Verovuoden 2017 veroilmoituksen täyttäminen - ohje Konserniverokeskuksen asiakkaille

Tähän ohjeeseen on koottu asioita, joihin erityisesti Konserniverokeskuksen asiakkaina olevien konsernien emoyhtiöiden toivotaan kiinnittävän huomiota veroilmoituksen täyttämisessä sekä ohjaavan tarvittaessa konsernin tytäryhtiöitä omien veroilmoitusten täyttämisessä.  

Veroilmoitus annetaan sähköisesti

Osakeyhtiön ja osuuskunnan on annettava veroilmoitus 6B sähköisesti. Tähän on useita tapoja:

OmaVero on korvannut Yhteisöjen veroilmoituspalvelun. Paperilomakkeella osakeyhtiön ja osuuskunnan veroilmoituksen voi antaa 1.11.2017 alkaen vain erityisestä syystä, jos sähköinen ilmoittaminen on esimerkiksi teknisen esteen vuoksi mahdotonta.

Sähköisiin palveluihin kirjautumista varten tarvitaan henkilökohtainen tunniste ja puolesta asiointia varten Suomi.fi-valtuus tai Katso-valtuus.

Veroilmoituskeskustelut

Konserniverokeskus tarjoaa asiakasyrityksilleen ohjausta veroilmoitukseen liittyvissä kysymyksissä. Veroilmoituskeskustelussa yrityksellä on mahdollisuus nostaa esille sellaisia eriä, joiden ilmoittamiseen se katsoo liittyvän tulkinnanvaraisuutta, tai se kaipaa ohjausta.

Keskustelu on asiakasyrityksille vapaaehtoinen, ja yritysten tulee lähtökohtaisesti itse hakeutua keskusteluun. Yhteyttä voi ottaa tuttuun Konserniverokeskuksen asiantuntijaan tai sähköpostilla osoitteeseen konserniverokeskus@vero.fi.

Keskustelua suositellaan erityisesti, jos yhtiö vähentää verovuonna verotuksessa kuluja, joita ei ole vähennetty tuloslaskelmassa tai jos yhtiöllä on merkittäviä verovapaita tuloja, ja näiden erien luonteen vuoksi pelkkä liite veroilmoitukseen ei välttämättä riitä selventämään asiaa.

Esimerkkejä aiheista, joita veroilmoituskeskusteluissa voidaan ottaa esille:

 • yrityskaupat tai kansainväliset yritysjärjestelyt
 • IFRS-standardien noudattamisesta johtuvat erot tilinpäätöksessä ja verolaskelmassa
 • osakeperusteisiin kannustinjärjestelmiin liittyvät erät
 • merkittävät omaisuuden luovutukset
 • suoraan omaan pääomaan kirjatut verotuksessa vähennyskelpoiset kulut
 • lähdeveron hyvittäminen, jos tulon luonteeseen liittyy tulkinnanvaraisuutta (esim. rojalti-liiketulo -rajanveto).

Menettelyllä pyritään tehostamaan verotuksen toimittamista sekä asiakasyrityksen että Verohallinnon näkökulmasta. Tavoiteltuja hyötyjä ovat muun muassa tulkinnanvaraisten asioiden nopeampi selvittäminen. Myös tarve mahdollisille lisäselvityksille vähenee.

Tilinpäätöstiedot samalla kertaa Verohallinnolle ja kaupparekisteriin

Verohallinto välittää kaikki veroilmoituksen liitteenä annettavat ja rekisteröitäväksi säädetyt tilinpäätöstiedot Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH) sellaisenaan kaupparekisterissä julkaistavaksi.

Sähköisten palvelujen kautta veroilmoituksen antava yhteisö antaa rekisteröitävät tilinpäätöstiedot liitetiedostona. Tilinpäätöstiedot suositellaan liitettäväksi sähköiseen veroilmoitukseen yhtenä liitetiedostona, mutta tiedot on mahdollista liittää myös erillisinä liitteinä.

Kaikki tilinpäätöstietojen ilmoittamiseen varatuilla liitetyypeillä nimetyt tiedostot välitetään Verohallinnosta kaupparekisteriin automaattisesti. Välitettäviä tiedostoja ei tarkisteta Verohallinnossa.

Jos yhteisön veroilmoitus annetaan erityisestä syystä paperilomakkeella, pitää rekisteröitävät tilinpäätöstiedot liittää lomakkeeseen 63.  Lomake 63 ja tilinpäätösasiakirjat tulee nitoa yhteen. Tiedot eivät välity kaupparekisteriin ilman 63-lomaketta. Verohallinto välittää kaikki lomakkeeseen 63 liitetyt asiakirjat PRH:lle julkaistavaksi kaupparekisterissä.

