Keskinäinen sopimusmenettely (MAP) siirtohinnoitteluasioissa

Keskinäinen sopimusmenettely (Mutual Agreement Procedure, MAP) on kahden tai useamman verosopimusvaltion toimivaltaisten viranomaisten välinen neuvottelumenettely. Sen avulla pyritään ratkaisemaan tulkintaerimielisyyksiä ja poistamaan kaksinkertainen verotus. Keskinäinen sopimusmenettely perustuu Suomen solmimien verosopimusten keskinäistä sopimusmenettelyä koskeviin artikloihin (OECD:n malliverosopimuksessa 25 artikla).

Mihin tilanteisiin menettely sopii?

Keskinäinen sopimusmenettely sopii tilanteisiin, joissa etuyhteysliiketoimen osapuolet haluavat, että kaksinkertainen verotus poistetaan. Kaksinkertainen verotus on seurausta siitä, että tietyn valtion veroviranomainen on tehnyt samassa valtiossa sijaitsevan yrityksen tuloon siirtohinnoitteluoikaisun ja sama tulo on jo aiemmin verotettu toisessa valtiossa.

Kyse voi olla esimerkiksi tilanteesta, jossa Ruotsin veroviranomainen ei pitänyt osaa ruotsalaisen yrityksen AB suomalaiselle etuyhteysyritykselle Oy maksamasta hallintopalkkiosta markkinaehtoisena ja lisäsi sen vuoksi yrityksen AB tuloon markkinaehtoiseksi katsomansa määrän. Yritys AB ja sen etuyhteysliiketoimen osapuoli Oy voivat puolestaan olla sitä mieltä, että vain osa Ruotsin veroviranomaisen siirtohinnoitteluoikaisusta on perusteltu, ja tekevät Ruotsin ja Suomen toimivaltaisille viranomaisille hakemuksen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta. Ruotsin ja Suomen veroviranomaiset saattavat neuvotteluidensa ja Pohjoismaiden välisen verosopimuksen perusteella katsoa yritysten hakemuksen perustelluksi, jolloin Suomi vähentää yrityksen Oy verotettavaa tuloa ja Ruotsi vähentää yrityksen AB tuloon lisättyä siirtohinnoitteluoikaisua.

Ennen MAP-hakemuksen tekemistä yrityksen on syytä keskustella toimivaltaisen viranomaisen kanssa siitä, soveltuuko keskinäinen sopimusmenettely yrityksen siirtohinnoittelukysymykseen. Verohallinto neuvoo ja ohjaa menettelyn valinnassa.

MAP-hakemuksen vireillepano

Keskinäinen sopimusmenettely tulee vireille, kun yritys tekee kirjallisen hakemuksen toimivaltaiselle viranomaiselle. Siirtohinnoitteluasioihin liittyvät toimivaltaisen viranomaisen tehtävät on sijoitettu Verohallinnossa Konserniverokeskuksen siirtohinnoitteluyksikköön. Keskinäisen sopimusmenettelyn kieli on usein englanti.

Keskinäisen sopimusmenettelyn vireillepanon määräaika vaihtelee verosopimuksittain. Jos yritys hakee kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamista EU:n arbitraatiosopimuksen (90/436/ETY) perusteella, sen täytyy tehdä hakemus kolmen vuoden kuluessa siitä, kun se sai ensimmäisen kerran tiedon toimenpiteestä, joka aiheuttaa tai todennäköisesti aiheuttaa kaksinkertaisen verotuksen. Jos yritys hakee kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamista jonkun muun verosopimuksen kuin EU:n arbitraatiosopimuksen perusteella, yrityksen on tarkistettava kyseisestä verosopimuksesta hakemuksen toimittamisen määräaika.

Kansallisen muutoksenhakumenettelyn vireilläolo ei katkaise keskinäisen sopimusmenettelyn vireillepanon määräaikaa. Yrityksen on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle, jos sillä on vireillä tai se panee vireille oikaisuvaatimuksen tai valituksen samasta asiasta, josta sillä on jo vireillä MAP-hakemus. MAP-hakemuksen perusteella ei voida kieltää tai keskeyttää määrätyn veron täytäntöönpanoa.

MAP-hakemuksen käsittely

Ennen varsinaista neuvottelua yhden valtion toimivaltainen viranomainen voi hyväksyä toisen valtion tekemän siirtohinnoitteluoikaisun ja tehdä sitä vastaavan vastaoikaisun. Jos toisessa valtiossa sijaitsevan yrityksen tuloon tehty siirtohinnoitteluoikaisu katsotaan myös Suomessa markkinaehtoiseksi, kansainvälinen kaksinkertainen verotus voidaan poistaa tekemällä vastaoikaisu Suomessa. Vastaoikaisu tehdään samaan konserniin kuuluvan, Suomessa sijaitsevan yrityksen tuloon. 

Keskinäisen sopimusmenettelyn neuvotteluosapuolia ovat eri valtioiden toimivaltaiset viranomaiset. Yritykseltä voidaan pyytää lisäselvityksiä hakemuksen käsittelyn aikana. Toimivaltaiset viranomaiset neuvottelevat kirjeitse sekä usein myös suullisesti.

Neuvottelujen lopputulos

EU-valtioiden toimivaltaisten viranomaisten on päästävä sopimukseen kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta kahden vuoden kuluessa hakemuksen vireilletulosta, jos yritys on hakenut kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamista EU:n arbitraatiosopimuksen (90/436/ETY) perusteella. Jos sopimusta ei synny, on asiassa asetettava neuvoa-antava toimikunta. Toimivaltaiset viranomaiset tekevät päätöksen toimikunnan annettua lausuntonsa.

Yritys voi hakea kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamista myös muun verosopimuksen kuin arbitraatiosopimuksen perusteella. Silloin toimivaltaisten viranomaisten välisille neuvotteluille ei ole määräaikaa eikä toimivaltaisilla viranomaisilla ole velvollisuutta päästä sopimukseen.

MAP-hakemuksen voi peruuttaa käsittelyn aikana

Verovelvollinen voi MAP-hakemuksen käsittelyn aikana peruuttaa hakemuksensa milloin tahansa. Hakemus pitää peruuttaa kirjallisesti. Toimivaltainen viranomainen ilmoittaa tällöin verovelvolliselle käsittelyn päättymisestä. Verovelvollinen voi haluta peruuttaa hakemuksensa, jos esimerkiksi toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut sille hakemuksen käsittelyn aikana, että toimivaltaiset viranomaiset arvioivat markkinaehtoperiaatteen soveltamista hakemuksesta poikkeavalla tavalla.