Kirjanpito ja tilintarkastus – osakeyhtiö ja osuuskunta

Osakeyhtiö ja osuuskunta ovat aina kirjanpitovelvollisia toiminnan luonteesta riippumatta. Kirjanpidon päätarkoitus on laskea toiminnan tulos, pitää yrityksen ja sen omistajien rahavirrat erillään sekä antaa tietoa yrityksen tilasta. 

Verotus perustuu kirjanpitoon

Yritysten verotus perustuu luotettavaan kirjanpitoon. Tärkeimmät kirjanpitoa koskevat säännökset ovat kirjanpitolaissa.

Arvonlisäveroa maksetaan myyntitulojen perusteella ja tuloveroa kirjanpidon osoittamasta tuloksesta, johon on tehty verolainsäädännön edellyttämät oikaisut.

Kirjanpidon tehtävänä on myös pitää yrityksen ja sen omistajien rahavirrat erillään. Yrityksen kirjanpito on hyvä antaa osaavan kirjanpitäjän tehtäväksi.

Kahdenkertainen kirjanpito ja tositteet

Kirjanpito kuvaa yrityksen rahaliikennettä rekisteröimällä yrityksen rahan käytön ja rahan lähteet. Osakeyhtiön ja osuuskunnan on pidettävä kahdenkertaista kirjanpitoa.

Kahdenkertaisessa kirjanpidossa jokainen liiketapahtuma kirjataan rahamäärältään yhtä suurena vähintään kahdelle tilille: toisen tilin veloituspuolelle ja toisen tilin hyvityspuolelle. Kirjanpidon perusteella osakeyhtiö ja osuuskunta laativat tilinpäätöksen.

Liiketapahtuminen kirjausten perusteena olevien tositteiden tulee olla päivättyjä ja numeroituja. Liiketapahtumat on kirjattava siten, että niitä voidaan tarkastella aikajärjestyksessä ja asiajärjestyksessä. Käteismaksut on kirjattava viipymättä. Muut kirjaukset on tehtävä siten, että tarvittavat veroilmoitukset ja muut ilmoitukset voidaan laatia ajantasaisesta kirjanpidosta. Kirjanpitomerkintöjä ei saa muuttaa tai poistaa tilinpäätöksen laatimisen jälkeen tai sen jälkeen, kun kirjanpitoaineistoa on käytetty viranomaisraportoinnin perustana.

Tilikausi

Osakeyhtiön ja osuuskunnan tilikausi on 12 kuukautta. Tilikauden ajanjakso ei kuitenkaan välttämättä määräydy kalenterivuoden perusteella. Kun toimintaa aloitetaan, lopetetaan tai tilinpäätöksen ajankohtaa muutetaan, tilikauden pituus saa olla lyhyempi tai pitempi kuin 12 kuukautta, kuitenkin enintään 18 kuukautta. Jos kirjanpitovelvollisella on useita liikkeitä, on kaikilla liikkeillä oltava sama tilikausi.

Tilikautta voi muuttaa. Lue lisää sivulta Muutokset yrityksen toiminnassa - osakeyhtiö ja osuuskunta

Tilinpäätös

Tilikaudelta laaditaan tilinpäätös, joka koostuu muun muassa tuloslaskelmasta ja taseesta liitetietoineen. Tilinpäätös on laadittava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Osakeyhtiöillä ja osuuskunnilla on velvollisuus ilmoittaa tilinpäätös julkistettavaksi kaupparekisteriin. Verohallinto toimittaa veroilmoitusta 6B käyttävien yhteisöjen tilinpäätöksen kaupparekisteriin veroilmoituksen yhteydessä annettujen tietojen perusteella. Näitä tietoja ei tarvitse toimittaa erikseen kaupparekisteriin.

Lisätietoa tilinpäätöstietojen välittämisestä Patentti- ja rekisterihallitukselle

Kirjanpidon ja tilinpäätöksen säilyttäminen

Tilinpäätös, toimintakertomus, kirjanpidot, tililuettelo sekä luettelo kirjanpidoista ja aineistoista on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä.

Tilikauden tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto sekä muukin mahdollinen liiketapahtumia varmentava kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta lukien, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

Tilintarkastus

Pienillä yhtiöillä ja osuuskunnilla ei ole lakisääteistä tilintarkastusvelvollisuutta. Tilintarkastusta ei tarvitse tehdä, jos yhtiö täyttää tilintarkastuslaissa annetut pienyhtiön rajat. Jos pienyhtiön rajat ylittyvät tai jos yhtiöjärjestyksessä edellytetään tilintarkastajan valintaa, tilintarkastus pitää aina tehdä. Osakeyhtiön perustamisasiakirjoissa ei tarvitse määrätä tilintarkastajista.


Tarkempaa tietoa esimerkiksi pienyhtiön rajoista on sivulla prh.fi

 

 

Avainsanat: