Verovuoden 2018 veroilmoituksen täyttäminen - ohje Konserniverokeskuksen asiakkaille

Tähän ohjeeseen on koottu asioita, joihin Konserniverokeskuksen asiakkaina olevien konsernien toivotaan erityisesti kiinnittävän huomiota veroilmoituksen täyttämisessä.  

Veroilmoitus annetaan sähköisesti

Osakeyhtiön ja osuuskunnan on annettava veroilmoitus 6B sähköisesti. Tähän on useita tapoja:

Milloin verotus päättyy

Verovuodesta 2018 alkaen jokaisella verovelvollisella on oma verotuksen päättymispäivä, joka on merkitty verotuspäätökseen. Osakeyhtiön ja osuuskunnan verotus päättyy kuitenkin viimeistään 10 kuukauden kuluttua tilikauden viimeisen kalenterikuukauden päättymisestä. Jos kalenterivuoden aikana on päättynyt useita tilikausia, verotus päättyy viimeistään 10 kuukauden kuluttua viimeisimmän tilikauden päättymiskuukauden lopusta lukien.

Verotuksen päättymispäivä voi muuttua verotuspäätöksessä ilmoitetusta ajankohdasta seuraavissa tilanteissa:

 • Osakeyhtiö tai osuuskunta täydentää tai korjaa verotustietoja ennen kuin verotus päättyy.
 • Verohallinto jatkaa verotusta esimerkiksi valvontatoimen keskeneräisyyden takia. Tässä tapauksessa Verohallinto lähettää osakeyhtiölle tai osuuskunnalle ilmoituksen verotuksen jatkamisesta ennen kuin verotus päättyy.

Huomaathan, että tahdonvaltaiset vaatimukset (esimerkiksi poistot) on tehtävä verotuksen päättymiseen mennessä.

Muutoksenhakuaika alkaa vastaavasti aikaisemmin, heti verotuksen päättymisen jälkeen.

Jäännösverot ja veronpalautukset maksetaan jatkossa aikaisemmin

Jäännösveron eräpäivä ja veronpalautuksen maksupäivä voivat aikaistua, koska ne määräytyvät jokaisen verovelvollisen oman verotuksen päättymispäivän mukaan.

Yhteisön jäännösveron eräpäivä on verotuksen päättymiskuukautta seuraavan toisen kuukauden 3. päivä. Jos päivä ei ole arkipäivä, eräpäivä on seuraava mahdollinen arkipäivä.

Veronpalautus maksetaan verotuksen päättymiskuukautta seuraavan toisen kuukauden 5. päivänä. Jos päivä ei ole arkipäivä, palautus maksetaan seuraavana mahdollisena arkipäivänä.

Käytännössä, jos yhtiön tilikausi päättyy joulukuussa 2018, yhtiön verotus voi päättyä jo toukokuussa 2019, jolloin veron maksu- ja palautuspäivät ovat jo heinäkuun alussa.

Täydentävä verotuspäätös

Verohallinto voi antaa oikaisuvaatimukseen annettavan päätöksen sijaan täydentävän verotuspäätöksen.

Täydentävä verotuspäätös annetaan tilanteissa, joissa yhteisö ilmoittaa verotuksen päättymisen jälkeen sellaisen verotukseen vaikuttavan tiedon, jota se ei ole veroilmoituksessaan tai siihen liitetyissä tilinpäätösasiakirjoissa aiemmin ilmoittanut tai johon verotuspäätös ei muutoin ole perustunut. Yhteisöillä tämä on kuitenkin käytännössä melko harvinaista.

Myöhästymismaksu

Verovuodesta 2018 alkaen seurauksena on myöhästymismaksu, jos veroilmoitus annetaan veroilmoituksen viimeisen palautuspäivän jälkeen, mutta ennen kuin verotus on päättynyt.

Verohallinto määrää myöhästymismaksun myös silloin, kun yhtiö on antanut veroilmoituksen ajallaan mutta täydentää tai korjaa sitä oma-aloitteisesti. Lisäksi edellytyksenä on, että muutokset lisäävät yhtiön verotettavaa tuloa.

Myöhästymismaksu on 100 euroa.

Veronkorotus

Jos yhtiö ei ole antanut veroilmoitusta ennen kuin verotus päättyy, seurauksena on veronkorotus.

Veronkorotus määrätään myös silloin, kun yhtiön veroilmoituksessa tai muissa vaadituissa tiedoissa on puutteita tai virheitä, eikä yhtiö ole oma-aloitteisesti korjannut niitä (ennen verotuksen päättymistä). Veronkorotus määrätään siten myös silloin, kun yhtiö korjaa veroilmoitusta Verohallinnon selvityspyynnön seurauksena.

Vuodesta 2018 alkaen veronkorotus on 0,5–10 % lisätystä tulosta (vähintään 150 euroa). Lisätty tulo voi olla seurausta esimerkiksi siitä, että yhteisö on jättänyt tulon ilmoittamatta tai vaatinut veroilmoituksessa vähennystä aiheettomasti.

Jos veronkorotusta ei voida määrätä lisätyn tulon perusteella, veronkorotus määrätään lisääntyneen veron määrästä.

Yhtiö voi edelleen tuoda tulkinnanvaraisen asian Verohallinnon ratkaistavaksi antamalla siitä vapaamuotoisen selvityksen veroilmoituksen liitteenä. Asiasta voidaan myös keskustella veroilmoituskeskustelussa.

Lisätietoa myöhästymismaksusta ja veronkorotuksesta yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloverotuksessa

Veroilmoituskeskustelut

Konserniverokeskus tarjoaa asiakasyrityksilleen ohjausta veroilmoitukseen liittyvissä kysymyksissä. Veroilmoituskeskustelussa yrityksellä on mahdollisuus nostaa esille sellaisia eriä, joiden ilmoittamiseen se katsoo liittyvän tulkinnanvaraisuutta, tai se kaipaa ohjausta.

Keskustelu on asiakasyrityksille vapaaehtoinen, ja yritysten tulee lähtökohtaisesti itse hakeutua keskusteluun. Yhteyttä voi ottaa tuttuun Konserniverokeskuksen asiantuntijaan tai sähköpostilla osoitteeseen konserniverokeskus@vero.fi.

Keskustelua suositellaan erityisesti, jos yhtiö vähentää verovuonna verotuksessa kuluja, joita ei ole vähennetty tuloslaskelmalla tai jos yhtiöllä on merkittäviä verovapaita tuloja, ja näiden erien luonteen vuoksi pelkkä liite veroilmoitukseen ei välttämättä riitä selventämään asiaa.

Esimerkkejä aiheista, joita veroilmoituskeskusteluissa voidaan ottaa esille:

 • yrityskaupat tai kansainväliset yritysjärjestelyt
 • IFRS-standardien noudattamisesta johtuvat erot tilinpäätöksessä ja verolaskelmassa
 • osakeperusteisiin kannustinjärjestelmiin liittyvät erät
 • merkittävät omaisuuden luovutukset
 • suoraan omaan pääomaan kirjatut verotuksessa vähennyskelpoiset kulut
 • lähdeveron hyvittäminen, jos tulon luonteeseen liittyy tulkinnanvaraisuutta (esim. rojalti-liiketulo -rajanveto).

Menettelyllä pyritään tehostamaan verotuksen toimittamista sekä asiakasyrityksen että Verohallinnon näkökulmasta. Tavoiteltuja hyötyjä ovat muun muassa tulkinnanvaraisten asioiden nopeampi selvittäminen. Myös tarve mahdollisille lisäselvityksille vähenee.

Tilinpäätöstiedot samalla kertaa Verohallinnolle ja kaupparekisteriin

Verohallinto välittää kaikki veroilmoituksen liitteenä annettavat ja rekisteröitäväksi säädetyt tilinpäätöstiedot Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH) sellaisenaan kaupparekisterissä julkaistavaksi.

Liitelomakkeet

OmaVero-palvelussa liitelomake avautuu, kun käyttäjä syöttää lukuja veroilmoituksen 6B vastaaviin kirjanpito- tai verotuskenttiin. Liitelomakkeen täyttäminen on pakollista. Liitelomakkeen nimen lisäksi suluissa on myös aina lomakkeen numero. Liitelomakkeelta tiedot eivät siirry suoraan veroilmoitukselle 6B, vaan veroilmoituksen 6B kentät on täytettävä ensin.

Lomake 66 Selvitys konsernisuhteista verontilitystä varten

 • Lomakkeen täyttää vain koko konsernin ylin kotimainen emoyhteisö, joka sisällyttää kaikki 9/10 omistusosuusedellytyksen täyttävät välittömästi ja välillisesti omistetut tytäryhteisöt lomakkeelle 66.
 • Jos konsernin ylin emoyhteisö ei omista yhtiöstä vähintään 9/10, tulee alakonsernin ylimmän emoyhteisön täyttää lomake 66 omistusosuusedellytyksen täyttävistä tytäryhteisöistään.

