Ulkomainen vuokratyönantaja Suomessa

Jos ulkomainen vuokratyönantaja vuokraa palveluksessaan olevan työntekijän Suomessa olevalle yritykselle, ulkomaisella yrityksellä on Suomessa työnantajavelvoitteita. Työnantajavelvoitteet ovat hieman erilaiset, jos kyse on ulkomaisesta yrityksestä, jolle muodostuu Suomeen tuloverotuksessa tarkoitettu kiinteä toimipaikka.

Mitä työvoiman vuokrauksella tarkoitetaan?

Työvoiman vuokrauksella tarkoitetaan järjestelyä, jossa työvoimaa vuokralle antava yritys luovuttaa työntekijän toisen yrityksen käyttöön. Vuokralle ottava yritys toimii vuokratyön teettäjänä.

Työntekijällä on siis työsuhde ulkomaisen, työvoimaa vuokralle antavan yrityksen kanssa. Tämä yritys myös maksaa työntekijän palkan. Työ tehdään kuitenkin suomalaisen työn teettäjän johdon ja valvonnan alla yleensä tämän tiloissa ja työvälineillä.

Huomioitavaa: aliurakoinnissa oikeus työn johtoon ja valvontaan kuuluu ulkomaiselle aliurakointiyritykselle. Se myös yleensä järjestää työntekijälle työvälineet ja materiaalit.

Työntekijän on rekisteröidyttävä kuukauden kuluessa maistraatissa tai verotoimistossa

Vuokratyöntekijän on maksettava Suomessa veroa palkkatulostaan ensimmäisestä työskentelypäivästä alkaen, jos hän tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta, tai jostakin seuraavista maista:

Viro, Latvia, Liettua, Ruotsi, Norja, Tanska, Saksa, Islanti, Moldova, Georgia, Valko-Venäjä, Mansaari, Guernsey, Bermuda, Jersey, Puola, Kazakstan, Caymansaaret, Turkki, Kypros,Tadzikistan tai Turkmenistan. 

Näistä maista tulevan vuokratyöntekijän on rekisteröidyttävä kuuden kuukauden kuluessa työskentelyn aloittamisesta maistraatissa tai verotoimistossa saadakseen suomalaisen henkilötunnuksen. Työntekijän on otettava yhteyttä verotoimistoon, jotta hän saa verokortin tai tilisiirtolomakkeet ennakkoverojen maksamista varten

Vuokratyönantajan hakeutuminen ennakkoperintärekisteriin on myös työnteettäjän etu

Työvoimaa vuokralle antavan yrityksen on suositeltavaa hakeutua ennakkoperintärekisteriin. Yrityksen kannattaa rekisteröityä ennen kuin työn teettäjä maksaa sille ensimmäisen maksun. Kun työvoimaa vuokralle antava yritys on ennakkoperintärekisterissä Suomessa, työn teettäjän ei tarvitse periä lähdeveroa (13 %) korvauksesta, jonka se maksaa vuokraamastaan työvoimasta.

Lisätietoa ennakkoperintärekisteristä on sivulla Yritystoiminnan aloittaminen Suomessa - ulkomainen yritys

Vuokratyönantajan on ilmoittauduttava työnantajarekisteriin

Työvoimaa vuokralle antavan yrityksen on ilmoittauduttava Suomessa työnantajarekisteriin ennen ensimmäistä palkanmaksua, jos yrityksellä on Suomessa kiinteä toimipaikka. Vuokratyönantaja voi myös vapaaehtoisesti hakeutua Suomessa työnantajarekisteriin, vaikka sillä ei olisikaan Suomessa kiinteää toimipaikkaa. Kun työvoimaa vuokraava yritys on Suomen työnantajarekisterissä, Suomessa työskentelevien työntekijöiden ei tarvitse itse huolehtia verojensa maksamisesta ennakkoveroina.

Kun yritys on merkitty työnantajarekisteriin, yrityksen on perittävä työntekijöiden palkasta ennakonpidätykset ja maksettava ne Verohallintoon. Ennakonpidätys tai lähdevero pidätetään kunkin työntekijän verokortin mukaan. Jos ulkomainen työntekijä oleskelee Suomessa enintään kuusi kuukautta, hän saa verotoimistosta lähdeverokortin. Jos oleskelu kestää yli kuusi kuukautta, työntekijä saa verokortin, joka on laskettu progressiivisen verotuksen mukaan.

