Muutoksenhaku tuloverotuksessa

Voit hakea verotukseesi muutosta sen jälkeen, kun verotus on päättynyt. Muutosta haetaan tekemällä kirjallinen oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle. Muutosta voi hakea myös verkossa. Tämä ohje koskee henkilöasiakkaita, liikkeen- ja ammatinharjoittajia sekä maa- ja metsätalouden harjoittajia.

Kuka voi hakea muutosta

Tuloverotukseen voi hakea muutosta verovelvollinen sekä jokainen, jonka oman veron määrään verotus välittömästi saattaa vaikuttaa tai joka on vastuussa veron maksamisesta.

Miten muutosta haetaan

Voit tehdä tuloverotuksen oikaisuvaatimuksen sähköisesti OmaVero-palvelussa. OmaVerossa näkyvät vuosien 2012–2017 verotuspäätösten yksilöintiedot (esim. päätöspäivä, päätösnumero ja verolaji). Päätösten sisältö näkyy OmaVerossa vasta verovuodesta 2018 alkaen.  

Tee oikaisuvaatimus OmaVerossa

Katso ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen OmaVerossa.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös paperilomakkeella Tuloveron oikaisuvaatimus (3308) tai vapaamuotoisesti. Oikaisuvaatimuksessa on aina ilmoitettava

  • muutoksenhakijan nimi ja henkilötunnus
  • minkä verovuoden verotukseen haetaan muutosta
  • miten verotusta vaaditaan muutettavaksi
  • mitkä ovat perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Liitä oikaisuvaatimukseen asiakirjat, joihin vetoat, jollet ole niitä aikaisemmin toimittanut Verohallintoon. Jos haluat, että päätös toimitetaan valtuuttamallesi asiamiehelle, ilmoita tästä oikaisuvaatimuksellasi ja merkitse asiamiehen osoite prosessiosoitteeksi.  

Lähetä paperinen oikaisuvaatimus osoitteeseen:
Verohallinto
PL 650
00052 VERO
Voit myös jättää oikaisuvaatimuksen mihin tahansa verotoimistoon.

Milloin oikaisuvaatimus on tehtävä

Verovuodesta 2017 alkaen tuloverotuksen oikaisuvaatimuksen voi tehdä 3 vuoden kuluessa verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta. Jos oikaisuvaatimuksesi koskee verovuosia 2012–2016, voit tehdä oikaisuvaatimuksen 5 vuoden kuluessa verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta. Jos vuoden viimeinen päivä on lauantai tai sunnuntai, määräpäivä on seuraava arkipäivä. Tarkista verovuosi ja muutoksenhakuohje verotuspäätöksestä.

Oikaisuvaatimuksen määräajat verovuosittain
VerovuosiOikaisuvaatimuksen oltava perillä viimeistään
201231.12.2018
201331.12.2019
201431.12.2020
201531.12.2021
20162.1.2023
201731.12.2020
201831.12.2021

Viranomaisaloitteisen oikaisupäätöksen muutoksenhakuaika voi olla lyhyempi

Verotustasi voidaan oikaista myös Verohallinnon aloitteesta, jos Verohallinto saa jälkikäteen verotukseesi vaikuttavia tietoja. Myös tällaiseen viranomaisaloitteiseen verotuksen oikaisupäätökseen voi hakea muutosta tekemällä oikaisuvaatimuksen verotuksen oikaisulautakunnalle.

Tarkista muutoksenhakuaika aina päätöksen liitteenä olevasta muutoksenhakuohjeesta. Muutoksenhaun määräaika on joko 3 vuotta tai 5 vuotta riippuen siitä, onko päätös tehty ennen 1.1.2017 vai sen jälkeen.

Lue lisää Verohallinnon aloitteesta tehdyistä oikaisuista ja niiden muutoksenhausta.

Vain määräajassa tehdyt oikaisuvaatimukset tutkitaan

Oikaisuvaatimus on tehtävä määräajassa Verohallintoon. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ovat Verohallinnossa viimeistään muutoksenhakuajan viimeisenä päivänä. Määräajan jälkeen saapunut oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta.

Vero on maksettava, vaikka muutosta olisi haettu

Vaikka verotukseen olisi haettu muutosta, vero on maksettava määräaikana. Verohallinto voi kuitenkin hakemuksestasi kieltää veron ulosoton tai määrätä ulosoton keskeytettäväksi. Ulosoton kiellon tai keskeytyksen aikana verolle kertyy normaalisti viivekorkoa ja mahdollista veronlisäystä.

Valitus hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen voi hakea muutosta tekemällä valituksen hallinto-oikeuteen.

  • Verovuodesta 2017 alkaen määräaika valituksen tekemiselle on 60 päivää siitä, kun olet saanut tiedoksi oikaisuvaatimukseen annetun päätöksen. 
  • Verovuosia 2012–2016 koskevan valituksen voi tehdä 5 vuoden kuluessa verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta. Jos oikaisuvaatimuksesi on kohdistunut 1.1.2017 jälkeen Verohallinnon aloitteesta tehtyyn verotuksen oikaisupäätökseen, valitusaika hallinto-oikeuteen on 60 päivää siitä, kun olet saanut tiedoksi oikaisuvaatimukseen annetun päätöksen. 
  • Tarkista valitusaika aina saamasi päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta.

Verovuodesta 2015 alkaen valitus on toimitettava valitusajassa hallinto-oikeuteen. Verovuotta 2014 ja sitä aikaisempia vuosia koskevan valituksen voi toimittaa valitusajassa joko hallinto-oikeudelle tai Verohallinnolle.

Valituksen hallinto-oikeuteen voi tehdä myös sähköisesti Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa.

Tarkista hallinto-oikeuksien osoitteet(www.oikeus.fi).

Hallinto-oikeuden tekemään päätökseen voit hakea muutosta tekemällä valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus antaa siihen luvan. Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut tiedon hallinto-oikeuden tekemästä päätöksestä.

Hallinto-oikeuteen tai korkeimpaan hallinto-oikeuteen tehtävä valitus voi olla maksullinen. 

Lue tarkemmin tuomioistuinten maksuista (www.oikeus.fi).

Esimerkki 1: Verovuoden 2015 verotus valmistui 31.10.2016. Verovuotta 2015 koskevan oikaisuvaatimuksen on oltava perillä Verohallinnossa viimeistään 31.12.2021.

Esimerkki 2: Verovuotta 2017 koskevan oikaisuvaatimuksen on oltava perillä Verohallinnossa viimeistään 31.12.2020.

Esimerkki 3: Verohallinto on oikaissut viranomaisaloitteisesti verovuoden 2014 verotustasi 15.1.2017. Tähän viranomaisaloitteiseen oikaisupäätökseen voi tehdä oikaisuvaatimuksen 2.1.2018 mennessä.

Esimerkki 4: Verohallinto on oikaissut viranomaisaloitteisesti verovuoden 2013 verotustasi 22.3.2017. Tähän viranomaisaloitteiseen oikaisupäätökseen voi tehdä oikaisuvaatimuksen 60 päivän määräajassa päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Esimerkki 1: Verovuoden 2016 verotus valmistui 31.10.2017. Verovuotta 2016 koskevan oikaisuvaatimuksen on oltava perillä Verohallinnossa viimeistään 2.1.2023.

Esimerkki 2: Verovuotta 2017 koskevan oikaisuvaatimuksen on oltava perillä Verohallinnossa viimeistään 31.12.2020.

Esimerkki 3: Verohallinto on oikaissut viranomaisaloitteisesti verovuoden 2015 verotustasi 15.6.2017. Tähän viranomaisaloitteiseen oikaisupäätökseen voi tehdä oikaisuvaatimuksen 31.12.2018 mennessä.

Esimerkki 4: Verohallinto on oikaissut viranomaisaloitteisesti verovuoden 2014 verotustasi 22.3.2018. Tähän viranomaisaloitteiseen oikaisupäätökseen voi tehdä oikaisuvaatimuksen 60 päivän määräajassa päätöksen tiedoksisaannista lukien.