TRACE-mallin käyttöönotto

TRACE:n (Treaty Relief and Compliance Enhancement) mukainen menettely otetaan käyttöön Suomessa lakimuutoksella, joka tulee voimaan 1.1.2021. Lakimuutokset koskevat julkisesti noteeratun yhtiön hallintarekisteröidyistä osakkeista rajoitetusti verovelvollisille maksamia osinkoja.

Mikä on TRACE

OECD:n TRACE-menettely on menettely verosopimusten mukaiseen voitonjaon lähdeverotukseen eli miten verosopimusetuudet voidaan myöntää maksuhetkellä. Menettelystä on laadittu TRACE Implementation Package (TRACE IP), joka on saatavilla OECD:n verkkosivuilla.

TRACE:ssä ei ole suosituksia lähdeverokantaan eikä siihen, kuka on verosta vastuussa tai miten verosopimuksia tulisi tulkita. Menettely on vapaaehtoinen sekä valtioille että toimialalle ja antaa valtioille useita vaihtoehtoja toteutukselle.

TRACE:n keskeiset elementit ja niiden toteutus Suomessa

TRACE menettelyn keskeiset elementit:

  • Authorised Intermediary -menettely,
  • Investor Self-Declaration -menettely ja
  • vuosi-ilmoittaminen TRACE-skeemalla.

Authorised Intermediary -menettely - Rekisteröitynyt säilyttäjä

TRACE IP:ssä on kuvattu menettelyn käyttöönottamiseksi AI:n (Authorised Intermediary) ja lähdevaltioiden sekä AI:n ja CI:n (Contractual Intermediary) välillä tehtävät standardoidut sopimukset. Vaihtoehtoinen malli TRACE IP:ssä on rekisteröityminen arvopaperin liikkeeseenlaskijan asuinvaltion ylläpitämään rekisteriin.

Suomi ei ota käyttöön TRACE IP:n mukaisia sopimuksia vaan toteuttaa TRACE menettelyn ottamalla käyttöön säilyttäjärekisterin, johon rekisteröitymällä säilyttäjä sitoutuu tiettyihin velvollisuuksiin. Rekisteröityneen säilyttäjän rooli ja velvollisuudet perustuvat Suomessa lainsäädäntöön. TRACE:n Authorised Intermediary -roolista käytetään Suomessa nimitystä rekisteröitynyt säilyttäjä.

Rekisteröityneen säilyttäjän asiakkaille voidaan myöntää maksuhetkellä verosopimusetuja hyödyntäen TRACE:n ISD-menettelyä ja tiedot ilmoitetaan TRACE vuosi-ilmoituksella Verohallinnolle. Rekisteröityminen säilyttäjärekisteriin on vapaaehtoista. Verovastuun ottaminen osingoista on rekisteröityneen säilyttäjän päätettävissä osingonsaaja- ja suorituskohtaisesti.

Rekisteröityneellä säilyttäjällä

  • on velvollisuus selvittää ja varmistaa niiden osingonsaajien oikeus verosopimusetuihin, joista se ottaa vastuun.
  • on velvollisuus antaa vuosi-ilmoitus osingonsaajista.
  • on verovastuu välittämiensä osinkojen osalta mahdollisesta alipidätyksestä.

Contractual Intermediary - Rekisteröitymätön säilyttäjä

TRACE IP:n mukainen CI vastaa Suomessa rekisteröitymätöntä säilyttäjää. Niiden velvoitteet perustuvat rekisteröityneen säilyttäjän tai maksajan kanssa tehtyihin sopimuksiin. Rekisteröityneen säilyttäjän ja rekisteröitymättömän säilyttäjän välisistä sopimussuhteista ei ole säädetty lainsäädännössä. Säilyttäjät voivat kuitenkin hyödyntää toiminnassaan TRACE IP:ssä kuvattuja malleja säilyttäjien keskinäisistä sopimuksista.

Suomessa ei oteta käyttöön TRACE IP:n mukaista epäluotettavien säilyttäjien listaa (Excluded Intermediaries).

Investor Self Declaration - Osingonsaajan itse antama ilmoitus

TRACE IP:ssä on kuvattu rajoitetusti verovelvollisen osingonsaajan tutkimis- ja tunnistamismenettely osingon saajan itse antaman ilmoituksen perusteella (Investor Self-Declaration, ISD). Menettelyssä osingonsaajalla on velvollisuus antaa verosopimusetujen myöntämistä varten tarvittavat tiedot itse annetulla ilmoituksella.

AI:llä on velvollisuus varmistaa osingonsaajan antamien tietojen luotettavuus, sillä hallussaan olevien muiden tietojen perusteella ja varmistaa mitä verosopimusta osingonsaajaan voidaan soveltaa.

TRACE IP:ssä on kuvattu ISD-lomakemallit, joilla osingonsaaja ilmoittaa vaaditut tiedot. Suomi ottaa ISD-menettelyn käyttöön toimialalle vapaaehtoisena osingonsaajan tutkimiseksi ja tunnistamiseksi. Menettelyssä voidaan hyödyntää TRACE IP:n ISD-lomakkeita ja tiedot voidaan kerätä sähköisesti.

TRACE-vuosi-ilmoittaminen

TRACE menettelyyn liittyen OECD on julkaissut kansainvälisen TRACE-skeeman, jolla AI antaa xml-muotoisen vuosi-ilmoituksen. Suomessa otetaan käyttöön TRACE-skeema, jolla rekisteröitynyt säilyttäjä ilmoittaa lähdeverotuksessa tarvittavat tiedot osingonsaajista Verohallinnolle.

Independent Reviewer -menettely

TRACE menettelyyn kuuluu ulkopuolisen itsenäisen tarkastajan tekemä tarkastus (Independent Reviewer), jonka valtiot voivat ottaa käyttöön. Menettelyssä ulkopuolinen taho tarkastaa, että rekisteröitynyt säilyttäjä on noudattanut TRACE-menettelyyn liittyviä velvoitteitaan ja antaa tästä raportin.

Suomessa Verohallinto valvoo, että rekisteröityneet säilyttäjät hoitavat velvollisuutensa. Rekisteröitynyt säilyttäjä voi kuitenkin käyttää vapaaehtoisesti ulkopuolista itsenäistä tarkastajaa, joka laatii raportin. Tällä raportilla rekisteröitynyt säilyttäjä voi osoittaa Verohallinnolle, että se on noudattanut lain vaatimuksia ja Verohallinnon ohjeita.

OHJEET REKISTERÖITYNEELLE SÄILYTTÄJÄLLE