Tuloverotus - yhdistys ja säätiö

Yleishyödyllisellä yhdistyksellä tai säätiöllä voi olla kolmenlaisia tuloja: elinkeinotuloa, kiinteistötuloa ja henkilökohtaisen tulolähteen tuloa. Jos yhdistys tai säätiö ei ole yleishyödyllinen, sen on maksettava kaikesta tulosta veroa 20 prosenttia. Rekisteröimätöntä yhdistystä pidetään verotuksessa yhtymänä, jonka tulo verotetaan sen jäsenten tulona.

Elinkeinotulo

Yleishyödyllinen yhdistys tai säätiö on verovelvollinen saamastaan elinkeinotulosta. Elinkeinotulon veroprosentti on 20 prosenttia.

Elinkeinotoimintaan viittaa muun muassa se, jos toiminnan kulut katetaan myymällä tuotteita ja palveluita samaan tapaan kuin samoilla markkinoilla toimivat elinkeinotoimintaa harjoittavat yritykset, etenkin jos tuotteet ja palvelut ovat samanlaisia. Elinkeinotoiminnasta voi kertoa myös se, että yhdistyksellä tai säätiöllä on pääasiassa palkattua henkilökuntaa. Päinvastaiset seikat taas puhuvat sen puolesta, ettei toiminta ole elinkeinotoimintaa.

Elinkeinotoimintaa on yleensä esimerkiksi säännöllinen ja laajamittainen, vuosittain muille kuin jäsenille järjestettävä koulutustoiminta; jäsenistön ulkopuolelle suuntautuva julkaisutoiminta; säännöllisin väliajoin järjestettävät messutapahtumat sekä muu sellainen toiminta, jota harjoitetaan samaan tapaan kuin tavanomaista elinkeinoa.

Elinkeinotulona ei kuitenkaan yleensä pidetä sellaista tuloa, jonka yleishyödyllinen yhdistys tai säätiö saa esimerkiksi pienimuotoisesta tuotteiden myynnistä tai muusta vähäisestä toiminnasta, jonka tarkoitus on yhdistyksen tai säätiön oman toiminnan rahoittaminen. Myyntiä voidaan kuitenkin pitää elinkeinotoimintana, jos se on laajamittaista ja kohdistuu tavanomaisiin kulutustuotteisiin (esimerkiksi keksit, sukat, ilotulitteet yms.).

Kiinteistötulo

Kiinteistöstä saatu tulo on yleishyödyllisen yhdistyksen tai säätiön veronalaista tuloa silloin, kun kiinteistö tai kiinteistön osa on muussa kuin yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Kiinteistöstä saatua tuloa ovat myös metsätalouden pääomatulo, vuokratulo ja maatalouden tulo. Yleishyödyllisen yhdistyksen tai säätiön kiinteistötulon veroprosentti on 6,27 vuonna 2018 ja 6,26 vuonna 2019.

Kiinteistöstä saatu tulo on verovapaata, jos kiinteistöä käytetään yleiseen tai yleishyödylliseen tarkoitukseen. Kiinteistö on yleisessä käytössä, jos se on esimerkiksi kouluna, kirjastona, valtion virastona tai sairaalana. Yleishyödyllistä käyttöä on yleishyödyllisen yhdistyksen tai säätiön oma käyttö ja se, että yhdistys tai säätiö vuokraa kiinteistön yleishyödylliseen käyttöön toiselle yleishyödylliselle yhdistykselle tai säätiölle. Jos yhdistyksen jäsenet saavat vuokrata kiinteistöä esimerkiksi vapaa-ajan käyttöön tai jos kiinteistö on vuokrattu elinkeinotoimintaa varten, kiinteistö ei ole yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä.

Jos kiinteistöstä yli puolet on elinkeinotoiminnan käytössä, siitä saatava tulo on verotettavaa elinkeinotuloa. Esimerkiksi tällaisen kiinteistön myynnistä saatu luovutusvoitto on elinkeinotuloa.

Kiinteistön käytön jakautuminen yleishyödylliseen tai muuhun käyttöön arvioidaan yleensä
pinta-alan tai ajanjakson perusteella. Arviointi tehdään eri käyttötarkoitusten kesken.

Kiinteistön käyttö voidaan jakaa kolmeen osaan

  • yleinen tai yleishyödyllinen käyttö (verovapaata kiinteistötuloa)
  • muu kuin yleinen tai yleishyödyllinen käyttö (veronalaista kiinteistötuloa)
  • kiinteistö on yksinomaan tai pääasiallisesti elinkeinotoiminnan käytössä (elinkeinotoiminnan tuloa).

Kiinteistön myynnistä saadut luovutusvoitot eivät ole kiinteistötuloa. Yleishyödyllisen yhdistyksen tai säätiön omistaman kiinteistön myynnistä saatu luovutusvoitto on verovapaata henkilökohtaisen tulolähteen tuloa. Muun kuin yleishyödyllisen yhdistyksen tai säätiön omistaman kiinteistön myynnistä saatu luovutusvoitto on veronalaista tuloa.

Henkilökohtaisen tulolähteen tulo

Henkilökohtaisen tulolähteen tulot ovat yleishyödylliselle yhdistykselle tai säätiölle verovapaita tuloja. Tällaisina tuloina voidaan pitää esimerkiksi jäsenmaksutuloja, osinkotuloja, korkotuloja, osakehuoneistojen vuokratuloja, lahjoituksia ja avustuksia sekä luovutusvoittoja.

Jos yhdistys tai säätiö ei ole yleishyödyllinen, sen on maksettava veroa kaikesta tulostaan.

Rekisteröimätön yhdistys

Rekisteröimätöntä yhdistystä pidetään verotuksessa yhtymänä, jonka tulo verotetaan sen jäsenten tulona. Jos yhdistyksen tarkoituksena on kuitenkin rekisteröityä ja rekisteröinti on laitettu vireille ennen verovuoden päättymistä, voidaan tällaista rekisteröimätöntä yhdistystä pitää verotuksessa yhdistyksenä.

Tarkempaa tietoa yhtymien verotuksesta on sivun alareunassa kohdassa Tuloverotus - avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö.

Veronhuojennus

Jos yleishyödyllinen yhteisö harjoittaa yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa, sille voidaan myöntää vapautus tuloverosta, vaikka tulo muuten olisi veronalaista. Veronhuojennuksen saaminen edellyttää kirjallista hakemusta.

Veronhuojennus voidaan myöntää vain tuloverosta. Huojennus ei koske esimerkiksi yhdistyksen tai säätiön arvonlisäveroa, vaan arvonlisävero määräytyy normaalisti elinkeinotoiminnan liikevaihdon perusteella. Myöskään esimerkiksi kiinteistöverosta ei voi saada veronhuojennusta. Lisätietoa huojennuksen edellytyksistä on ohjeessa Yleishyödyllisen yhteisön veronhuojennus.

Veronhuojennuspäätös on maksullinen

  • päätös, jota varten tarvitaan tavanomainen selvitystyö (1-5 tuntia) 500 euroa
  • päätös, jota varten tarvitaan laaja selvitystyö (yli 5 tuntia) 850 euroa
  • muu päätös, joka annetaan veronhuojennushakemuksen johdosta 120 euroa.