelmia lain tulkinnoissa

Kaasuvuorokauteen siirtyminen

Kaasuvuorokausi alkaa ja päättyy klo 07.00. Valmisteverotuksessa verokausi on kalenterikuukausi alkaen ja päättyen klo 00.00. Kaasuvuorokaudesta johtuen maakaasun mittaustietoja ei ole käytettävissä valmisteverotuksen verokauden mukaisesti.

 • Verohallinto hyväksyy maakaasun osalta verokauden alkavan ja päättyvän kaasuvuorokauden mukaisesti klo 07.00.
 • Vuoden 2020 ensimmäinen kaasuvuorokausi alkaa 1.1.2020 klo 07.00. Tällöin vuoden alku, 1.1.2020 klo 00.00 - 07.00, laskutetaan joulukuun 2019 yhteydessä.
 • Mikäli maakaasun verotasossa kuitenkin tapahtuu muutoksia 1.1.2020 alkaen, klo 00.00 - 07.00 kulutus ilmoitetaan ja verotetaan tammikuun 2020 veroilmoituksella. Laskutus voidaan hoitaa yritysten haluamalla tavalla.

Ylemmän lämpöarvon huomioiminen verotuksessa ja palautuksissa

Maakaasukauppa käydään 1.1.2020 alkaen ylemmän lämpöarvon mukaan, kun taas sähkön ja eräiden polttoaineiden verotaulukossa maakaasun verotasot on määritelty alemman lämpöarvon mukaan.

 • Verotaulukossa ja Verohallinnon veronkantojärjestelmissä maakaasun vero säilyy alemman lämpöarvon mukaisena.
 • Verovelvollisten on itse ilmoitettava maakaasun määrä alemman lämpöarvon mukaisena veroilmoituksessaan ja palautushakemuksessaan.
 • Ylempi lämpöarvo muutetaan alemmaksi lämpöarvoksi jakamalla se kertoimella 1,1088.

Maakaasun verovelvolliset 2020

Maakaasun verovelvollisia ovat siirtoverkonhaltija, rekisteröityneet käyttäjät sekä valtuutetut verottoman varastonpitäjät.

Maakaasun siirtoverkonhaltija (TSO) luovuttaa maakaasun verottomasti rekisteröidyille käyttäjille. Kaikille muille käyttäjille luovutetusta maakaasusta TSO maksaa valmisteverot Verohallinnolle mittaustietojen perusteella vähentäen sieltä näille muille käyttäjille mitätöityjen biokaasusertifikaattien määrän.

Käytännössä verot ja biokaasun luovutukset huomioidaan eri tilanteissa seuraavasti:

 • Siirtoverkonhaltija läpilaskuttaa siirtoverkon loppukäyttäjiltä ja jakeluverkonhaltijoilta maakaasuun kohdistuvat verot. Tässä yhteydessä siirtoverkonhaltija huomioi sen, kuinka paljon kuhunkin toimituskohteeseen tai rajapisteeseen on mitätöity biokaasusertifikaatteja.
 • Jakeluverkonhaltija läpilaskuttaa verot oman jakeluverkkonsa loppukäyttäjiltä.
 • Jos shipper mitätöi biokaasusertifikaatteja jakeluverkkoon myydyn biokaasun osalta, tämän on yksilöitävä vähittäismyyjä ja rajapistemittaus (jakeluverkko), johon mitätöinti kohdistuu.
 • Vähittäismyyjä on aina velvollinen yksilöimään omassa tarkentavassa kirjanpidossaan, mihin käyttöpaikkoihin hän on toimittanut biokaasua. Mitätöinti tehdään vähittäismyyjän jakeluverkkokohtaisena biokaasun toimitusmäärän summana kohdistettuna kyseiseen rajapisteeseen.
  • Jakeluverkonhaltija saa vähittäismyyjältä tarvitsemansa erittelyn käyttöpaikkakohtaisista maakaasun ja biokaasun luovutuksista verojen läpilaskuttamiseksi jakeluverkon loppukäyttäjiltä.
  • Vähittäismyyjä on velvollinen toimittamaan erittelyn mukaiset tiedot jakeluverkon haltijalle, sillä jakeluverkonhaltija ei välttämättä toimi itse vähittäismyyjänä kaikille jakeluverkkoonsa liittyneille loppukäyttäjille.

Biokaasun huomioiminen

Jakeluverkkoon syötetty biokaasu katsotaan edelleen vuonna 2020 kulutetuksi siinä kyseisessä jakeluver-kossa, johon se on syötetty. Verotuksessa sitä ei saa sertifikaateilla siirtää muualla kulutettavaksi.

Baltic Connectorin kautta siirtoverkkoon tulevalle biokaasulle voidaan myöntää biokaasusertifikaatteja, jos sertifikaattijärjestelmän ylläpitäjälle pystytään todentamaan biokaasun tuonti.

Tässä ohjeessa esitettyjä tulkintoja sovelletaan maakaasun valmisteverotuksessa vuoden 2020 ajan.