FATCA, CRS ja DAC2 – Usein kysyttyä

Seuraavissa kysymyksissä ja vastauksissa termit "aiempi yksikkötili" ja "aiempi tili" viittaavat

  • FATCA:n yhteydessä tileihin, jotka on avattu ennen 1.7.2014
  • CRS/DAC2:n yhteydessä tileihin, jotka on avattu ennen 1.1.2016.

Raportointi ja huolellisuusmenettelyt, yleiset asiat

Omistajanvaihdos ei vaikuta raportointivelvollisuuteen. Yhtiön on annettava vuosi-ilmoitukset omistajanvaihdoksista riippumatta, jos yhtiö on finanssilaitos.

Raportin on oltava finanssitilikohtainen. Samalla asiakkaalla voi olla useita tilejä, jolloin raportissa on useampi AccountReport-rakenne. Esimerkiksi kaikki pankkitilit, arvopapereiden säilytystilit, vakuutukset ja omapääoma- sekä velkaosuudet on raportoitava erikseen. Sen sijaan jos esimerkiksi yhtä säilytystiliä seurataan kirjanpidossa liiketaloudellisista syistä tarkemmalla alatilitasolla, riittää, että raportointi tapahtuu säilytystileittäin.

Jos tilinhaltijalta ei saada luotettavaksi todettua itse annettua todistusta tai asiakirjanäyttöä verotuksen asuinvaltion määrittämiseksi, on finanssilaitoksen tutkittava tilinhaltijan tiedot huolellisuusmenettelyissä määriteltyjen tunnusmerkkien osalta. Tunnusmerkit on lueteltu Verohallinnon syventävän CRS/DAC2-ohjeen kohdassa 2.3 sekä syventävän FATCA-ohjeen kohdissa 5.10.3 ja 5.10.4.

Finanssilaitoksen on käsiteltävä tilinhaltijaa kaikissa sellaisissa valtioissa verotuksellisesti asuvana, joiden osalta on tunnistettu tunnusmerkki. Jos asuinvaltiota ei pystytä määrittämään huolellisuusmenettelyjen mukaisesti minkään tunnusmerkin perusteella, on tili raportoitava dokumentoimattomana tilinä. Tällöin tilin raportoinnissa käytetään maakoodia "FI". Jos kyse on uudesta tilistä, vastaavaa tilannetta ei voi syntyä: ellei luotettavaa itse annettua todistusta saada, tiliä ei saa avata.

Ei vaikuta. Ainoa raportointiin liittyvä poikkeus FATCAssa ja CRS/DAC2:ssa on aiempien yksikkötilien kynnysarvo. Kynnysarvo on 250 000 Yhdysvaltojen dollaria (USD). Asiaa on käsitelty Verohallinnon FATCA-ohjeessa. Kynnysarvoa ei sovelleta uusiin yksikkötileihin. Kaikki muut tilit (myös aiemmat ja uudet henkilö- yksikkötilit), joilla on tunnistettu raportoitava henkilö, on raportoitava FATCA- ja CRS/DAC2-vuosi-ilmoituksella riippumatta tilin saldosta.

Kyllä. Suomessa raportoivan finanssilaitoksen tulee antaa myös CRS/DAC2:ssa nollailmoitus, jos raportoitavia tilejä ei ole.

Tilinhaltijasta Yhdysvaltoihin ilmoitettuja tietoja ei ilmoiteta uudestaan CRS/DAC2-vuosi-ilmoituksessa. Yhdysvaltalaista tilinhaltijaa ei siis tarvitse ilmoittaa CRS/DAC2-vuosi-ilmoituksessa. Poikkeuksia ovat ne tilanteet, joissa Yhdysvalloissa verovelvollisella tilinhaltijalla on muukin asuinvaltio kuin Yhdysvallat. Muita maita koskevat tiedot on silloin raportoitava CRS/DAC2-vuosi-ilmoituksessa.

Kyllä. Tilinhaltijan ja kontrolloivan henkilön yhdysvaltalainen verotunniste (US TIN) on pakollinen tieto sekä aiemmissa että uusissa tileissä.

