Öljyjätemaksu

Öljyjätehuollosta ja muusta ongelmajätehuollosta aiheutuvien menojen rahoittamiseksi voiteluöljyistä ja -valmisteista kannetaan valmisteveron luonteista öljyjätemaksua.

Öljyjätemaksusta kertyvät varat käytetään lain mukaan öljyjätteistä sekä niiden keräilystä, kuljetuksesta, varastoinnista ja käsittelystä aiheutuviin menoihin sekä avustuksina ongelmajätteiden alueellisten vastaanottopaikkojen perustamis- ja käyttökustannuksiin ja valtakunnallisen ongelmajätelaitoksen kehittämiseen. Osa kertyvistä varoista voidaan myös valtion talousarviossa siirtää öljysuojarahaston käyttöön maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen ja niiden torjuntakustannusten korvaamista varten.

Öljyjätemaksua maksetaan 5,75 senttiä kilolta. Maksun kannossa noudatetaan valmisteverotuksessa sovellettavia menettelyjä.

Maksulliset tuotteet

Öljyjätemaksua on maksettava tullitariffin nimikkeisiin

  • 2710 19 71 – 2710 99 00
  • 3403 19 10 – 3403 19 99 
  • 3403 99 10 – 3403 99 90

kuuluvista voiteluöljyistä ja voiteluvalmisteista sellaisina kuin nimikkeet ovat tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2031/2001.

Öljyjätemaksua maksetaan myös edellä mainittuihin nimikkeisiin kuuluvista muuntaja- ja katkaisijaöljyistä, leikkuu-, puhdistus- ja muottiöljystä sekä hydrauliöljyistä.

Maksuttomat tuotteet

Maksuttomia ovat tuotteet, jotka

  • valtuutettu varastonpitäjä toimittaa muualla unionin alueelle kuin Suomessa kulutukseen luovutettavaksi
  • osoitetaan käytettävän vientituotteiden valmistukseen, lukuun ottamatta kuitenkaan voiteluöljyjä, jotka käytetään vientituotteiden valmistuksessa voitelutarkoitukseen
  • käytetään öljyjätemaksullisten tuotteiden valmistukseen
  • valmistetaan sellaisista raaka-aineista, joista öljyjätemaksu on suoritettu
  • käytetään raaka-aineena öljyjätemaksuttoman tuotteen valmistamiseen ja jonka käytöstä ei synny öljyjätettä.

Lisäksi maksuttomuuteen sovelletaan valmisteverotuslain verottomuutta koskevia säännöksiä.

Maksulomakkeet