Vuokratyönantajan on annettava aloittamisilmoitus kahden kuukauden kuluessa työskentelyn aloittamisesta

Työvoimaa vuokralle antavan yrityksen on annettava ilmoitus Suomessa työskentelevistä työntekijöistään työskentelyn aloittamista seuraavan kuukauden loppuun mennessä. Ilmoitus annetaan jokaisesta työntekijästä erikseen. Ilmoitus annetaan lomakkeella Ilmoitus vuokratyöntekijästä, jonka työnantaja ja palkanmaksaja on ulkomailla. Ilmoitus on annettava niistä vuokratyöntekijöistä, jotka tulevat maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta, tai seuraavista maista:

Viro, Latvia, Liettua, Ruotsi, Norja, Tanska, Saksa, Islanti, Moldova, Georgia, Valko-Venäjä, Mansaari, Guernsey, Bermuda, Jersey, Puola, Kazakstan, Caymansaaret, Turkki, Kypros, Tadzikistan tai Turkmenistan.

Aloittamisilmoitus on annettava, vaikka ulkomainen vuokratyönantaja olisi rekisteröitynyt Suomessa työnantajarekisteriin.

Vuokratyönantajan on huolehdittava työntekijöiden sosiaaliturvasta

Ulkomailta tuleva työntekijä on Suomessa vakuutettu, jos hän työskentelee Suomessa vähintään neljä kuukautta. Suomessa vakuutetulta työntekijältä peritään työeläke-, työttömyys- ja sairausvakuutusmaksua. Jos työntekijällä kuitenkin on kotivaltiostaan voimassaoleva A1-, E101- tai muu lähetetyn työntekijän todistus, hän ei ole Suomessa vakuutettu vaan kuuluu kotivaltionsa vakuutusturvaan.

Jos työntekijä on Suomessa vakuutettu, työnantajan on huolehdittava vakuutusten ottamisesta ja maksettava työnantajan osuus työeläke-, työttömyys- ja tapaturmavakuutusten maksuista. Ulkomaisella vuokratyönantajalla saattaa lisäksi olla velvollisuus maksaa palkan perusteella työnantajan sairausvakuutusmaksua (aiemmin sosiaaliturvamaksu).

Työeläkevakuutuksista saa tietoa Eläketurvakeskukselta ja työeläkelaitoksilta. Tapaturma- ja työttömyysvakuutuksesta saa tietoa tapaturmavakuutusyhtiöiltä.

Työnantajarekisteriin merkityn vuokratyönantajan on ilmoitettava työnantajasuoritukset Verohallinnolle

Työnantajasuoritusten ilmoittamiseen ja maksamiseen on tullut muutoksia vuoden 2017 alusta. Veroilmoitukset työnantajasuorituksista on annettava verkossa. Lue lisää verotuksen muutoksista 2017.

Työnantajarekisterissä olevan vuokratyönantajan on maksettava ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä mahdollinen sairausvakuutusmaksu Verohallinnolle ja annettava veroilmoitus työnantajasuorituksista (aikaisemmin kausiveroilmoitus). Veroilmoitus työnantajasuorituksista pitää antaa viimeistään palkanmaksua seuraavan  kuukauden 12. päivä. Veroilmoitus työnantajasuorituksista on annettava verkossa, esimerkiksi Verohallinnon OmaVero-palvelussa.

Vuokratyönantajan on annettava kalenterivuoden lopussa vuosi-ilmoitus

Ulkomaisen vuokratyönantajan on annettava vuosi-ilmoitus palkoista, jotka se on kalenterivuoden aikana maksanut vuokratyöntekijöille. Vuosi-ilmoitus on annettava kalenterivuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

Mitä seurauksia velvollisuuksien laiminlyönnistä voi olla?

Verohallinto voi määrätä laiminlyöntimaksun vuokratyönantajalle tai tämän edustajalle, jos ilmoitusta vuokratyöntekijästä ei anneta tai se annetaan myöhässä.

Jos veroilmoitus työnantajasuorituksista annetaan myöhässä, Verohallinto määrää myöhästymismaksua. Jos veroilmoitus työnantajasuorituksista jätetään kokonaan antamatta, Verohallinto voi arvioida verokauden veron määrän ja määrätä ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyönnistä veronkorotuksen.

Jos vuokratyönantaja ei anna vuosi-ilmoitusta tai antaa sen myöhässä, Verohallinto voi määrätä laiminlyöntimaksun. Verohallinto voi myös poistaa yrityksen ennakkoperintärekisteristä.

Lisätietoja ulkomaisen yrityksen työnantajavelvollisuuksista