Raportoitava rajat ylittävä verosuunnittelujärjestely

Laki rajat ylittävien verosuunnittelurakenteiden ilmoittamisvelvollisuudesta tuli voimaan vuoden 2020 alusta. Laki perustuu Euroopan unionin rajat ylittäviä järjestelyjä koskevaan DAC6-direktiiviin, joka tuli voimaan 25.6.2018. Direktiivin tavoitteena on lisätä verotuksen läpinäkyvyyttä ja ehkäistä aggressiivista verosuunnittelua.

Ilmoitusvelvollisia ovat ensisijaisesti ns. palvelun tarjoajat, jotka osallistuvat järjestelyn suunnitteluun, markkinointiin tai toteuttamiseen. Palvelun tarjoajia voivat olla esimerkiksi verokonsultit ja asianajajat, finanssialan toimijat ja konsernien emoyhtiöt.

Verovelvolliset ovat ilmoitusvelvollisia vain silloin, kun järjestelyssä ei ole mukana ilmoitusvelvollista palvelun tarjoajaa tai palvelun tarjoaja on salassapitovelvollinen asianajaja.

Ensimmäiset ilmoitukset annetaan heinäkuussa 2020.

Milloin kyseessä on raportoitava järjestely?

Ilmoitusvelvollisuus koskee verosuunnittelurakenteita joissa järjestelyn osapuolet ovat useammasta kuin yhdestä valtiosta ja järjestelyssä on ainakin yksi laissa määritelty tunnusmerkki. Tunnusmerkki on järjestelyn ominaisuus tai piirre, joka viittaa veron välttämiseen.

Lisäksi eräiden tunnusmerkkien kohdalla arvioidaan, täyttyvätkö pääasiallista hyötyä mittaavan testin edellytykset. Testin avulla selvitetään, onko verosuunnittelujärjestelyn pääasiallisena tarkoituksena veroedun saaminen.

Mitä tietoja on ilmoitettava?

Ilmoitettavia tietoja ovat järjestelyssä mukana olevien henkilöiden ja yritysten tunnistetiedot ja raportoitavan järjestelyn tiedot, kuten kuvaus järjestelystä ja kansallisista säännöksistä, joita järjestelyssä hyödynnetään.

Suomi vaihtaa ilmoitettavia tietoja muiden EU-jäsenvaltioiden kanssa direktiivin perusteella. Tietojenvaihto tehostaa verovalvontaa ja vaikeuttaa veronkiertoa. 

Milloin ilmoitus annetaan?

Ilmoitusvelvollisuus koskee direktiivin voimaantulosta 25.6.2018 alkaen toteutettuja järjestelyjä.

  • 25.6.2018 - 30.6.2020 välisenä aikana toteutetut järjestelyt on ilmoitettava viimeistään 31.8 2020.
  • 1.7.2020 alkaen ilmoitus on annettava 30 päivän kuluessa siitä, kun järjestely on ylittänyt raportointikynnyksen.

Raportoitavien järjestelyjen ilmoittamista koskevia kysymyksiä voi lähettää sähköpostiosoitteeseen: raportoitavatjarjestelyt(a)vero.fi. Sähköpostiyhteys ei ole suojattu. Suojatun sähköpostiyhteyden käyttöä voi pyytää sähköpostilla ennen varsinaisen sähköpostikirjeenvaihdon aloittamista.

 

Anna ilmoitus Ilmoitin.fi:ssä

Luonnollinen henkilö tai kuolinpesä voi antaa ilmoituksen myös paperilomakkeella (6910).