Miten valmisteveroilmoitus tehdään ja vero maksetaan?

Rekisteröityneet verovelvolliset

Valmisteveroilmoitus ja verotuksen toimittaminen

Verokausi-ilmoittajan eli valtuutetun varastonpitäjän, rekisteröidyn vastaanottajan ja veroedustajan on annettava veroilmoitus kultakin verokaudelta eli kalenterikuukaudelta viimeistään seuraavan kuukauden 18. päivänä. Jos eräpäivä on lauantai tai pyhäpäivä, veron voi maksaa seuraavana arkipäivänä ilman viivästysseuraamuksia. Verohallinto voi myös perustellusta syystä määrätä tietyn verovelvollisen verokaudeksi kalenterikuukautta pidemmän ajanjakson, kuitenkin enintään kalenterivuoden. 

Verokausi-ilmoittajien on pääsääntöisesti annettava veroilmoitus käyttäen Verohallinnon sähköistä järjestelmää, Valmisteveroilmoituspalvelua. Ks. sähköisestä ilmoittamisesta tarkemmin jäljempänä tässä ohjeessa, otsikon Sähköisen ilmoittamisen pakollisuus alta.

Jos verottomia varastoja on useita, kustakin varastosta on annettava oma veroilmoituksensa. Verohallinnolle voi kuitenkin tehdä hakemuksen yhteisen veroilmoituksen antamisesta.

Saatuaan veroilmoituksen Verohallinto vahvistaa valmisteveron määrän verotuspäätöksellä. Jos ilmoittamisessa on käytetty Valmisteveroilmoituspalvelua, saa verovelvollinen useimmissa tapauksissa automaattisesti verotuspäätöksen suoraan järjestelmästä. Sähköisen päätöksen lisäksi ei lähetetä paperista päätöstä.

Ellei veroilmoitusta ole annettu, verotus toimitetaan arvioimalla. Tällainen arvioverotus tehdään myös silloin, kun veroilmoitusta ei oikaistunakaan voida käyttää verotuksen perusteena. Jos valmistevero on jäänyt määräämättä siksi, että verovelvollinen on laiminlyönyt ilmoittamisvelvollisuutensa joko kokonaan tai osaksi, veroviranomainen toimittaa jälkiverotuksen ja määrää suoritettavaksi määräämättä jääneen veron.

Määräämättä jäänyt vero kannetaan jälkiverotuksella myös silloin, kun veroilmoitus on annettu, mutta se on ollut puutteellinen, erehdyttävä tai väärä. Sama koskee myös tilannetta, jossa verovelvollisen antaman muun väärän tiedon tai asiakirjan vuoksi veroa on jäänyt määräämättä. Verovelvollisen maksettavaksi määrättävää veroa voidaan korottaa, jos veroilmoitus on annettu määräajan tai vasta kehotuksen jälkeen. Veroa voidaan korottaa myös silloin, jos verovelvollisen antamassa tiedossa on puutteellisuuksia tai virheitä, tai kun veroilmoitus on jätetty osittain tai kokonaan antamatta. Menettelyyn liittyvistä virheistä voidaan määrätä virhemaksua. Veronkorotusta ja virhemaksua määrättäessä myös sillä on merkitystä, miten moitittavaa tai toistuvaa menettely on ollut.  

Sähköisen veroilmoittamisen pakollisuus

Verokausi-ilmoittajan on annettava veroilmoitus yleensä sähköisesti käyttämällä Verohallinnon sähköistä valmisteveron alaisten tuotteiden ilmoitusjärjestelmää, Valmisteveroilmoituspalvelua. Sähköinen veroilmoittaminen on pakollista muun muassa valtuutetulle varastonpitäjälle, rekisteröidylle vastaanottajalle, veroedustajalle, sähköverkonhaltijalle, sähköntuottajalle ja kaatopaikan pitäjälle. Muut verokausi-ilmoittajat, joille sähköinen ilmoittaminen on pakollista, on mainittu Verohallinnon päätöksessä, joka koskee sähköisen ilmoittamisen pakollisuutta. Verohallinnon päätöksessä on selostettu myös se, miten tulee menetellä jos Valmisteveroilmoituspalvelu ei ole käytettävissä.

Verohallinto voi kirjallisesta pyynnöstä antaa luvan antaa veroilmoitukset paperilomakkeella. Lupa myönnetään vain perustellusta syystä.

Sähköinen veroilmoittaminen on vapaaehtoista muille kuin edellä mainitussa Verohallinnon päätöksessä mainituille verokausi-ilmoittajille. Verokausi-ilmoittajat, joille sähköinen ilmoittaminen on vapaaehtoista, antavat veroilmoituksen vain niiltä verokausilta, jolloin heillä on ollut valmisteveron alaista toimintaa. 

Väliaikaisesti rekisteröitynyt vastaanottaja ja muu satunnainen verovelvollinen

Miten valmisteveroilmoitus tehdään

Väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja tai muu satunnainen verovelvollinen antaa Verohallinnolle veroilmoituksen neljän arkipäivän (ma–pe) kuluessa siitä, kun hän on vastaanottanut tuotteet tai veron suorittamisvelvollisuus on muutoin syntynyt, tämä päivä mukaan luettuna. Veroilmoitus voidaan antaa käyttäen Valmisteveroilmoituspalvelua tai Verohallinnon verkkosivuilta löytyvää lomaketta. Kutakin veroa varten on oma lomakkeensa. Hän voi toimittaa veroilmoituksen myös postitse tuossa määräajassa.

Neljän arkipäivän ilmoitusaikaa ei sovelleta, jos tarkastuksessa tai muutoin havaitaan, että tuotteet on tuotu maahan tai vastaanotettu noudattamatta valmisteverotuslain verotusta ja valvontaa koskevia säännöksiä.

Saatuaan veroilmoituksen Verohallinto vahvistaa valmisteveron määrän verotuspäätöksellä. Jos ilmoittamisessa on käytetty Valmisteveroilmoituspalvelua, saa verovelvollinen useimmissa tapauksissa automaattisesti verotuspäätöksen suoraan järjestelmästä. Sähköisen päätöksen lisäksi ei lähetetä paperista päätöstä.

Ellei veroilmoitusta ole annettu, verotus toimitetaan arvioimalla. Tällainen arvioverotus tehdään myös silloin, kun veroilmoitusta ei oikaistunakaan voida käyttää verotuksen perusteena. Jos valmistevero on jäänyt määräämättä siksi, että verovelvollinen on laiminlyönyt ilmoittamisvelvollisuutensa joko kokonaan tai osaksi, veroviranomainen toimittaa jälkiverotuksen ja määrää suoritettavaksi määräämättä jääneen veron.

Määräämättä jäänyt vero kannetaan jälkiverotuksella myös silloin, kun veroilmoitus on annettu, mutta se on ollut puutteellinen, erehdyttävä tai väärä. Sama koskee myös tilannetta, jossa verovelvollisen antaman muun väärän tiedon tai asiakirjan vuoksi veroa on jäänyt määräämättä. Verovelvollisen maksettavaksi määrättävää veroa voidaan korottaa, jos veroilmoitus on annettu määräajan tai vasta kehotuksen jälkeen. Veroa voidaan korottaa myös silloin, jos verovelvollisen antamassa tiedossa on puutteellisuuksia tai virheitä, tai kun veroilmoitus on jätetty osittain tai kokonaan antamatta. Menettelyyn liittyvistä virheistä voidaan määrätä virhemaksua. Veronkorotusta ja virhemaksua määrättäessä myös sillä on merkitystä, miten moitittavaa tai toistuvaa menettely on ollut.  

Miten vero maksetaan

Verokausi-ilmoittajien on maksettava kunkin kuukauden vero viimeistään seuraavan kuukauden 27. päivänä.

Väliaikaisesti rekisteröidyn vastaanottajan tai muun satunnaisen maahantuojan on maksettava vero 10 arkipäivän kuluessa siitä, kun hän on vastaanottanut valmisteveron alaiset tuotteet. Jos hän on asettanut vakuuden, Verohallinto kuittaa päätöksen mukaisen veron vakuudesta ja palauttaa mahdollisesti yli jäävän osan sille pankkitilille, jonka tuotteiden vastaanottaja on ilmoittanut asettaessaan vakuutta.

Jos vakuus ei riitä kattamaan veroja, asiakkaan on maksettava verosta vielä puuttuva määrä verotuspäätöksen liitteenä olevien maksutietojen mukaisesti tai Valmisteveroilmoituspalvelussa veroilmoitusta annettaessa. Vero on maksettava em. 10 arkipäivän kuluessa. Jos vakuutta ei ole asetettu (kansalliset verot ja tuonti EU:n ulkopuolelta), vero on maksettava 10 arkipäivän kuluessa valmisteveron alaisten tuotteiden vastaanottamisesta. Maksuun tarvittavat tiedot ovat verotuspäätöksen liitteenä. Veroa maksettaessa on käytettävä maksutiedoissa olevaa viitenumeroa.

Siirry palveluun

Voit maksaa valmisteverot sekä valmisteverojen yksittäisvakuuksia myös joihinkin Danske Bankin toimipaikkoihin ilman palvelumaksuja. Sinulla on oltava mukana Verohallinnon tilisiirtolomake tai sitä vastaavat maksajaa, maksun saajaa ja maksua koskevat yksilöintitiedot. Verohallinnon ja Trafin verojen käteismaksuja vastaanottavat Danske Bankin toimipaikat (Danske Bank). Ahvenanmaalla verojen käteismaksuja ottaa vastaan Ahvenanmaan valtionvirasto. 

Lisätietoa

Valmisteverotuksen lomakkeet ja niiden täyttöohjeet

Vakuudet valmisteverotuksessa

Valmisteveroneuvonta p. 029 497 154 (9–16.15) 

Avainsanat: