Osakeyhtiön tuloverotus – verovuosi 2019

Osakeyhtiö ja osuuskunta ovat itsenäisiä verovelvollisia, joiden saama tulo verotetaan osakeyhtiön ja osuuskunnan tulona. Osakeyhtiön ja osuuskunnan verotus ei vaikuta yksittäisen osakkaan tai osuuskunnan jäsenen verotukseen. Osakeyhtiöiden ja osuuskuntien tuloveroprosentti on 20 %, kuten muidenkin yhteisöjen.

Osakeyhtiön ja osuuskunnan verotettava tulo lasketaan niin, että veronalaisista tuloista vähennetään vähennyskelpoiset menot. Jos tulot ovat suuremmat kuin menot, yrityksellä on verotettavaa tuloa. Jos taas menot ovat suuremmat, yritykselle syntyy tappiota. Verotettavan tulon laskeminen perustuu kirjanpitoon, mutta kirjanpidon ja verotuksen eroavaisuuksien vuoksi verotettava tulo voi poiketa kirjanpidon tuloksesta.

Osakeyhtiön tuloverotus

Tulolähteiden merkitys

Osakeyhtiöllä voi olla kolme eri tulolähdettä: elinkeinotoiminnan tulolähde, maatalouden tulolähde sekä henkilökohtainen tulolähde. Henkilökohtaisen tulolähteen tuloa osakeyhtiö voi saada esimerkiksi ulkopuoliselle vuokratusta kiinteistöstä, joka ei liity elinkeinotoimintaan.

Osakeyhtiön kunkin tulolähteen verotettava tulo lasketaan erikseen. Verovuoden tulosta vähennetään aikaisemmilta verovuosilta vahvistetut saman tulolähteen tappiot. Osakeyhtiölle vahvistettua yhden tulolähteen tappiota ei voi vähentää toisen tulolähteen voitosta. 

Eri tulolähteiden verotettavat tulot lasketaan yhteen, ja yhteisön tulovero lasketaan tästä yhteismäärästä.

Esimerkki:

Verovuosi 2016

Yhtiön elinkeinotoiminnan tulolähteen tulos on 2 000 euroa ja henkilökohtaisen tulolähteen tappio on 1 500 euroa. Yhtiön elinkeinotoiminnan verotettava tulo on 2 000 euroa. Tästä yhtiölle tulee maksettavaksi tuloveroa 20 % eli 400 euroa. Yhtiön henkilökohtaisen tulolähteen tappioksi vahvistetaan 1 500 euroa.

Verovuosi 2017

Yhtiön elinkeinotoiminnan tulolähteen tulos on 1 000 euroa ja henkilökohtaisen tulolähteen tulos 2 000 euroa. Yhtiöllä on vähentämättä edelliselle verovuodelle henkilökohtaiseen tulolähteeseen vahvistettuja tappioita 1 500 euroa. Yhtiön elinkeinotoiminnan verotettava tulo on 1 000 euroa ja henkilökohtaisen tulolähteen verotettava tulo on 500 euroa. Näistä yhtiölle tulee maksettavaksi tuloveroa 20 % eli yhteensä 300 euroa.

Tappiot voi vähentää

Osakeyhtiön verotuksessa vahvistetut tappiot vähennetään 10 seuraavan verovuoden aikana sitä mukaa kuin tuloa syntyy. Aikaisempien vuosien vahvistettujen tappioiden vähentämistä ei tarvitse vaatia yhtiön veroilmoituksella, koska Verohallinto vähentää tappiot verotuksessa automaattisesti. Tappiot vähennetään sen tulolähteen tuloksesta, jossa ne ovat syntyneet. 

Yhtiö menettää oikeuden vähentää tappiot, jos yhtiön osakkeista yli puolet on vaihtanut joko suoraan tai välillisesti omistajaa tappiovuoden aikana tai sen jälkeen ja vaihdos on tapahtunut muuten kuin perinnön tai testamentin vuoksi. Yhtiö voi kuitenkin hakea poikkeuslupaa tappioiden vähentämiselle omistajanvaihdoksesta huolimatta.

Nettovarallisuus

Osakeyhtiön nettovarallisuus saadaan, kun yhtiön varoista vähennetään yhtiön velat. Osakeyhtiön nettovarallisuuteen lasketaan mukaan yhtiön kaikkien eri tulolähteiden varat ja velat: myös ne, jotka kuuluvat yhtiön maatalouden tulolähteeseen ja henkilökohtaiseen tulolähteeseen.

Varoja ovat käyttö-, vaihto-, sijoitus- ja rahoitusomaisuus. Varoihin ei lueta laskennallisia verosaamisia eikä sellaisia pitkävaikutteisia menoja, joilla ei ole varallisuusarvoa.

Velkoja ovat erät, jotka on merkitty taseen vastattaviin vieraaseen pääomaan. Pääomalaina katsotaan verotuksessa yleensä vieraan pääoman eräksi. Velkana ei pidetä laskennallisia verovelkoja.

Nettovarallisuuden perusteella lasketaan sekä osakkeen matemaattinen arvo että vertailuarvo. Kun vertailuarvoa lasketaan, yhtiön nettovarallisuudesta vähennetään tilikaudelta jaettavaksi päätetty osinko. Vertailuarvo voi olla enintään 50 % suurempi kuin edellisen vuoden vertailuarvo. Tieto muun kuin julkisesti noteeratun osakkeen vertailuarvosta on verotuksessa julkinen tieto. 

Osakkeen vertailuarvot 

Osakkeen matemaattinen arvo

Osakkeen matemaattinen arvo lasketaan niin, että yhtiön tarkistettu nettovarallisuus (varat – velat) jaetaan ulkona olevien osakkeiden lukumäärällä. Matemaattisen arvon laskenta perustuu tarkistettuun nettovarallisuuteen, joka on laskettu yhtiön verovuotta edeltävän vuoden tilinpäätöksen mukaan. Tämä verovuoden matemaattinen arvo on perusteena, kun luonnollisen henkilön ja kuolinpesän saman verovuoden aikana saama osinko jaetaan pääomatuloon ja ansiotuloon.

Esimerkiksi 31.5.2016 päättyneen tilikauden perusteella lasketaan matemaattinen arvo verovuodelle 2017. Tämän arvon perusteella määräytyy, mikä osuus osakkaan vuonna 2017 saamasta osingosta verotetaan pääomatulona ja mikä osuus ansiotulona.

Osakeyhtiön osakas

Osakeyhtiön osakkaita verotetaan vasta sitten, kun he nostavat tuloa osakeyhtiöstä esimerkiksi palkkana tai osinkona. Osingon jakaminen ei aiheuta veroseuraamuksia osinkoa jakavalle yhtiölle. Osakkaat eivät voi tehdä verovapaita yksityisottoja osakeyhtiön varoista.

Osakkaan omistamien osakkeiden yhteenlaskettua matemaattista arvoa oikaistaan, ennen kuin osinkotulo jaetaan pääomatuloksi ja ansiotuloksi. Osakkeiden arvosta vähennetään osakaslaina, jonka osakas on saanut  yhtiöstä. Osakaslaina vähennetään vain silloin, jos osakas tai hänen perheenjäsenensä omistavat vähintään 10 % elinkeinotoimintaa harjoittavan yhtiön osakkeista tai äänimäärästä. Lisäksi osakkeiden arvosta vähennetään yrittäjäosakkaan tai hänen perheensä käytössä olleen asunnon arvo, jos asunto kuuluu yhtiön varoihin. Yrittäjäosakkaiksi katsotaan tässä yhteydessä ne osakkaat, jotka eivät työntekijäin eläkelain mukaan ole työsuhteessa osinkoa jakavaan yhtiöön.

Lue lisää Osinkotulojen verotus

Osuuskunnan tuloverotus

Osuuskuntaa verotetaan osakeyhtiön tavoin erillisenä verovelvollisena, jos osuuskunta on merkitty kaupparekisteriin ennen tilikauden päättymistä.

Rekisteröimätöntä osuuskuntaa verotetaan samalla tavoin kuin elinkeinoyhtymää. Lisätietoa elinkeinoyhtymän verotuksesta (sivulla Tuloverotus –  avoin ja kommandiittiyhtiö).

Osuuskunnalla voi olla eri tulolähteitä

Osakeyhtiön tapaan myös osuuskunnalla voi olla kolme eri tulolähdettä: elinkeinotoiminnan tulolähde, maatalouden tulolähde sekä henkilökohtainen tulolähde.

Tappiot voi vähentää 10 verovuoden aikana

Vahvistetut tappiot voi vähentää saman tulolähteen tuloksesta 10 seuraavan verovuoden aikana sitä mukaa kuin tuloa syntyy.

Osuuskunta menettää oikeuden vähentää tappiot, jos yli puolet osuuskunnan osuuksista on vaihtanut omistajaa tappiovuoden aikana tai sen jälkeen ja vaihdos on tapahtunut muuten kuin perinnön tai testamentin vuoksi.

Tappioiden vähentämisoikeus menetetään silloinkin, kun osuuskuntaan tulee uusi jäsen ja hän merkitsee enemmän uusia osuuksia kuin mitä entisillä jäsenillä on ollut yhteensä. Sillä ei ole merkitystä, mikä on uuden jäsenen äänimäärä: tappioita ei voi vähentää, vaikka uusi jäsen saisi vain yhden äänen.

Yhteisön yleisradiovero

Osakeyhtiön tai osuuskunnan on maksettava yleisradioveroa, jos osakeyhtiö tai osuuskunta harjoittaa elinkeinotoimintaa tai maataloutta Suomessa ja koko toiminnan verotettava tulo on verovuonna vähintään 50 000 euroa. 

Yleisradioveron määrä on 140 euroa + 0,35 prosenttia siitä verotettavan tulon osasta, joka ylittää 50 000 euroa. Yhteisön yleisradiovero on kuitenkin enintään 3 000 euroa. 

Asunto-osakeyhtiöiden ja eräiden muiden yhteisöjen ei tarvitse maksaa yleisradioveroa.

Lisätietoa: Yle-vero – yhteisöt