Muutoksenhaku

Yritys tai yhteisö voi hakea muutosta valmisteveroa koskevaan verotuspäätökseen tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Verohallinnolle. Muutosta voi hakea myös palautuspäätökseen, virhemaksupäätökseen tai viranomaisaloitteiseen oikaisupäätökseen.

Miten muutosta haetaan?

Muutosta haetaan tekemällä vapaamuotoinen kirjallinen oikaisuvaatimus, ja se on allekirjoitettava. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • muutoksenhakijan nimi ja yrityksen Y-tunnus
  • postiosoite ja puhelinnumero
  • mihin päätökseen haetaan muutosta
  • miten päätöstä vaaditaan muutettavaksi
  • millä perusteilla muutosta vaaditaan.

Oikaisuvaatimukseen pitää liittää asiakirjat, joihin muutoksenhakija vetoaa. Jos oikaisuvaatimuksen on allekirjoittanut valtuutettu eikä hakija itse, liitteeksi tarvitaan myös valtakirja.

Milloin muutosta haetaan?

Valmisteveroa ja veronpalautusta koskeva määräaika oikaisuvaatimuksen tekemiselle on kolme vuotta veron määräämistä tai palauttamista seuraavan kalenterivuoden alusta, kuitenkin aina vähintään 60 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

Virhemaksua, valmisteverolupia ja De minimis -tukea koskevien päätösten määräaika on 60 päivää päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.

Tarkista muutoksenhaun määräajat ja ohjeet aina päätöksen liitteenä olevasta muutoksenhakuohjeesta.

Onko oikaisu tehty Verohallinnon aloitteesta?

Verotusta voidaan oikaista myös Verohallinnon aloitteesta, jos Verohallinto saa jälkikäteen verotukseen vaikuttavia tietoja. Myös tällaiseen Verohallinnon aloitteesta tehtyyn verotuksen oikaisupäätökseen voi hakea muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Verohallinnolle.

Tarkista muutoksenhakuaika aina päätöksen liitteenä olevasta muutoksenhakuohjeesta.

Vain määräajassa tehdyt oikaisuvaatimukset tutkitaan

Oikaisuvaatimus täytyy toimittaa määräajan kuluessa Verohallintoon. Jätä oikaisuvaatimus niin ajoissa, että se on perillä viimeistään muutoksenhakuajan viimeisenä päivänä. Määräajan jälkeen saapunut oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta.

Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta

Verohallinnon päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, kunnes yritys tai yhteisö on saanut tiedon oikaisuvaatimukseen tai valitukseen annetusta päätöksestä.

Valitus tehdään hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Valitusaika on kolme vuotta veron määräämistä tai palauttamista seuraavan kalenterivuoden alusta, kuitenkin vähintään 60 päivää siitä, kun hakija on saanut tiedon oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä. Virhemaksua koskevassa asiassa valitusaika on 60 päivää oikaisuvaatimukseen annetun päätöksen tiedoksisaannista. Valtion oikeudenvalvojan valitusaika on 60 päivää oikaisuvaatimukseen annetun päätöksen tekemisestä.

Tarkista muutoksenhaun määräajat ja ohjeet aina päätöksen liitteenä olevasta muutoksenhakuohjeesta (valitusosoitus).

Hallinto-oikeuden päätökseen voi hakea edelleen muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus antaa valitusluvan. Hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen tehtävä valitus voi olla maksullinen.