Liitelomakkeet

OmaVero-palvelussa liitelomake avautuu, kun käyttäjä syöttää lukuja veroilmoituksen 6B vastaaviin kirjanpito- tai verotuskenttiin. Liitelomakkeen täyttäminen on pakollista. Liitelomakkeen nimen lisäksi suluissa on myös aina lomakkeen numero. Liitelomakkeelta tiedot eivät siirry suoraan veroilmoitukselle 6B, vaan veroilmoituksen 6B kentät on täytettävä ensin. Myös lomake 77 ilmoitetaan OmaVerossa.

Lomake 66 Selvitys konsernisuhteista verontilitystä varten

 • Lomakkeen täyttää vain koko konsernin ylin kotimainen emoyhteisö, joka sisällyttää kaikki 9/10 omistusosuusedellytyksen täyttävät välittömästi ja välillisesti omistetut tytäryhteisöt lomakkeelle 66. Jos konsernin ylin emoyhteisö ei omista yhtiöstä vähintään 9/10, tulee alakonsernin ylimmän emoyhteisön täyttää lomake 66 omistusosuusedellytyksen täyttävistä tytäryhteisöistään.

Lomake 65 Selvitys yhteisöistä ja yhtymistä, joissa omistusosuus on vähintään 10 % sekä annetuista ja saaduista konserniavustuksista

Lomake 62 Erittely varauksista, arvonmuutoksista ja kuluvan käyttöomaisuuden poistoista

Lomake 70 Vaatimus kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi

 • Lomakkeella 70 vaaditaan ulkomaille maksettujen verojen hyvittämistä. Tulotyyppikohdassa ilmoitetaan, mikä tulo on kyseessä; kun kyse on verosopimusvaltiosta saadusta tulosta, kohdassa ilmoitetaan kyseisen verosopimuksen määritelmän mukainen tulotyyppi. Lomakkeen täyttöohjeesta poiketen vaatimukseen ei tarvitse liittää tositteita veron suorittamisesta. Tositteet pyydetään tarvittaessa.
 • Hyvitettäväksi vaadittavien ulkomaisten verojen yhteismäärä verovuodelta ja edellisiltä vuosilta merkitään vuodesta 2017 alkaen lomakkeen yläosaan. Jos yhtiö antaa useamman 70-lomakkeen, merkitään hyvitettäväksi vaadittujen verojen yhteismäärä ainoastaan yhdelle lomakkeelle.
 • Jos kyse on ulkomaisesta väliyhteisöstä tai kiinteästä toimipaikasta saadusta tulosta, täytä lisäksi lomake 74 (väliyhteisö) tai 75 (kiinteä toimipaikka). Nämä lomakkeet on täytettävä myös silloin kun hyvitettävää veroa ei muodostu.

Lomake 74 Laskelma ulkomaisen väliyhteisön tulo-osuudesta

Lomake 75 Laskelma ulkomailla sijaitsevan kiinteän toimipaikan tuloksesta

Lomake 71A Verovapaat luovutusvoitot ja verotuksessa vähennyskelvottomat luovutustappiot (EVL 6b § 1-3 mom.)

Lomake 71B Veronalaiset luovutusvoitot ja verotuksessa vähennyskelpoiset luovutustappiot

 • Osakeyhtiön omistamat toisen osakeyhtiön osakkeet katsotaan käyttöomaisuusosakkeiksi silloin, kun omistusosuus yhtiössä on riittävän suuri ja yhtiöiden välillä on liiketoiminnallinen yhteys. Käyttöomaisuusosakkeiden kohtelu verotuksessa poikkeaa osakkeiden kirjanpidollisesta kohtelusta.
 • Jos laissa (EVL 6b §) mainitut edellytykset täyttyvät, ovat osakkeiden luovutusvoitot verovapaita ja  luovutustappiot verotuksessa vähennyskelvottomia (lomakkeet 71A ja 71B).
 • Lisätietoa Verohallinnon ohjeesta Yhteisön käyttöomaisuusosakkeiden luovutusten verokohtelu
 • Käyttöomaisuusosakkeiden luovutusta koskevaan asiakokonaisuuteen liittyen elinkeinoverolaissa säädetään, että osakeluovutusten verovapautta tai tappion vähennyskelvottomuutta koskevat edellytykset täyttävän konserniyhtiön muiden saamisten kuin myyntisaamisten menetykset ja arvonalentumiset sekä kohdeyhtiön taloudellisen aseman parantamiseksi vastikkeetta suoritetut menot ovat konserniyhtiön verotuksessa vähennyskelvottomia (EVL 16 § 7 kohta).

