Kirjanpito, tilikausi ja verovuosi

Liikkeen- ja ammatinharjoittajien on pidettävä elinkeinotoiminnastaan kirjanpitoa. Tilikausi on yleensä 12 kuukautta.

Kirjanpito

Elinkeinotoiminnasta on kirjanpitovelvollisuus

Kirjanpitovelvollisuus koskee kaikkia liikkeen- ja ammatinharjoittajia. Kirjanpitoa pidetään liike- tai ammattitoiminnasta (elinkeinotoiminnasta). Liikkeen- tai ammatinharjoittaja merkitsee kirjanpitoon vain ne tapahtumat, jotka liittyvät hänen elinkeinotoimintaansa. Yksi kirjanpidon tehtävistä onkin pitää erillään liikkeen- ja ammatinharjoittajan elinkeinotoiminta ja yksityistalous.

Tärkeimmät kirjanpitoa koskevat säännökset ovat kirjanpitolaissa ja -asetuksessa sekä Valtioneuvoston asetuksessa pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista. Kirjanpidossa on noudatettava myös hyvää kirjanpitotapaa.

Verotus perustuu kirjanpitoon

Elinkeinotoiminnan verotus perustuu luotettavaan kirjanpitoon. Arvonlisäveroa maksetaan elinkeinotoiminnan myyntitulojen perusteella. Tuloveroa maksetaan kirjanpidon osoittamasta elinkeinotoiminnan tuloksesta, johon on tehty verolakien mukaiset oikaisut.

Verohallinnon lisäksi myös muut viranomaiset (esimerkiksi avustusten ja tukien myöntäjät) käyttävät kirjanpidon tietoja päätöstensä tukena. Tietoja elinkeinotoiminnan taloudellisesta tilasta tarvitsee tietysti myös yrittäjä itse. Kirjanpidosta huolehtiminen on usein hyvä jättää osaavan kirjanpitäjän tehtäväksi.

Kahdenkertainen kirjanpito vai yhdenkertainen kirjanpito?

Normaalisti kirjanpitovelvollisen on pidettävä kahdenkertaista, suoriteperusteista kirjanpitoa. Kahdenkertaisessa kirjanpidossa jokaisesta liiketapahtumasta merkitään sekä rahan lähde että rahan käyttö. Kirjaukset kertovat sekä syyn rahan liikkeeseen että käytetyn kirjanpidon tilin. Kaikki kirjaukset tehdään ainakin kahdelle kirjanpidon tilille.

Kirjanpitolaissa on liikkeen- ja ammatinharjoittajan kirjanpitoa koskeva poikkeus, jonka mukaan liikkeen- ja ammatinharjoittajalla on mahdollisuus pitää niin sanottua yhdenkertaista kirjanpitoa, jos laissa määritellyt edellytykset täyttyvät. Tilikauden on silloin oltava kalenterivuosi. Yhdenkertaista kirjanpitoa pitävien liikkeenharjoittajien on kuitenkin oikaistava kirjanpito verotusta varten suoriteperusteiseksi, koska laki elinkeinotulon verottamisesta mahdollistaa yhdenkertaisen kirjanpidon pitämisen vain ammatinharjoittajille.

Kirjanpitoon merkitään liiketapahtumina saadut tulot sekä maksetut menot, korot ja verot. Myös tavaroiden ja palvelujen oma käyttö on merkittävä liiketapahtumina kirjanpitoon. Yhdenkertaiseen kirjanpitoon perustuvassa verotuksessa tilitapahtumat jaksotetaan maksuperusteisesti. 

Kirjanpito perustuu kuitteihin ja tositteisiin

Kirjanpidon tapahtumista on oltava kuitti tai muu tosite. Tositteiden tulee olla päivättyjä ja numeroituja.

Liiketapahtumat on kirjattava aika- ja asiajärjestyksessä. Käteismaksut on kirjattava viipymättä. Muut kirjaukset tulee tehdä siten, että tarvittavat vero- ja muut ilmoitukset voidaan laatia ajantasaisesta kirjanpidosta. Kirjanpitomerkinnät on tehtävä selvästi ja pysyvästi: merkinnät eivät saa olla epäselviä eikä niitä saa poistaa.

Tilinpäätös on laskelma tilikauden tuloksesta sekä varoista ja veloista

Tilinpäätös laaditaan tilikausittain elinkeinotoiminnan kirjanpidon perusteella. Tilinpäätös koostuu muun muassa tuloslaskelmasta, taseesta liitetietoineen ja tase-erittelyistä. Tilinpäätös on laadittava 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Liikkeen- tai ammatinharjoittajan ei yleensä tarvitse laatia tilinpäätöstä. Tilinpäätös tulee kuitenkin laatia, jos tilikausi poikkeaa kalenterivuodesta tai kahdella perättäisellä tilikaudella ylittyy kaksi seuraavista rajoista: 

  1. taseen loppusumma 350 000 euroa
  2. liikevaihto 700 000 euroa
  3. tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 10 henkilöä.

Kirjanpidon ja tilinpäätöksen säilyttäminen

Tilinpäätös, toimintakertomus, kirjanpidot, tililuettelo sekä luettelo kirjanpidoista ja aineistoista on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä.

Tilikauden tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto sekä muu mahdollinen liiketapahtumia varmentava kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta lukien, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

Verohallinto ei ota kantaa kirjanpidollisiin kysymyksiin. Työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä toimivan kirjanpitolautakunnan tehtävänä on antaa ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolain soveltamisesta.

Tilikausi

Tilikausi on yleensä 12 kuukautta

Kirjanpitoa pidetään tilikausittain. Tilikausi on normaalisti 12 kuukautta.

Kahdenkertaisen kirjanpidon pitäjällä tilikausi voi olla muukin 12 kuukauden jakso kuin kalenterivuosi. Tilikautta voi myös muuttaa. Kun toimintaa aloitetaan tai lopetetaan tai tilinpäätöksen ajankohtaa muutetaan, tilikauden pituus voi olla pitempi tai lyhyempi kuin 12 kuukautta. Tilikauden enimmäispituus on kuitenkin 18 kuukautta. Jos kirjanpitovelvollisella on useita liikkeitä, tulee kaikilla liikkeillä olla sama tilikausi.

Yhdenkertaista kirjanpitoa pitävän liikkeen- ja ammatinharjoittajan tilikausi on aina kalenterivuosi. Kun liikkeen- tai ammatinharjoittaja aloittaa tai lopettaa toiminnan, tilikausi voi silloin olla tilapäisesti lyhyempi.

Tilikauden pituus otetaan huomioon yritystulon pääomatulo-osuutta laskettaessa. 12 kuukautta pitempi tilikausi lisää pääomatulon osuutta ja tätä lyhyempi tilikausi pienentää sitä.

Verovuosi

Verotus toimitetaan verovuosittain. Verovuosi on kalenterivuosi. Jos tilikautena ei ole kalenterivuosi, verovuosi on se tilikausi tai ne tilikaudet, jotka ovat päättyneet kalenterivuoden aikana. Veroa maksetaan verovuonna saadusta tulosta.

Esimerkki: Kahdenkertainen kirjanpito

Leena Liikkeenharjoittajan normaali tilikausi on 1.4. - 31.3. Koska Leenan tilikausi 1.4.2016 - 31.3.2017 päättyy kalenterivuoden 2017 aikana, verovuosi 2017 muodostuu tästä tilikaudesta.

Avainsanat: