Elinkeinotoiminnan tuotot ja kulut - liikkeen ja ammatinharjoittaja

Elinkeinotoiminnan tuotot

Veronalaisia elinkeinotoiminnan tuottoja ovat kaikki tulot, jotka saat elinkeinotoiminnassa rahana tai rahanarvoisena etuutena. Erittele nämä tulot veroilmoituksessa sen mukaan, millaisesta tuotosta on kyse.

Liikevaihtoa ovat kaikki tulot, jotka saat elinkeinotoiminnassa

  • tulot tavaran ja palvelun myynnistä
  • elinkeinotoiminnassa saadut työkorvaukset
  • elinkeinotoiminnassa laskutetut kilometrikorvaukset ja päivärahat.

Avustuksia ja tukia ovat

  • elinkeinotoimintaa varten saamasi avustukset, lisät ja tuet, kuten työllistämistuki
  • arvonlisäveron alarajahuojennus.

Ilmoita veroilmoituksen muissa tuotoissa esimerkiksi käyttöomaisuuden luovutusvoitot ja saadut vahingonkorvaukset.

Starttiraha ei ole elinkeinotoiminnan tuloa

Starttiraha on ansiotuloa. Maksaja ilmoittaa saamasi starttirahan Verohallinnolle. Älä ilmoita starttirahaa elinkeinotoiminnan veroilmoituksellasi.

Tavaroiden otto omaan käyttöön

Jos otat yrityksestä hyödykkeitä omaan käyttöösi, kirjaa ne yksityiskäytön tuloksi yrityksen kirjanpitoon. Hyödykkeen arvo on joko alkuperäinen ostohinta tai sitä alhaisempi todennäköinen myyntihinta.

Esimerkki: Antti on ostanut elinkeinotoiminnassa myytäväksi tarkoitettuja tavaroita (vaihto-omaisuus) yhteensä 6 kappaletta 3 000 eurolla vuonna 2018. Yhden tavaran alkuperäinen ostohinta on ollut siis 500 euroa. Antti ottaa omaan käyttöönsä kaksi tavaraa. Elinkeinotoiminnan tuotoksi kirjataan 1 000 euroa (2 x 500 euroa).

Kirjanpidon muoto vaikuttaa tuoton kirjausajankohtaan

Normaalisti kirjanpitovelvollisen on pidettävä kahdenkertaista, suoriteperusteista kirjanpitoa. Liikkeen- tai ammatinharjoittaja voi pitää yhdenkertaista kirjanpitoa, jos tilikausi on kalenterivuosi.

Yhdenkertaista kirjanpitoa pitävien liikkeenharjoittajien on kuitenkin oikaistava kirjanpito verotusta varten suoriteperusteiseksi. Laki elinkeinotulon verottamisesta määrää, että vain ammatinharjoittajat voivat pitää yhdenkertaista kirjanpitoa.

Käyttämäsi kirjanpidon muoto ratkaisee sen, missä vaiheessa kirjaat tuoton kirjanpitoon.

Esimerkki 1: Asko pitää elinkeinotoiminnastaan kahdenkertaista kirjanpitoa. Asko lähettää laskun asiakkaalleen tehdystä työstä. Asko kirjaa laskun tuotoksi kirjanpitoon silloin, kun hän lähettää laskun (suoriteperuste).

Esimerkki 2: Seija pitää elinkeinotoiminnastaan yhdenkertaista kirjanpitoa. Seija lähettää laskun asiakkaalleen tehdystä työstä. Seija kirjaa laskun tuotoksi kirjanpitoon silloin, kun hän saa maksun (maksuperuste).

Lue lisää: Kirjanpito, tilikausi ja verokausi

Elinkeinotoiminnan vähennyskelpoiset kulut

Vähennä elinkeinotoiminnan kuluina kaikki ne elinkeinotoiminnan menot ja menetykset, jotka ovat johtuneet tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä. Erittele kulut elinkeinotoiminnan veroilmoituksessa sen mukaan, millaisesta kulusta on kyse.

Osan käyttöomaisuuden hankintamenoista voit kirjata kuluksi kerralla (niin sanottuna vuosikuluna). Osa kuluista sinun on taas jaettava kuluksi usealle eri vuodelle (jaksotettava). Lue lisää, miten voit vähentää käyttöomaisuuden poistot.

Ulkopuoliset palvelut ovat toimeksiantojen perusteella yrityksellesi tehtyjä työsuorituksia tai aliurakoita.

Ilmoita työntekijöille maksamasi palkat kohdassa Henkilöstökulut.

Autokuluista vähennyskelpoisia ovat ne kulut, jotka liittyvät elinkeinotoiminnan ajoihin. Elinkeinotoiminnan ajoja ovat kaikki ne ajot, jotka suoraan liittyvät elinkeinotoimintasi harjoittamiseen. Elinkeinotoiminnan ajoa eivät ole ne matkat, jotka teet asunnolta varsinaiselle toimipaikallesi. Vähennä ne esitäytetyn veroilmoituksesi yhteydessä kuten palkansaaja asunnon ja työpaikan välisinä matkakuluina.

Lisätietoja:

Autokulujen vähentäminen liikkeen- ja ammatinharjoittajan elinkeinotoiminnassa

Lisävähennykset − liikkeen- tai ammatinharjoittaja

Toimintavaraus

Elinkeinotoiminnassa vähennyskelvottomia kuluja

Muistathan, että elinkeinotoiminnan kuluina et voi vähentää

  • sakkoja, seuraamusmaksuja etkä muitakaan sanktionluonteisia maksuseuraamuksia
  • puolisollesi tai verovuonna enintään 14 vuotta täyttäneelle lapsellesi maksettua palkkaa (jos puoliso työskentelee elinkeinotoiminnassa, elinkeinotulo voidaan jakaa elinkeinotoiminnan veroilmoituksella puolisoiden kesken)
  • oman työsi arvoa tai rahan nostoja yrityksen kassasta tai pankkitililtä (yrittäjä ei voi maksaa itselleen palkkaa)

Rahan nostot

Ammatin tai liikkeenharjoittaja ei voi maksaa itselleen palkkaa. Rahoitat oman elämisesi tekemällä rahan nostoja yrityksestä. Rahan nostot eivät ole yrityksesi kulua, eivätkä verotettavaa tuloasi, vaan sinua verotetaan yrityksesi elinkeinotoiminnan tuloksesta.

Kirjaa rahan nostot kirjanpitoon yksityistilille ja ilmoita ne veroilmoituksella (lomake 5).

Jos kirjanpidossa oma pääoma on yksityisnostojen vuoksi negatiivinen ja nostoja on rahoitettu vieraalla pääomalla, kohdistuu osa veloista nostojen rahoittamiseen eikä elinkeinotoimintaan. Tällaisessa tapauksessa katsotaan, että osalla elinkeinotoimintaan otetuista lainoista on rahoitettu liikkeen- tai ammatinharjoittajan yksityisottoja. Tätä osaa koroista ei voi vähentää elinkeinotoiminnan tuotoista.

Veroinfoa elinkeinonharjoittajalle  

Katso tallenne 5.3.2019 järjestetystä elinkeinonharjoittajien veroinfosta

Infossa kerromme elinkeinonharjoittajan veroilmoitukseen liittyvistä uudistuksista ja näytämme, miten veroilmoitus (lomake 5) täytetään OmaVerossa.