Kiinteä toimipaikka tuloverotuksessa

Ulkomaisen yrityksen Suomessa harjoittama toiminta voi muodostaa Suomeen kiinteän toimipaikan tuloverotuksen kannalta. Ulkomaisen yrityksen on silloin maksettava Suomessa harjoittamastaan toiminnasta tuloveroa Suomeen.

Mikä on kiinteä toimipaikka tuloverotuksessa?

Kiinteällä toimipaikalla tarkoitetaan liikepaikkaa, josta yrityksen toimintaa harjoitetaan kokonaan tai osittain. Kiinteän toimipaikan muodostaa esimerkiksi yrityksen

 • johtopaikka
 • sivuliike
 • toimisto
 • tehdas
 • työpaja
 • kaivos, öljy- tai kaasulähde, louhos tai muu luonnonvarojen ottopaikka
 • rakennus- ja asennustoiminta, jos se kestää yli 6, 12 tai 18 kk (aikaraja vaihtelee eri maiden verosopimuksissa)
 • epäitsenäinen edustaja.

Liikepaikka voi olla kiinteä toimipaikka vain, jos se on pysyvä sekä maantieteellisesti että ajallisesti. Liikepaikka voi sijaita esimerkiksi toisen yrityksen liiketiloissa silloin, kun ulkomaisella yrityksellä on jatkuvasti käytettävissään tietyt toisen yrityksen omistamat tilat tai osa niistä. Kiinteä toimipaikka voi muodostua myös esimerkiksi työntekijän kotitoimistoon.

Yrityksen johtopaikka muodostaa kiinteän toimipaikan

Ulkomailla toimivalle yritykselle katsotaan muodostuvan kiinteä toimipaikka Suomeen aina, jos yrityksen johto ja hallinto hoidetaan Suomessa kiinteästä liikepaikasta käsin. Yrityksen johtaminen on olennainen osa yrityksen liiketoimintaa, eikä sitä voida pitää esimerkiksi avustavana tai valmistelevana toimintana.

Rakennus- ja asennustoiminnalla on aikaraja

Kiinteä toimipaikka voi olla myös paikka, jossa harjoitetaan rakennus-, asennus- tai kokoonpanotoimintaa. Tällainen paikka muodostaa yritykselle kiinteän toimipaikan, jos toiminta kestää yli 6, 12 tai 18 kuukautta. Vaadittu kuukausimäärä vaihtelee verosopimuksittain. Esimerkiksi Suomen ja Viron välisen verosopimuksen mukaan urakointikohde muodostaa kiinteän toimipaikan, jos toiminta kestää yli 6 kuukautta.

Toiminnan katsotaan yleensä alkavan siitä, kun työn valmistelu kohdemaassa on aloitettu. Työn katsotaan päättyneen, kun työ on valmistunut tai työstä on lopullisesti luovuttu. Yleensä työmaan kestoaikaan luetaan mukaan myös ajanjaksot, jolloin työ on ollut tilapäisesti keskeytyneenä.

Jos ulkomaisella yrityksellä on Suomessa useampia projekteja, aikarajan täyttymistä arvioidaan yleensä kunkin projektin osalta itsenäisesti. Jos projektit liittyvät toisiinsa ja muodostavat sekä kaupallisesti että maantieteellisesti yhtenäisen kokonaisuuden, voidaan niiden kestot kuitenkin laskea yhteen. Samoin jos tietty projekti pilkotaan keinotekoisesti useaan osaan, projekteja tarkastellaan kokonaisuutena.

Milloin yrityksen edustaja muodostaa kiinteän toimipaikan?

Yrityksen edustaja voi muodostaa ulkomaiselle yritykselle kiinteän toimipaikan, vaikka yrityksellä ei olisikaan käytettävissä pysyvää liikepaikkaa. Niin sanottu epäitsenäinen edustaja voi muodostaa kiinteän toimipaikan, jos edustajalla on valtuus solmia sopimuksia yrityksen nimissä tai vastaanottaa tilauksia. Lisäksi edellytetään, että edustaja käyttää valtuuttaan säännöllisesti eikä vain satunnaisesti. Epäitsenäinen edustaja voi olla luonnollinen henkilö tai yritys.

Itsenäinen edustaja ei muodosta kiinteää toimipaikkaa. Edustaja on itsenäinen, kun edustaja on sekä taloudellisesti että oikeudellisesti riippumaton siitä yrityksestä, jonka liiketoimia se hoitaa. Ulkomaisen yrityksen itsenäinen edustaja voi olla esimerkiksi välittäjä tai komissionääri.

Valmistelevat ja avustavat toiminnot eivät muodosta kiinteää toimipaikkaa

Pelkät valmistelevat ja avustavat toiminnot eivät muodosta yritykselle kiinteää toimipaikkaa. Avustavaa tai valmistelevaa toimintaa voi olla esimerkiksi:

 • mainostaminen
 • tietojen kerääminen
 • tiedotustoimiston pitäminen
 • tieteellinen tutkimus.

Kiinteää toimipaikkaa ei muodostu esimerkiksi silloin, kun liikepaikka on olemassa ainoastaan sitä varten, että siellä varastoidaan, pidetään näytteillä tai luovutetaan yritykselle kuuluvia tavaroita. Toiminnan valmisteleva tai avustava luonne on kuitenkin aina arvioitava tapauskohtaisesti todellisten olosuhteiden perusteella.

Jos avustavat tai valmistelevat toiminnot muodostavat olennaisen osan yrityksen liiketoiminnasta tai jos niitä tarjotaan yrityksen ulkopuolelle, ne muodostavat kiinteän toimipaikan. Avustavana tai valmistelevana toimintana ei yleensä pidetä palveluita, joita pääliikkeen asiakkaille tarjotaan myynnin jälkeen, kuten takuukorjausta ja varaosien toimittamista kiinteästä liikepaikasta. Tällaiset palvelut muodostavat oman kokonaisuutensa yrityksen liiketoiminnasta, joten niitä ei voida pitää pelkästään avustavana toimintana.

Veroilmoitus ja työnantajavelvoitteet

Jos yritykselle muodostuu Suomeen kiinteä toimipaikka, yrityksen on ilmoittauduttava tarvittaessa työnantajarekisteriin ja annettava Suomeen veroilmoitus.

Yritys on arvonlisäverovelvollinen, jos sille muodostuu kiinteä toimipaikka arvonlisäverotuksen kannalta. Lisätietoa on sivulla Kiinteä toimipaikka arvonlisäverotuksessa