Energiavero

Ammattimainen kasvihuoneviljelijä ja tietyt edellytykset täyttävä ammattimainen maataloudenharjoittaja voivat saada energiaveron palautusta. Palautusta täytyy hakea Verohallinnolta. Lue tarkemmin, millainen maatalous oikeuttaa energian valmisteveron palautukseen.

Asioi verkossa

Maataloudenharjoittaja: hae vuoden 2018 palautusta viimeistään 28.2.2019

Energiaveron palautushakemus (3311) lähetetään tammikuussa automaattisesti maataloudenharjoittajalle yhdessä veroilmoituslomakkeen 2 tai 2Y kanssa. Palautusta on haettava verovuoden päättymistä seuraavan kalenterivuoden helmikuun loppuun mennessä. Verovuoden 2018 palautusta on haettava viimeistään 28.2.2019.

Yhteisöasiakas: hae verovuoden palautusta 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä

Yhteisö ja yhteisetuus hakevat palautusta viimeistään neljän kuukauden kuluttua sen verovuoden päättymisestä, jolta palautusta haetaan. Yhteisöjä ovat mm. osakeyhtiöt, osuuskunnat ja rekisteröidyt yhdistykset. Yhteisetuutena pidetään mm. jakokuntaa. Palautusta haetaan lähtökohtaisesti veroilmoituksen antamisen yhteydessä. Hakemuksen jättöajalle ei myönnetä pidennystä.

Palautusta on haettava verovuosittain. Verovuosi on kalenterivuosi. Jos kirjanpitovelvollisen tilikautena ei ole kalenterivuosi, verovuosi on se tilikausi tai ne tilikaudet, jotka päättyvät kalenterivuoden aikana.

Palautukset maksetaan syksyllä - tarkista tilinumero

Valmisteveron palautus maksetaan Verohallinnon tiedossa olevalle hakijan tilille kerran vuodessa syys-lokakuun vaihteessa. Tässä yhteydessä on hyvä tarkistaa esimerkiksi OmaVerosta, että Verohallinnolla on oikea tilinumerotieto. Ilman tilinumeroa valmisteveron palautusta ei voida maksaa, joten ilmoita tai korjaa tilinumero tarvittaessa.

tai paperilomakkeella

Älä merkitse tilinumeroasi energiatuotteen valmisteveron palautushakemukseen.

Hakemuksen tiedot

Hakemuksessa on ilmoitettava

  • hakijan nimi sekä henkilö- tai Y-tunnus ja verovuosi. Hakijana voi olla kuka tahansa verovelvollinen tai niiden yhteenliittymät, jotka toimivat ammattimaisina kasvihuoneviljelijöinä tai harjoittavat maataloutta ammattimaisesti. Hakijana voi olla luonnollinen henkilö, kuolinpesä, yhteisö, yhteisetuus ja yhtymä.
  • yrityksen kokoluokka
  • peruste, jonka vuoksi hakija katsoo olevansa ammattimainen maataloudenharjoittaja tai kasvihuoneviljelijä
  • maatalouteen tai ammattimaiseen kasvihuoneviljelyyn verovuoden aikana käytetyn verotetun kevyen ja raskaan polttoöljyn, biopolttoöljyn sekä sähkön määrä
  • tieto siitä, täyttääkö hakija taloudellisissa vaikeuksissa olon määritelmän.

Osoitetietoa ei merkitä hakemukseen

Verohallinto käyttää asiakasrekisterissä olevaa osoitetta. Mahdolliset lisäselvityspyynnöt ja lopullinen päätös postitetaan Verohallinnon rekisterissä olevaan osoitteeseen.

Jos hakija on ilmoittanut verotusta varten Verohallinnon rekisteriin valtuutetun asianhoitajan, lisäselvityspyynnöt ja päätös postitetaan hänelle. Asiamiehen käyttäminen energiaveron palauttamista koskevassa asiassa edellyttää erillistä valtakirjaa ja se tulee liittää hakemukseen. Ilmoitettu asiamies merkitään Verohallinnon rekisteriin valtuutetuksi asianhoitajaksi ja jatkossa lisäselvityspyynnöt ja päätökset postitetaan hänelle.

Palautuksen määrä

Polttoöljy

1.1.2018 alkaen Verohallinto palauttaa hakijalle valmisteveroa hänen verovuoden aikana ammattimaisessa kasvihuoneviljelyssä tai maataloudessa käyttämästään, Suomessa verotetusta

  • kevyestä polttoöljystä 7,50 senttiä litralta
  • raskaasta polttoöljystä 8,56 senttiä kilogrammalta
  • biopolttoöljystä 7,50 senttiä litralta

Sähkö

Sähkön verotus ei perustu energiasisältöön eikä hiilidioksidipäästöön. Verohallinto palauttaa sähkön valmisteveroa vain I veroluokan mukaisesta kulutuksesta. Sähköstä palautetaan veroa 1,55 senttiä kilowattitunnilta.

Valmisteveroa palautetaan kuitenkin enintään se määrä, jonka maataloudenharjoittaja tai kasvihuoneviljelijä on verovuoden aikana maksanut polttoaineeseen sisältynyttä energiasisältöveroa tai sähkön veroa. 

Yksityiskäyttö ei oikeuta palautukseen

Energian yksityiskäyttö ei oikeuta valmisteveron palautukseen. Myöskään dieselöljy ei oikeuta palautukseen. Veroa ei palauteta, jos sen määrä on alle 50 euroa.