Ennakkoratkaisu valmisteverotuksessa

Verohallinto voi antaa hakemuksesta ennakkoratkaisun tuotteesta suoritettavasta valmisteverosta. 

Ennakkoratkaisua ei voida antaa hakijalle, joka ei itse suorita valmisteveroa. Näin ollen ennakkoratkaisua ei voida antaa esimerkiksi tuotteen verollisena ostaneelle loppukäyttäjälle, joka mahdollisesti hakee veron palautusta.

Ennakkoratkaisua ei anneta myöskään silloin, jos asiaan on otettu aiemmin verotuksen yhteydessä kantaa.

Ennakkoratkaisuhakemus on käsiteltävä kiireellisenä.

Lainvoiman saanutta ennakkoratkaisua on noudatettava sitovana hakijan valmisteverotuksessa Suomessa vuoden ajan antamispäivää seuraavan kalenterikuukauden alusta, jollei ennakkoratkaisua annettaessa sovellettua säännöstä ole ennakkoratkaisun voimassa ollessa muutettu tai jollei Verohallinto lainkäyttöviranomaisen päätöksellä tapahtuneen säännöksen tulkinnan muuttumisen vuoksi tai muusta erityisestä syystä ole peruuttanut antamaansa ennakkoratkaisua.

Ennakkoratkaisupäätökseen voi hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen.

Jos ennakkoratkaisua ei voida antaa, muutosta haetaan verotusta tai veronpalautusta koskevaan päätökseen.  Muutoksenhaku tapahtuu joko tekemällä oikaisuvaatimus veroviranomaiselle tai valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen.

Ennakkoratkaisu voidaan antaa valmisteverosta myös silloin, kun verotus toimitetaan tullia koskevien säännösten mukaan. Tällöin hakemus osoitetaan Tullille.

Peruutettu ennakkoratkaisu

Jos ennakkoratkaisu peruutetaan, voit kirjallisesti vaatia, että ennakkoratkaisua noudatetaan kahden kuukauden ajan sitä seuraavan kuukauden alusta, jolloin peruuttaminen annettiin sinulle tiedoksi.

Hakuohjeet

Hakemukseksi riittää vapaamuotoisesti laadittu asiakirja. Yksilöi selkeästi asia, johon ennakkoratkaisua haetaan. Liitteenä on oltava riittävät selvitykset tuotteesta ja sen ominaisuuksista. Tarvittaessa liitä hakemukseen myös näyte Tullilaboratoriota varten. Lähetä hakemus osoitteeseen:

  • Verohallinto / Valmisteverotus, PL 20, 00052 Vero

Hinnasto Verohallinnon maksullisista palveluista