Ulkomaisen yrityksen tuloverotus Suomessa

Tuloveroaste osakeyhtiöille ja muille yhteisöille on 20 %. Yhtymien ja yksityisten elinkeinonharjoittajien tulot jaetaan pääomatuloihin ja ansiotuloihin.

Lue lisää tuloverotuksesta Suomessa

Kiinteä toimipaikka tuloverotuksessa

Ulkomaisen yrityksen Suomessa harjoittama toiminta voi muodostaa Suomeen kiinteän toimipaikan tuloverotuksen kannalta. Ulkomaisen yrityksen on silloin maksettava Suomessa harjoittamastaan toiminnasta tuloveroa Suomeen

 

Kiinteällä toimipaikalla tarkoitetaan liikepaikkaa, josta yrityksen toimintaa harjoitetaan kokonaan tai osittain. Kiinteän toimipaikan Suomeen muodostaa esimerkiksi yrityksen

 • johtopaikka
 • toimisto
 • tehdas
 • työpaja
 • kaivos, öljy- tai kaasulähde, louhos tai muu luonnonvarojen ottopaikka
 • rakennus- ja asennustoiminta, jos se kestää yli 6, 12 tai 18 kk (aikaraja vaihtelee eri maiden verosopimuksissa)
 • epäitsenäinen edustaja.

Liikepaikka voi olla kiinteä toimipaikka vain, jos se on pysyvä sekä maantieteellisesti että ajallisesti.

 • Liikepaikka voi sijaita esimerkiksi toisen yrityksen liiketiloissa silloin, kun ulkomaisella yrityksellä on jatkuvasti käytettävissään tietyt toisen yrityksen omistamat tilat tai osa niistä.
 • Kiinteä toimipaikka voi muodostua myös esimerkiksi työntekijän kotitoimistoon.

Ulkomailla toimivalle yritykselle katsotaan muodostuvan kiinteä toimipaikka Suomeen yleensä, jos yrityksen johto ja hallinto hoidetaan Suomessa kiinteästä liikepaikasta käsin. Yrityksen johtopaikaksi katsotaan paikka, jossa tehdään merkittävät päätökset, kuten operatiiviset ja strategiset päätökset koskien yrityksen liiketoimintaa. Verotuksessa yrityksen johto voi sijaita myös toisen yrityksen tiloissa tai yrityksen johtajan kotona.

Kiinteä toimipaikka voi olla myös paikka, jossa harjoitetaan rakennus-, asennus- tai kokoonpanotoimintaa. Tällainen paikka muodostaa yritykselle kiinteän toimipaikan, jos toiminnan kesto on pidempi kuin maiden välisessä verosopimuksessa määritellään. Aikaraja voi olla joko yli 6, 12 tai 18 kuukautta. Esimerkiksi Suomen ja Viron välisen verosopimuksen mukaan urakointikohde muodostaa kiinteän toimipaikan, jos toiminta kestää yli 6 kuukautta.

Työn katsotaan päättyneen, kun työ on valmistunut tai työstä on lopullisesti luovuttu. Yleensä työmaan kestoaikaan luetaan mukaan myös ajanjaksot, jolloin työ on ollut tilapäisesti keskeytyneenä.

Jos ulkomaisella yrityksellä on Suomessa useampia projekteja, aikarajan täyttymistä arvioidaan yleensä kunkin projektin osalta itsenäisesti. Jos projektit liittyvät toisiinsa ja muodostavat sekä kaupallisesti että maantieteellisesti yhtenäisen kokonaisuuden, voidaan niiden kestot kuitenkin laskea yhteen. Samoin jos tietty projekti pilkotaan keinotekoisesti useaan osaan, projekteja tarkastellaan kokonaisuutena.

Jos yrityksen edustaja työskentelee Suomessa, voi yritykselle muodostua kiinteä toimipaikka, vaikka yrityksellä ei olisikaan käytettävissä pysyvää liikepaikkaa.

Niin sanottu epäitsenäinen edustaja voi muodostaa kiinteän toimipaikan, jos edustajalla on valtuus solmia sopimuksia yrityksen nimissä tai vastaanottaa tilauksia. Lisäksi edellytetään, että edustaja käyttää valtuuttaan säännöllisesti eikä vain satunnaisesti. Epäitsenäinen edustaja voi olla yritys tai luonnollinen henkilö, kuten työntekijä, joka myy yrityksen tuotteita tai palveluita Suomessa.

Itsenäinen edustaja ei muodosta kiinteää toimipaikkaa. Edustaja on itsenäinen, kun edustaja on sekä taloudellisesti että oikeudellisesti riippumaton siitä yrityksestä. Ulkomaisen yrityksen itsenäinen edustaja voi olla esimerkiksi välittäjä tai komissionääri.

Pelkät valmistelevat ja avustavat toiminnot eivät muodosta yritykselle kiinteää toimipaikkaa. Avustavaa tai valmistelevaa toimintaa voi olla esimerkiksi:

 • mainostaminen
 • tietojen kerääminen
 • tiedotustoimiston pitäminen
 • tieteellinen tutkimus.

Kiinteää toimipaikkaa ei muodostu esimerkiksi silloin, kun liikepaikka on olemassa ainoastaan sitä varten, että siellä varastoidaan, pidetään näytteillä tai luovutetaan yritykselle kuuluvia tavaroita.

Toiminnan valmisteleva tai avustava luonne on kuitenkin aina arvioitava tapauskohtaisesti todellisten olosuhteiden perusteella. Kiinteä toimipaikka saattaa muodostua, jos yrityksen toiminnot Suomessa ovat osa yrityksen ydinliiketoimintaa ja näin muodostavat olennaisen osan yrityksen liiketoiminnasta.

Avustavana tai valmistelevana toimintana ei yleensä pidetä palveluita, joita pääliikkeen asiakkaille tarjotaan myynnin jälkeen, kuten takuukorjausta ja varaosien toimittamista kiinteästä liikepaikasta. Tällaiset palvelut muodostavat oman kokonaisuutensa yrityksen liiketoiminnasta, joten niitä ei voida pitää pelkästään avustavana toimintana.

Kaikilla yrityksillä on joitain ilmoitusvelvollisuuksia

Vaikka yritykselläsi ei olisi kiinteää toimipaikkaa Suomessa, sinun on silti annettava tietyt ilmoitukset.