Lomake 78 Selvitys siirtohinnoittelusta ja lomakkeen täyttöohje

 • Verohallinto kerää tietoja kansainvälisen siirtohinnoittelun asiakasanalyysiä varten lomakkeella 78 (selvitys siirtohinnoittelusta).
 • Lomakkeen 78 täyttävät konsernissa kaikki ne yhtiöt, joilla on velvollisuus laatia siirtohinnoitteludokumentointi. Myös konserniin kuuluvien pienten ja keskisuurten yritysten on täytettävä lomake 78, jos heille syntyy dokumentointivelvollisuus (VML 14a § 2 mom 3 kohta). Varsinaista siirtohinnoittelun dokumentointia ei liitetä veroilmoitukseen, vaan dokumentointi pyydetään esitettäväksi pääsääntöisesti kohdevalinnan tai verotarkastuksen yhteydessä.
 • Kysymyksiä siirtohinnoitteluasioista tai yhteydenottopyynnön Konserniverokeskuksen siirtohinnoitteluasiantuntijoille voi lähettää sähköpostiosoitteeseen siirtohinnoittelu@vero.fi.
 • Verohallinnon ohje Siirtohinnoittelun dokumentointi

Lomake 81 Selvitys elinkeinotoiminnan nettokorkomenoista

Lomake 73 Erittely osinkotuloista ja muista voitonjaon luonteisista eristä

Lomake 79 Vaatimus elinkeinotoiminnan koulutusvähennyksestä

Lomake 77 Laskelma elinkeinotoiminnan tuloksesta / Luottolaitos, sijoituspalveluyritys ja vakuutuslaitos

 • Lomaketta 77 käyttävät luottolaitokset, sijoituspalveluyritykset ja vakuutuslaitokset. Lomake soveltuu myös eläkesäätiöiden ja eläkekassojen elinkeinotoiminnan tuloksen laskemiseen.

Lisäennakko on korvannut ennakon täydennysmaksun

Lisäennakko on 1.11.2017 lähtien korvannut yhteisöjen ja yhteisetuuksien ennakon täydennysmaksun. Lisäennakko on ennakko, jolla voi täydentää ennakkoperintää verovuoden päättymisen jälkeen verotuksen päättymiseen asti.

Lisäennakkoa haetaan OmaVero-palvelussa. Lisäennakosta saa heti päätöksen, ja veron voi myös maksaa saman tien. Tiedot lisäennakon maksamista varten näkyvät OmaVero-palvelussa ja päätöksessä.

Yhtiö voi hakea muutosta ennakoihin myös verovuoden aikana. Aiemmasta poiketen sekä ennakoiden alentamista että poistamista voi hakea verotuksen päättymiseen asti. Ennakoihin haetaan muutosta OmaVero-palvelussa.

Lisäennakkoa voi maksaa ilman korkoa yhden kuukauden ajan

Yhteisöt ja yhteisetuudet ovat voineet täydentää ennakkoperintäänsä ilman korkoa 1.11.2017 alkaen yhden kuukauden ajan verovuoden päättymisestä lukien.

Yhden kuukauden jälkeen lisäennakolle (ja jäännösverolle) alkaa kertyä huojennettua viivästyskorkoa eräpäivään asti. Vuonna 2017 huojennettu viivästyskorko on 2 %. Huojennetun viivästyskoron määrän näet OmaVerosta.

Myöhässä olevalle ennakkoverolle kertyy viivästyskorkoa. Vuonna 2017 viivästyskorko on 7 %.

OmaVero-palvelu

OmaVero-palvelu korvaa vaiheittain suurimman osan Verohallinnon nykyisistä sähköisistä asiointipalveluista. Yhtiö voi hoitaa yhä useammat veroasiat verkossa. Sen lisäksi että OmaVerossa voi täyttää veroilmoituksen ja hakea ennakoihin muutosta, OmaVerossa voi esimerkiksi:

 • hakea ennakkoratkaisua
 • hakea tappioiden poikkeuslupaa
 • tehdä oikaisuvaatimuksen
 • lukea päätöksiä
 • vastata selvityspyyntöihin
 • ilmoittaa tilinumeron muutoksen
 • katsoa maksussa olevat verot
 • varmistaa viitenumeron ja maksaa veroja.

OmaVero-palvelu

Katso-roolit ja käyttöoikeudet

Asiakohtaiset käyttöohjeet

Konserniverokeskuksen uutiskirje

Muista myös Konserniverokeskuksen 2-4 kertaa vuodessa ilmestyvä uutiskirje ajankohtaisista asioista.