Öljyjätemaksu

 

Öljyjätemaksun keräämisestä luovutaan 1.1.2020

Öljyjätemaksun keräämisestä luovutaan 1.1.2020, koska ympäristöministeriön ja yksittäisien toimijoiden välisestä sopimusperusteisesta öljyjätehuollon järjestämisestä on siirrytty markkinaehtoisesti toimivaan öljyjätehuoltoon. Öljyjätemaksusta annettu laki kumotaan samalla tarpeettomana. Avustuksia öljyjätteen keräykseen, kuljetukseen ja varastointiin voidaan maksaa vuoden 2021 loppuun.

Valmisteveroluvat päättyvät viranomaisaloitteisesti ilman asiakkaan toimenpiteitä.

Verohallinto lakkauttaa öljyjätemaksuihin liittyvät valmisteveroluvat. Tästä ei tule luvanhaltijalle erillistä päätöstä. Asiakkaan ei siis tarvitse tehdä mitään.

Joulukuun 2019 maksuilmoitus annetaan vielä normaalisti 18.1.2020 mennessä.

Vaikka öljyjätemaksun kerääminen päättyy, moottoripolttoaineen sekaan lisättävistä voiteluaineista, kuten muistakin lisä- ja apuaineista on jatkossakin maksettava nestemäisten polttoaineiden valmisteveroa.

Jos lupa koskee myös muita kuin öljyjätemaksun alaisia tuotteita, esimerkiksi nestemäisiä polttoaineita, niihin liittyvät luvat säilyvät ennallaan.

Jos asiakas on asettanut öljyjätemaksun valmisteverolupaan liittyvän vakuuden, Verohallinto palauttaa sen tammikuun 2020 aikana. Tämäkään ei vaadi asiakkaalta toimenpiteitä.

Öljyjätehuollosta ja muusta ongelmajätehuollosta aiheutuvien menojen rahoittamiseksi voiteluöljyistä ja -valmisteista kannetaan valmisteveron luonteista öljyjätemaksua.

Öljyjätemaksusta kertyvät varat käytetään lain mukaan öljyjätteistä sekä niiden keräilystä, kuljetuksesta, varastoinnista ja käsittelystä aiheutuviin menoihin sekä avustuksina ongelmajätteiden alueellisten vastaanottopaikkojen perustamis- ja käyttökustannuksiin ja valtakunnallisen ongelmajätelaitoksen kehittämiseen. Osa kertyvistä varoista voidaan myös valtion talousarviossa siirtää öljysuojarahaston käyttöön maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen ja niiden torjuntakustannusten korvaamista varten.

Öljyjätemaksua maksetaan 5,75 senttiä kilolta. Maksun kannossa noudatetaan valmisteverotuksessa sovellettavia menettelyjä.

Maksulliset tuotteet

Öljyjätemaksua on maksettava tullitariffin nimikkeisiin

  • 2710 19 71 – 2710 99 00
  • 3403 19 10 – 3403 19 99 
  • 3403 99 10 – 3403 99 90

kuuluvista voiteluöljyistä ja voiteluvalmisteista sellaisina kuin nimikkeet ovat tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2031/2001.

Öljyjätemaksua maksetaan myös edellä mainittuihin nimikkeisiin kuuluvista muuntaja- ja katkaisijaöljyistä, leikkuu-, puhdistus- ja muottiöljystä sekä hydrauliöljyistä.

Maksuttomat tuotteet

Maksuttomia ovat tuotteet, jotka

  • valtuutettu varastonpitäjä toimittaa muualla unionin alueelle kuin Suomessa kulutukseen luovutettavaksi
  • osoitetaan käytettävän vientituotteiden valmistukseen, lukuun ottamatta kuitenkaan voiteluöljyjä, jotka käytetään vientituotteiden valmistuksessa voitelutarkoitukseen
  • käytetään öljyjätemaksullisten tuotteiden valmistukseen
  • valmistetaan sellaisista raaka-aineista, joista öljyjätemaksu on suoritettu
  • käytetään raaka-aineena öljyjätemaksuttoman tuotteen valmistamiseen ja jonka käytöstä ei synny öljyjätettä.

Lisäksi maksuttomuuteen sovelletaan valmisteverotuslain verottomuutta koskevia säännöksiä.

Maksulomakkeet