Muutoksenhaku tuloverotuksessa - avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö

Avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö voi hakea verotukseensa muutosta sen jälkeen, kun verotus on päättynyt. Muutosta haetaan tekemällä kirjallinen oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle.

Muutoksenhaun määräaikoihin tuli muutoksia vuoden 2017 alusta. Tarkista muutoksenhakuaika aina verotuspäätöksen liitteenä olevasta muutoksenhakuohjeesta.

Kuka voi hakea muutosta verotukseen

Tuloverotukseen voi hakea muutosta itse yhtymä sekä jokainen, jonka oman veron määrään verotus välittömästi saattaa vaikuttaa tai joka on vastuussa veron maksamisesta.

Verohallinto suosittelee, että avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön verotukseen haetaan muutosta yhtymän nimissä. Tällöin oikaisuvaatimus pystytään käsittelemään Verohallinnossa nopeammin.

Avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiömies voi hakea muutosta oman tulo-osuutensa verotukseen, mutta yleensä tämä muutos vaikuttaa muidenkin yhtiömiesten tulo-osuuksien verotukseen. Jos vain osa yhtiömiehistä on hakenut muutosta tulo-osuutensa verotukseen, Verohallinto varaa mahdollisuuden vastineen antamiseen niille yhtiömiehille, joiden verotukseen muutos vaikuttaa.

Miten muutosta haetaan

Tee oikaisuvaatimus lomakkeella Tuloveron oikaisuvaatimus (lomake 3308). Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös vapaamuotoisesti. Oikaisuvaatimuksessa on aina ilmoitettava

  • muutoksenhakijan nimi ja yhtymän Y-tunnus tai osakkaan henkilötunnus
  • minkä verovuoden verotukseen haetaan muutosta
  • miten verotusta vaaditaan muutettavaksi
  • mitkä ovat perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Liitä oikaisuvaatimukseen asiakirjat, joihin vetoat, jollet ole niitä aikaisemmin toimittanut Verohallintoon. Jos haluat, että päätös toimitetaan valtuuttamallesi asiamiehelle, ilmoita tästä oikaisuvaatimuksellasi ja merkitse asiamiehen osoite prosessiosoitteeksi.  

Lähetä oikaisuvaatimus osoitteeseen:
Verohallinto
PL 1010
90101 OULU.
Voit myös jättää oikaisuvaatimuksen mihin tahansa verotoimistoon.

Milloin muutosta haetaan

Tuloverotuksen oikaisuvaatimuksen voi tehdä 5 vuoden kuluessa verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta. Verovuodesta 2017 alkaen määräaika oikaisuvaatimuksen tekemiselle on 3 vuotta verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta. Jos vuoden viimeinen päivä on lauantai tai sunnuntai, määräpäivä on seuraava arkipäivä. Tarkista verovuosi ja muutoksenhakuohje verotuspäätöksestä.

Katso oikaisuvaatimuksen määräajat verovuosittain
Verovuosi Oikaisuvaatimuksen oltava perillä viimeistään
2011 2.1.2018
2012 31.12.2018
2013 31.12.2019
2014 31.12.2020
2015 31.12.2021
2016 2.1.2023
2017 31.12.2020
2018 31.12.2021

Viranomaisaloitteisen oikaisupäätöksen muutoksenhakuaika voi olla lyhyempi

Verotusta voidaan oikaista myös Verohallinnon aloitteesta, jos Verohallinto saa jälkikäteen verotukseen vaikuttavia tietoja. Myös tällaiseen viranomaisaloitteiseen verotuksen oikaisupäätökseen voi hakea muutosta tekemällä oikaisuvaatimuksen verotuksen oikaisulautakunnalle.

Tarkista muutoksenhakuaika aina päätöksen liitteenä olevasta muutoksenhakuohjeesta. Muutoksenhaun määräaika on joko 3 vuotta tai 5 vuotta sen mukaan, onko päätös tehty ennen 1.1.2017 vai sen jälkeen.

Lue lisää Verohallinnon aloitteesta tehdyistä oikaisuista ja niiden muutoksenhausta.

Vain määräajassa tehty oikaisuvaatimus tutkitaan

Oikaisuvaatimus on jätettävä määräajassa Verohallintoon. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ovat Verohallinnossa viimeistään muutoksenhakuajan viimeisenä päivänä. Määräajan jälkeen saapunut oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta.

Vero on maksettava, vaikka muutosta olisi haettu

Vaikka verotukseen olisi haettu muutosta, avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiömiehen pitää maksaa vero määräaikana. Verohallinto voi kuitenkin yhtiömiehen tai yhtiömiesten hakemuksesta kieltää veron ulosoton tai määrätä ulosoton keskeytettäväksi. Ulosoton kiellon tai keskeytyksen aikana verolle kertyy normaalisti viivekorkoa ja mahdollista veronlisäystä.

Valitus hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen voi hakea muutosta tekemällä valituksen hallinto-oikeuteen.

  • Valituksen hallinto-oikeuteen voi tehdä viiden vuoden kuluessa verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta. Jos oikaisuvaatimuksesi on kohdistunut 1.1.2017 jälkeen Verohallinnon aloitteesta tehtyyn verotuksen oikaisupäätökseen, valitusaika hallinto-oikeuteen on 60 päivää siitä, kun olet saanut tiedoksi oikaisuvaatimukseen annetun päätöksen. 
  • Verovuodesta 2017 alkaen määräaika valituksen tekemiselle on 60 päivää oikaisuvaatimukseen annetun päätöksen tiedoksisaannista.
  • Tarkista valitusaika aina saamasi päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta.

Verovuodesta 2015 alkaen valitus on toimitettava valitusajassa hallinto-oikeuteen. Verovuotta 2014 ja sitä aikaisempia vuosia koskevan valituksen voi toimittaa valitusajassa joko hallinto-oikeudelle tai Verohallinnolle.

Tarkista hallinto-oikeuksien osoitteet (www.oikeus.fi).

Hallinto-oikeuden tekemään päätökseen voi hakea muutosta tekemällä valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus antaa siihen luvan. Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa siitä, kun avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö on saanut tiedon hallinto-oikeuden tekemästä päätöksestä.

Hallinto-oikeuteen tai korkeimpaan hallinto-oikeuteen tehtävä valitus voi olla maksullinen.

Lue tarkempaa tietoa tuomioistuinten maksuista (www.oikeus.fi). 

Esimerkkejä muutoksenhaun määräajoista

Esimerkki 1: Suunnittelutoimisto Ky sai syksyllä vuoden 2016 verotusta koskevan verotuspäätöksen. Verovuoden 2016 verotus valmistui 31.10.2017. Suunnittelutoimisto Ky:n verovuotta 2016 koskevan oikaisuvaatimuksen on oltava perillä Verohallinnossa viimeistään 2.1.2023.

Esimerkki 2: Verovuotta 2017 koskevan oikaisuvaatimuksen on oltava perillä Verohallinnossa viimeistään 31.12.2020.