Brexit ilman sopimusta – komission julkaisemat tulkintasuositukset

Komissio on julkaissut sivustollaan tulkintasuosituksia tilanteeseen, jossa Britannia eroaa EU:sta ilman erosopimusta. Tälle sivulle on koottu arvonlisäveroa koskevat suomenkieliset tiivistelmät komission julkaisemista ohjeista.

Arvonlisäverotus – tulkintasuositukset

EU-jäsenvaltioiden ja Euroopan Komission välisen yhteistyön varmistamiseksi perustettu neuvoa antava Arvonlisäverokomitea tarkastelee arvonlisäverodirektiivin säännösten soveltamiseen liittyviä kysymyksiä ja antaa niihin liittyen tulkintasuosituksia. Arvonlisäverokomitea on julkaissut neljä tulkintasuositusta, jotka käsittelevät Britannian mahdollista sopimuksetonta eroa EU:sta.  

Arvonlisäverokomitean julkaisema englanninkielinen raportti on luettavissa kokonaisuudessaan komission sivuilla: Guidelines resulting from meetings of the VAT Committee (pdf)

1. Eron hetkellä keskeneräiset toimitukset Britanniasta EU-27- jäsenvaltioihin

Ensimmäinen tulkintasuositus koskee EU-tavarakauppaa ja tilannetta, jossa tavara on myyty ennen Britannian EU-eroa yhteisömyyntinä Britanniasta johonkin toiseen EU-jäsenvaltioon. Tavaran kuljetus alkaa ennen Britannian eroa, mutta tavara saapuu toiseen EU-jäsenvaltioon Britannian EU-eron jälkeen.

Jotta vältetään kaksinkertainen verotus eli toimituksen verotus sekä yhteisöhankintana että maahantuontina, arvonlisäverokomitea on lähes yksimielisesti hyväksynyt seuraavan tulkintasuosituksen: Jos eron hetkellä kesken oleva toimituksen maahantuonti tapahtuu arvonlisäverodirektiivin 2006/112/EY artiklan 30 nojalla siinä jäsenvaltiossa, jonne tavara Britannian EU-eron jälkeen toimitetaan, toimitusta ei veroteta yhteisöhankintana.

Esimerkki: Suomessa arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkitty yritys ostaa britannialaiselta kauppakumppanilta tavaran ennen Britannian EU-eroa ja saa tältä yhteisökauppalaskun. Tavaran kuljetus alkaa Britanniasta ennen EU-eroa ja tavara saapuu Suomeen Britannian EU-eron jälkeen. Suomalainen yritys tulliselvittää tavaran. Yritys ilmoittaa tavaran maahantuonnin arvonlisäveroa koskevat tiedot Verohallinnolle arvonlisäveroilmoituksessa. Toimitusta ei käsitellä Suomessa yhteisöhankinta.

Lisätietoa maahantuonnin arvonlisäveron ilmoittamisesta ja maksamisesta ohjeessa Maahantuonnin arvonlisäveromenettelystä 1.1.2018 alkaen.

2. Tavaroiden jälleentuonti Britannian EU-eron jälkeen

Arvonlisäverokomitea on lähes yksimielisesti hyväksynyt, että arvonlisäverodirektiivin 2006/112/EY artikla 143(1)(e) kattaa myös tilanteet, joissa tavarat on kuljetettu tai lähetetty jostakin EU-jäsenvaltiosta Britanniaan ennen Britannian EU-eroa ja jälleentuodaan eron jälkeen.

Arvonlisäverodirektiivin 143(1)(e) artiklan mukaan jäsenvaltion on vapautettava verosta tavaroiden viejän suorittama vietyjen tavaroiden jälleenmaahantuonti samassa kunnossa kuin ne vietiin, jos tavarat ovat oikeutetut tullittomuuteen.  

Esimerkki: Suomessa arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkitty yritys vie tavaran Suomesta Britanniaan messuille ennen Britannian EU-eroa. Yritys jälleentuo tavaran samassa kunnossa eron jälkeen. Yrityksen on annettava tuonnin tulli-ilmoitus Tullille eli tavara on tulliselvitettävä. Yritys vetoaa tulli-ilmoituksella palautustavaran tullittomuuteen. Lisätietoa Tullin ohjeessa Veroton maahantuonti arvonlisäverotuksessa. Jos Tulli tekee päätöksen, että tavaroiden jälleentuonti on tullitonta, maahantuonti on arvonlisäverotonta. Tällöin yritys ilmoittaa verotonta maahantuontia koskevat tiedot arvonlisäveroilmoituksella Verohallinnolle. Maahantuonnin arvonlisäveron peruste ilmoitetaan kohdassa ”Tavaroiden maahantuonnit EU:n ulkopuolelta”: Kohdassa ”Vero tavaroiden maahantuonnista EU:n ulkopuolelta” ilmoitetaan 0,00 euroa.

3. Eron jälkeen maahantuotava henkilökohtainen omaisuus

Kolmas arvonlisäverokomitean lähes yksimielisesti hyväksymä tulkintasuositus koskee Britanniasta EU-eron jälkeen vakituisen asuinpaikansa muuttavien luonnollisten henkilöiden henkilökohtaisen omaisuuden maahantuonnin arvonlisäverotusta.

Tulli vastaa yksityishenkilöiden muuttotavaroiden arvonlisäverotusta koskeviin kysymyksiin

4. Arvonlisäveron ulkomaalaispalautus

Neljäs tulkintasuositus koskee ennen eroa tapahtuneiden hankintojen arvonlisäveron palauttamista sekä EU:n alueelle, että Britanniaan sijoittautuneelle elinkeinonharjoittajalle.

Arvonlisäveron palautusmenettelystä EU-jäsenvaltioiden välillä säädetään Neuvoston direktiivissä 2008/9/EY.  7. artiklan mukaan palautushakemus on tehtävä sähköisesti. Koska direktiiviä ei eron jälkeen sovelleta Britanniaan, ei sähköinen menettely ole eron jälkeen enää mahdollinen.

EU-maiden välisestä hallinnollisesta yhteistyöstä annetussa Neuvoston asetuksessa (EU) N:o 904/2010 säädetty sähköinen tietojenvaihto lakkaa Britannian ja EU-jäsenvaltioiden verohallintojen välillä, joten palautusjäsenvaltion on osoitettava kaikki palautushakemuksiin liittyvät tietopyynnöt suoraan hakijalle.

Jos palautushakemusta ei ole tehty tai sijoittautumisjäsenvaltio ei ole välittänyt hakemusta palautusmaahan ennen eroa, on hakijan toimitettava hakemuksensa suoraan palautusmaahan. EU:n alueella palautusmenettelyyn sovelletaan tällöin Neuvoston direktiiviä 86/560/ETY arvonlisäveron palauttamisesta yhteisön alueelle sijoittautumattomille elinkeinonharjoittajille.

Neuvoston direktiivissä 86/560/ETY säädetään jäsenvaltioiden oikeudesta vaatia kolmansilta mailta vastavuoroisuutta, veroedustajan nimeämistä sekä asettaa muita lisäedellytyksiä. Nämä eivät ole mahdollisia silloin, kun arvonlisävero on maksettu ennen eroa. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin Neuvoston direktiivin 2006/112/EC artiklan 273 perusteella vaatia hakijalta todistusta siitä, että hakija on verovelvollinen, sekä alkuperäisiä tositteita tai niiden kopioita.

Vaikka myöskään direktiiviä 2006/112/EU ei enää eron jälkeen sovelleta Britanniaan, toteaa arvonlisäverokomitea lähes yksimielisesti, että kun arvonlisävero on maksettu ennen eroa, direktiivistä johdetut verovelvollisen oikeudet ja vastaavat velvollisuudet ovat edelleen voimassa. Arvonlisäveron palauttamiseen liittyen näitä oikeuksia ja velvollisuuksia ovat oikeus arvonlisäveron palautukseen, palautushakemuksen tekemisen määräaika, palautushakemuksessa annettavat tiedot, palautushakemuksen käsittelyyn liittyvän selvityspyynnön ja päätöksen antamisen määräajat, lisäselvityksen antaminen, palautuksen maksamisen määräaika sekä oikeus palautuskorkoon, jos maksu viivästyy. Lisäksi arvonlisäverokomitea toteaa lähes yksimielisesti, että palautushakemuksen katsotaan koskevan kalenterivuoden loppuosaa silloin kun arvonlisävero on maksettu vuonna 2019 mutta ennen eroa. Tällöin palautettava määrä ei saa olla alle 50 euroa.