Lomake 65 Selvitys yhteisöistä ja yhtymistä, joissa omistusosuus on vähintään 10 % sekä annetuista ja saaduista konserniavustuksista

Lomake 62 Erittely varauksista, arvonmuutoksista ja kuluvan käyttöomaisuuden poistoista

Lomake 70 Vaatimus kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi

 • Lomakkeella 70 vaaditaan ulkomaille maksettujen verojen hyvittämistä. Tulotyyppikohdassa ilmoitetaan, mikä tulo on kyseessä; kun kyse on verosopimusvaltiosta saadusta tulosta, kohdassa ilmoitetaan kyseisen verosopimuksen määritelmän mukainen tulotyyppi. Lomakkeen täyttöohjeesta poiketen vaatimukseen ei tarvitse liittää tositteita veron suorittamisesta. Tositteet pyydetään tarvittaessa.
 • Lomakkeen 70 kohtaan "Hyvitettäväksi vaadittava vero yhteensä" merkitään kaikkien niiden verojen yhteissumma, joita yhtiö vaatii hyvitettäväksi verovuonna (myös se osuus, jota ei esimerkiksi yhtiön tappiollisuuden vuoksi voida verovuonna hyvittää). Kohtaan ei kuitenkaan merkitä aiemmilta verovuosilta hyvitettäväksi vaadittavia käyttämättömiä ulkomaisen veron hyvityksiä, vaan yhtiö voi vaatia näiden huomioimista merkitsemällä rastin ruutuun "Vaadin huomioimaan aiempina verovuosina ilmoitetut hyvittämiskelpoiset lähdeverot, joita ei ole aiemmin hyvitetty". Jos aikaisempien vuosien hyvityskelpoiset lähdeverot eivät ole Verohallinnon tiedossa, lähdeverot voi ilmoittaa erillisessä liitteessä. 
 • Jos kyse on ulkomaisesta väliyhteisöstä tai kiinteästä toimipaikasta saadusta tulosta, täytä lisäksi lomake 74 (väliyhteisö) tai 75 (kiinteä toimipaikka). Nämä lomakkeet on täytettävä myös silloin kun hyvitettävää veroa ei muodostu.
 • Laki ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta muuttuu verovuodesta 2019 alkaen. Muutos ei koske vielä vuoden 2018 verotusta. Lisätietoa Verohallinnon ohjeista:

Lomake 74 Laskelma ulkomaisen väliyhteisön tulo-osuudesta

Lomake 75 Laskelma ulkomailla sijaitsevan kiinteän toimipaikan tuloksesta

Lomake 71A Verovapaat luovutusvoitot ja verotuksessa vähennyskelvottomat luovutustappiot (EVL 6b § 1–3 mom.)

Lomake 71B Veronalaiset luovutusvoitot ja verotuksessa vähennyskelpoiset luovutustappiot

 • Osakeyhtiön omistamat toisen osakeyhtiön osakkeet katsotaan käyttöomaisuusosakkeiksi silloin, kun omistusosuus yhtiössä on riittävän suuri ja yhtiöiden välillä on liiketoiminnallinen yhteys. Käyttöomaisuusosakkeiden kohtelu verotuksessa poikkeaa osakkeiden kirjanpidollisesta kohtelusta.
 • Jos laissa (EVL 6b §) mainitut edellytykset täyttyvät, ovat osakkeiden luovutusvoitot verovapaita ja luovutustappiot verotuksessa vähennyskelvottomia (lomakkeet 71A ja 71B).
 • Lisätietoa Verohallinnon ohjeesta Yhteisön käyttöomaisuusosakkeiden luovutusten verokohtelu
 • Käyttöomaisuusosakkeiden luovutusta koskevaan asiakokonaisuuteen liittyen elinkeinoverolaissa säädetään, että osakeluovutusten verovapautta tai tappion vähennyskelvottomuutta koskevat edellytykset täyttävän konserniyhtiön muiden saamisten kuin myyntisaamisten menetykset ja arvonalentumiset sekä kohdeyhtiön taloudellisen aseman parantamiseksi vastikkeetta suoritetut menot ovat konserniyhtiön verotuksessa vähennyskelvottomia (EVL 16 § 7 kohta).

Lomake 78 Selvitys siirtohinnoittelusta ja lomakkeen täyttöohje

 • Verohallinto kerää tietoja kansainvälisen siirtohinnoittelun asiakasanalyysiä varten lomakkeella 78 (selvitys siirtohinnoittelusta).
 • Lomake 78 on uudistunut verovuodelle 2018. Uudistuksen tavoitteena on kerätä aiempaa monipuolisempaa ja tarkempaa tietoa verovelvollisen siirtohinnoittelusta.
 • Lomakkeella 78 ilmoitetaan yhä perustiedot verovelvollisen toiminnan luonteesta sekä etuyhteyssuhteessa tehdyistä liiketoimista, mutta lomake sisältää uutuutena tarkentavia kysymyksiä esimerkiksi aineettoman omaisuuden siirroista sekä rahoituseristä.
 • Lomakkeen 78 täyttävät konsernissa kaikki ne yhtiöt, joilla on velvollisuus laatia siirtohinnoitteludokumentointi. Myös konserniin kuuluvien pienten ja keskisuurten yritysten on täytettävä lomake 78, jos heille syntyy dokumentointivelvollisuus (VML 14a § 2 mom 3 kohta).
 • Varsinaista siirtohinnoittelun dokumentointia ei liitetä veroilmoitukseen, vaan dokumentointi pyydetään esitettäväksi pääsääntöisesti kohdevalinnan tai verotarkastuksen yhteydessä.
 • Uudistettuun lomakkeeseen kannattaa tutustua hyvissä ajoin ennen sen täyttämistä. Kysymyksiä uudesta lomakkeesta tai siirtohinnoitteluasioista voi lähettää sähköpostiosoitteeseen siirtohinnoittelu@vero.fi. Samaan osoitteeseen voi lähettää myös yhteydenottopyynnön Konserniverokeskuksen siirtohinnoitteluasiantuntijoille.
 • Verohallinnon ohje Siirtohinnoittelun dokumentointi

Lomake 81 Selvitys elinkeinotoiminnan nettokorkomenoista

Lisäennakko on korvannut ennakon täydennysmaksun

Lisäennakko on ennakko, jolla voi täydentää ennakkoperintää verovuoden päättymisen jälkeen verotuksen päättymiseen asti.

Lisäennakkoa haetaan OmaVero-palvelussa. Lisäennakosta saa heti päätöksen, ja veron voi myös maksaa saman tien. Tiedot lisäennakon maksamista varten näkyvät OmaVero-palvelussa ja päätöksessä.

Yhtiö voi hakea muutosta ennakoihin myös verovuoden aikana. Sekä ennakoiden alentamista että poistamista voi hakea verotuksen päättymiseen asti. Ennakoihin haetaan muutosta OmaVero-palvelussa.

Lisäennakkoa voi maksaa ilman korkoa yhden kuukauden ajan

Yhteisöt voivat täydentää ennakkoperintäänsä ilman korkoa yhden kuukauden ajan verovuoden päättymisestä lukien.

Yhden kuukauden jälkeen lisäennakolle (ja jäännösverolle) alkaa kertyä huojennettua viivästyskorkoa eräpäivään asti. Vuonna 2019 huojennettu viivästyskorko on 2 %. Huojennetun viivästyskoron määrän näet OmaVerosta.

Myöhässä olevalle ennakkoverolle kertyy viivästyskorkoa. Vuonna 2019 viivästyskorko on 7 %.

OmaVero-palvelu

OmaVero-palvelu on Verohallinnon sähköinen asiointipalvelu, jossa voit hoitaa lähes kaikki veroasiat. Sen lisäksi että OmaVerossa voi täyttää veroilmoituksen ja hakea ennakoihin muutosta, OmaVerossa voi esimerkiksi:

 • hakea ennakkoratkaisua
 • hakea tappioiden poikkeuslupaa
 • tehdä oikaisuvaatimuksen
 • lukea päätöksiä
 • vastata selvityspyyntöihin
 • ilmoittaa tilinumeron muutoksen
 • katsoa maksussa olevat verot
 • tarkistaa viitenumeron ja maksaa veroja
 • tilata verovelkatodistuksen.

OmaVero-palvelu

Valtuutukset, roolit ja käyttöoikeudet

Asiakohtaiset käyttöohjeet

Konserniverokeskuksen uutiskirje

Muista myös Konserniverokeskuksen uutiskirje ajankohtaisista asioista.