Milloin yhdistys tai säätiö on yleishyödyllinen?

Yhdistyksen tai säätiön yleishyödyllisyys arvioidaan verotuksessa. Arvioinnissa otetaan huomioon yhdistyksen tai säätiön säännöt ja sen todellinen toiminta.

Yleishyödyllisyyden kriteerit

Yhdistystä tai säätiötä pidetään verotuksessa yleishyödyllisenä, jos se täyttää kaikki seuraavat kriteerit:

  • Yhdistys tai säätiö toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi. Yleinen hyvä voi olla aineellista, henkistä, eettistä tai yhteiskunnallista.
  • Yhdistyksen tai säätiön toiminta ei kohdistu vain rajattuun henkilöpiiriin.
  • Yhdistys tai säätiö ei tuota toimintaan osallistuville taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena eikä kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä.

Yhdistys tai säätiö ei voi olla yleishyödyllinen, jos se käyttää osankin varoistaan perustajan tai hänen läheistensä hyväksi. Jos toiminta palvelee lähinnä yksityisiä taloudellisia tarkoituksia, yhdistys tai säätiö ei toimi yleiseksi hyväksi eikä sitä voida pitää yleishyödyllisenä.

Jos toiminta kohdistuu vain hyvin rajatun henkilöpiirin hyväksi, se ei täytä yleisen hyvän kriteeriä. Yleinen hyvä ei tarkoita sitä, että toimintapiirin pitäisi olla rajoittamaton tai hyvin laaja. Tarkoituksena on sulkea pois tapaukset, joissa yhdistyksen jäsenmäärä on pieni eikä uusia jäseniä ole tarkoituskaan hankkia. Samoin jos yhdistyksen tai säätiön toiminta kohdistuu vain tietyn perheen, yhdistyksen tai pienen yrityksen suljettuun piiriin, toiminta ei suuntaudu niin laajasti ulospäin, että se edistäisi yleistä hyvää.

Taloudellisen edun antamista on esimerkiksi se, että yhdistyksen tai säätiön tarkoituksena on jäsenten kustannusten pienentäminen. Jäsenet voivat kuitenkin saada etuja esimerkiksi jäsenpalveluina ja jäsenalennuksina silloin, kun edun antaminen liittyy läheisesti yhdistyksen toimintaan ja etua voidaan pitää tavanomaisena ja kohtuullisena.

Sääntöjen lisäksi todellinen toiminta ratkaisee

Kun yleishyödyllisyyttä arvioidaan, päähuomio kiinnitetään yhdistyksen tai säätiön tosiasialliseen toimintaan. Yhdistys tai säätiö ei tule yleishyödylliseksi vain sääntöjen perusteella, jollei se toimi niiden mukaisesti. Toisaalta tietyt kohdat tai maininnat säännöissä saattavat estää sen, että yhdistystä tai säätiötä voitaisiin pitää yleishyödyllisenä. Yleishyödyllisyyden esteenä voi olla esimerkiksi se, että yhdistys jakaa jäsenilleen voittoa tai yhdistyksen purkautuessa varallisuus jaetaan jäsenille.

Yhdistystä tai säätiötä ei voida pitää yleishyödyllisenä, jos liiketoiminnasta muodostuu niin merkittävä osa toimintaa, että sitä voidaan pitää tärkeänä toimintamuotona tai jopa toiminnan painopisteenä.

Rekisteröimätön yhdistys ei voi olla yleishyödyllinen yhdistys. Rekisteröimätöntä yhdistystä pidetään verotuksessa yhtymänä, jonka tulo verotetaan sen jäsenten tulona. Jos yhdistyksen tarkoituksena on kuitenkin rekisteröityä ja rekisteröinti on laitettu vireille ennen verovuoden päättymistä, voidaan tällaista rekisteröimätöntä yhdistystä pitää verotuksessa yhdistyksenä.

Tarkempaa tietoa yhtymien verotuksesta on sivun alareunassa kohdassa Tuloverotus - avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö.