Arvonlisäverotuksen ja työnantajasuoritusten oikaisu Verohallinnon aloitteesta

Verohallinto voi oikaista yrityksen tai yhteisön arvonlisäverotusta tai työnantajasuorituksia omasta aloitteestaan. Verohallinto voi oikaista verotusta sekä verovelvollisen hyväksi että tämän vahingoksi.

Tämän sivun ohjeet koskevat kaikkia yritys- ja yhteisömuotoja. Yhteisöjä ovat esimerkiksi osakeyhtiö, osuuskunta, yhdistys ja säätiö.

Verohallinto ei voi kuitenkaan oikaista verotusta, jos asia on ratkaistu valitukseen annetulla päätöksellä. Verohallinto ei siten voi oikaista verotusta yrityksen tai yhteisön hyväksi tai vahingoksi, jos asiasta on olemassa hallinto-oikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden lainvoimainen päätös.

Verotuksen oikaisua koskevat säännökset muuttuivat vuoden 2017 alussa. Verohallinnon aloitteesta tapahtuvan oikaisun määräaika on yleensä 3 vuotta, mutta erityistilanteissa verotusta voidaan oikaista tämän jälkeenkin. Oikaisujen määräajat riippuvat siitä, minkä verokauden verotusta oikaistaan.

Vuonna 2016 tai aiemmin päättyneet verokaudet

Yrityksen tai yhteisön arvonlisäverotusta voidaan oikaista kolmen vuoden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yritykselle tai yhteisölle voidaan määrätä työnantajasuorituksia maksettavaksi 6 vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin suoritus olisi tullut maksaa. Yrityksen tai yhteisön eduksi työnantajasuorituksia voidaan oikaista viiden vuoden kuluessa. Määräajan laskeminen alkaa päätöksen antamista seuraavan kalenterivuoden alusta.

Veroa ei määrätä maksettavaksi jälkikäteen, jos asia on aiemmin ratkaistu Verohallinnon päätöksellä. Tulkinnanvaraiset tai epäselvät asiat on ratkaistava verovelvollisen eduksi, jos yritys tai yhteisö on noudattanut viranomaisen käytäntöä tai ohjeita ja sen tarkoituksena on ollut toimia oikein. Tällaisessa tapauksessa asia voidaan ratkaista verovelvollisen vahingoksi vain erityisestä syystä.

Vuonna 2017 tai myöhemmin alkaneet verokaudet

Vuodesta 2017 alkaen Verohallinto voi oikaista yrityksen tai yhteisön arvonlisäverotusta ja työnantajasuorituksia kolmen vuoden kuluessa. Määräajan laskeminen alkaa verokauden päättymistä seuraavan vuoden alusta. Jos yrityksen tai yhteisön tilikausi ei ole kalenterivuosi mutta verokausi on kalenterikuukausi, määräaika lasketaan tilikauden päättymistä seuraavan vuoden alusta.

Verotusta voidaan oikaista virheen laadusta tai aiheuttajasta riippumatta. Verotusta ei oikaista, jos Verohallinto on aikaisemmin selvittänyt ja ratkaissut kysymyksessä olevan asian. Verotusta voidaan kuitenkin oikaista, jos ratkaisu on perustunut virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen tai asiassa on ilmennyt sellaista uutta tietoa, joka olisi voinut vaikuttaa asian ratkaisuun. Kirjoitusvirhe, laskuvirhe tai muu niihin verrattava erehdys voidaan aina oikaista määräajassa, vaikka asia olisi ratkaistu jo aiemmin.

Määräaikaa verotuksen oikaisulle voidaan kuitenkin tietyissä tilanteissa poikkeuksellisesti jatkaa. Jos Verohallinto kohdistaa yritykseen tai yhteisöön sellaisia valvontatoimia, jotka tehdään yrityksen ja yhteisön vahingoksi ja joilla on pidemmät määräajat, verotusta voidaan samalla muuttaa myös yrityksen tai yhteisön hyväksi.

 

Yhdellä vuodella jatkettu määräaika

Yleistä kolmen vuoden määräaikaa voidaan jatkaa yhdellä vuodella, jos valvontatoimi on alkanut poikkeuksellisen myöhään toisen viranomaisen antaman tai muualta saadun tiedon perusteella tai valvonta vaatii viranomaisyhteistyötä. Määräaikaa voidaan jatkaa myös, jos yritys tai yhteisö on antanut asiaa koskevan ilmoituksen tai muun selvityksen poikkeuksellisen myöhään tai yritys tai yhteisö vaikeuttaa olennaisesti valvontaa. Verohallinto tekee erillisen päätöksen oikaisun määräajan jatkamisesta. Pelkkään määräajan jatkamista koskevaan päätökseen ei voi erikseen hakea muutosta. Jos varsinaiseen oikaisupäätökseen haetaan muutosta, samalla voi kuitenkin pyytää oikaisua myös jatkettuun määräaikaan.

Kuuden vuoden pidennetty määräaika

Verovelvollisen vahingoksi tehtävän oikaisun määräaikaa voidaan pidentää kuuden vuoden mittaiseksi silloin, kun oikaisun perusteena on verotukseen vaikuttava tieto, joka on saatu kansainvälisessä tietojenvaihdossa. Pidentäminen ei kuitenkaan ole mahdollista, jos tieto on saatu automaattisessa tietojenvaihdossa.

Lisäksi verotusta voidaan oikaista vielä edellä mainittujen määräaikojen jälkeen, jos kyseessä on rikosasia, johon liittyy syyte veropetoksesta.

Verohallinnon aloitteesta tehtyyn oikaisuun voi hakea muutosta

Verohallinnon aloitteesta tehtyyn oikaisuun voi hakea muutosta tekemällä oikaisuvaatimuksen verotuksen oikaisulautakunnalle.

Oikaisuvaatimuksen määräaika riippuu siitä, milloin Verohallinnon päätös verotuksen oikaisusta on tehty. Tarkista muutoksenhakuaika aina muutoksenhakuohjeesta, joka on päätöksen liitteenä.

  • Jos päätös on tehty ennen 1.1.2017, arvonlisäverotuksen oikaisuvaatimuksen voi tehdä kolmen vuoden kuluessa. Määräaika alkaa tilikauden päättymistä seuraavan vuoden alusta. Työnantajasuorituksia koskevaan päätökseen voi pyytää oikaisua viiden vuoden kuluessa. Aika lasketaan päätöksen tekemistä seuraavan kalenterivuoden alusta.
  • Jos päätös on tehty 1.1.2017 jälkeen, oikaisuvaatimus on mahdollista tehdä 3 vuoden kuluessa, mutta määräaika alkaa verokauden päättymistä seuraavan vuoden alusta. Jos yrityksen tai yhteisön tilikausi ei ole kalenterivuosi mutta verokausi on kalenterikuukausi, muutoksenhakuaika lasketaan poikkeuksellisesti tilikauden päättymistä seuraavan vuoden alusta.

Oikaisuvaatimuksen tekemiselle on kuitenkin aina aikaa vähintään 60 päivää. 60 päivän määräaika alkaa siitä päivästä, jolloin yritys tai yhteisö on saanut tiedon päätöksestä.

Esimerkki: Verohallinto on 3.1.2017 määrännyt maksettavaksi verokauden 4/2015 työnantajasuorituksia verotarkastuksen perusteella. Yrityksen tilikausi on kalenterivuosi. Määräaika muutoksen hakemiseen on kolme vuotta verokauden päättymistä seuraavan kalenterivuoden alusta laskettuna. Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä Verohallinnossa viimeistään 31.12.2018.

Katso ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen.