Hallintarekisteröidyille osakkeille maksetun osingon verotus

Lähdeverolakia sovelletaan vain rajoitetusti verovelvollisiin

Osakkeet liikkeeseen laskeneen osingonmaksajan on osinkoa maksettaessa selvitettävä, onko osingonsaaja Suomeen yleisesti verovelvollinen vai rajoitetusti verovelvollinen. Vain rajoitetusti verovelvolliselle maksettavaan osinkoon sovelletaan lähdeverolakia. Sillä ei ole merkitystä, onko kyse osakkeiden suorasta omistuksesta vai hallintarekisteröidystä omistuksesta.

Lähdeveron määrä

Rajoitetusti verovelvolliselle maksettavasta osingosta on pääsäännön mukaan perittävä 30 %:n lähdevero. Osingonmaksajan on huolellisesti varmistettava, että osingonsaajaan sovelletaan lähdeverolakia ja että verosopimuksen soveltamisen edellytykset täyttyvät. Verosopimuksen soveltamisen edellytykset on tarvittaessa osoitettava Verohallinnolle.

Osingonsaajan tunnistaminen

Osingonmaksajan on  

  • tutkittava ja tunnistettava osingonsaajaa koskevia tietoja
  • varmistettava, että osingonsaajaan  sovelletaan verosopimuksen osinkoa koskevia säännöksiä
  • varmistettava, että osingonsaaja on verosopimuksessa tarkoitettu osinkoetuuden omistaja (beneficial owner).

Siten esimerkiksi rahanpesulainsäädännön, FATCAn tai CRS:n mukainen tunnistaminen ei yksinomaan riitä. Myöskään kansainvälisen suosituksen mukainen niin sanottu itse annettu ilmoitus (Investor Self-Declaration) ei luo luottamuksensuojaa maksajalle virhetilanteissa.

Verosopimuksen mukaisten etuuksien myöntämisen edellytykset

Osingonsaajan on  esitettävä osingonmaksajalle selvitys kotipaikastaan ja muista verosopimuksen soveltamisen edellytyksistä ennen suorituksen maksamista.

Selvityksenä kotipaikasta voidaan pitää

  • Verohallinnon myöntämää lähdeverokorttia
  • osingonsaajan verotuksellisen asuinvaltion myöntämää asuinpaikkatodistusta.

Osingonmaksaja ei saa myöntää verosopimuksen mukaisia etuuksia maksuhetkellä, jos se ei ole varma edellytysten täyttymisestä. Verosopimuksen soveltamisen edellytykset on varmistettava myös sovellettaessa lähdeverolain 10 b §:n mukaista poikkeusmenettelyä maksettaessa osinkoa hallintarekisteröidyille osakkeenomistajille.

Epäselvissä ja tulkinnanvaraisissa tilanteissa maksajan on perittävä 30 %:n lähdevero. Osingonsaajalla on mahdollisuus hakea lähdeveron palautusta Verohallinnolta.

Osingonsaajan tietojen ilmoittaminen

Osingonmaksajan on annettava vuosi-ilmoitus maksamistaan osingoista. Vuosi-ilmoituksella on ilmoitettava osingonsaajan yksilöintitiedot, jos saajalle on myönnetty verosopimuksen mukaisia etuuksia maksuhetkellä.

Osingonmaksaja voi halutessaan soveltaa poikkeussääntöä (lähdeverolaki 10 b §), jos  edellytykset täyttyvät. Tässä tapauksessa riittää, että maksaja ilmoittaa vuosi-ilmoituksella omaisuudenhoitajan tiedot ja osingonsaajan asuinvaltion.

Verohallinnon ulkomaisten omaisuudenhoitajien rekisteriin merkityn omaisuudenhoitajan on sitouduttava toimittamaan  Verohallinnolle osingonsaajaa koskevat yksilöintitiedot ja asuinvaltiotodistuksen, jos Verohallinto niitä pyytää. Osingonmaksaja on myös tässä tapauksessa vastuussa osingonsaajaa koskevien tietojen toimittamisesta ja sen on varmistettava, että omaisuudenhoitajat pystyvät toimittamaan tiedot. Tiedot on toimitettava Verohallinnolle ilman aiheetonta viivytystä. Kohtuullisena aikana vuosi-ilmoitusta vastaavien tietojen toimittamiselle voidaan yleensä pitää neljää viikkoa.

Vastuu laiminlyönneistä

Jos lähdeveroa on ilmoitettu tai maksettu liian vähän, Verohallinto määrää veron maksettavaksi tai oikaisee päätöstä verovelvollisen vahingoksi.

Osingonmaksaja saa käyttää osingonsaajan tunnistamisessa ja muissa verotukseen liittyvien velvoitteiden hoitamisessa kotimaisia tai ulkomaisia alihankkijoita. Alihankkijoiden käyttäminen ei vaikuta maksajan verovastuuseen. Osingonmaksajan on varmistettava, että alihankkijat tietävät osingonsaajan huolellisen  varmistamiseen liittyvät vaatimukset ja verosopimusetuuksien myöntämisen edellytykset.

Jos osingonsaaja on tuntematon

EU:n arvopaperikeskusasetuksen voimaantulon seurauksena on mahdollista, että hallintarekisteröidyn osakkeen perusteella maksetun osingon saaja on Suomessa yleisesti verovelvollinen. Osingosta on toimitettava ennakonpidätys silloin, kun osingonmaksaja tietää tai sen tulisi tietää, että osingonsaaja on suomalainen tai lähdeverolakia ei muutoin sovelleta.