Yhdysvaltojen veroviranomainen IRS on antanut tiedotteen (Notice 2017-46) aiempien tilien puuttuvista yhdysvaltalaisista verotunnisteista. Tiedote muuttaa aiempaa sääntelyä poikkeustapauksissa: finanssilaitos voi jättää aiemman tilinhaltijan (myös kontrolloivan henkilön) yhdysvaltalaisen verotunnisteen ilmoittamatta vuosilta 2017, 2018 ja 2019 annettavissa FATCA-vuosi-ilmoituksissa, jos tunniste ei ole finanssilaitoksen tiedossa ja kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

1) Finanssilaitos raportoi tilinhaltijan syntymäajan.
2) Finanssilaitos pyytää vuosittain tilinhaltijalta puuttuvaa US TIN -tunnistetta.
3) Ennen raportointia vuodelta 2017 finanssilaitos tekee sähköisen arkistotietohaun puuttuvista yhdysvaltalaisista verotunnisteista.

Jos nämä edellytykset täyttyvät, TIN-tunnuksen tilalla ilmoitetaan yhdeksän isoa A-kirjainta (AAAAAAAAA).

Yhdysvaltojen veroviranomaisen IRS:n antaman tiedotteen (Notice 2017-46) mukaiset siirtymäsäännökset päättyvät 31.12.2019. Lähtökohtaisesti vuodelta 2020 (annettava 30.1.2021 mennessä) annettavan FATCA-vuosi-ilmoituksen tulee sisältää kaikkien raportoitavien tilinhaltijoiden tai kontrolloivien henkilöiden verotunnisteet (US TIN).

IRS on 15.10.2019 antanut uuden ohjauksen (ks. oheinen linkki), jonka mukaan raportoiva finanssilaitos ei ole velvollinen välittömästi sulkemaan sellaisia aiempia (30.6.2014 tai sitä ennen avattu) finanssitilejä, joiden osalta verotunnistetta ei ole saatu 1.1.2020 mennessä. Mikäli kaikkia verotunnisteita ei ole ilmoitettu FATCA-vuosi-ilmoituksella (esimerkiksi TIN-tunnuksen tilalla on ilmoitettu yhdeksän isoa A-kirjainta), lähettää IRS tästä virheilmoituksen Suomen Verohallinnolle. Raportoivan finanssilaitoksen on varauduttava virheen korjaamiseen tai selvityksen antamiseen 120 päivän kuluessa.

Mikäli raportoiva finanssilaitos ei ole antanut puuttuvia verotunnisteita 120 päivän kuluessa, suorittaa IRS kokonaisarvioinnin siitä, onko kyse merkittävästä raportointivelvoitteiden noudattamatta jättämisestä. IRS huomioi kokonaisarvioinnissaan finanssilaitoksen Verohallinnolle antaman selvityksen, jonka Verohallinto on välittänyt IRS:lle. Ohjauksen mukaan puuttuvat verotunnisteet eivät siis automaattisesti johda IRS:n näkökulmasta tulkintaan velvoitteiden huomattavasta noudattamatta jättämisestä. Arvioinnissaan IRS ottaa huomioon tosiseikat ja olosuhteet, jotka ovat johtaneet verotunnisteiden puuttumiseen, kuten millaisia toimenpiteitä raportoiva finanssilaitos on suorittanut puuttuvien verotunnisteiden hankkimiseksi.

Mikäli kuitenkin IRS:n arviointi johtaa sellaiseen tulkintaan, että kyse on raportointivelvoitteiden huomattavasta noudattamatta jättämisestä, lähettää IRS notifikaation, jossa edellytetään, että finanssilaitos korjaa IRS:n vakaviksi katsomat ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnit 18 kuukauden kuluessa. Siten raportoivalla finanssilaitoksella on ainakin 18 kuukautta aikaa notifikaation vastaanottohetkestä ilmoittaa puuttuvat verotunnisteet (US TIN). Mikäli puuttuvia verotunnisteita ei korjata asetetussa määräajassa, tulee IRS poistamaan raportoivan finanssilaitoksen GIIN-tunnisteen (Global Intermediary Identification Number).

Tutustu tarkemmin IRS:n tiedotteeseen

 

Uuden tilin avaamisen edellytyksenä on, että finanssilaitos on saanut asiakkaalta luotettavan itse annetun todistuksen (ks. tarkemmin FATCA ja CRS/DAC2 -syventävät ohjeet).

Finanssilaitos voi pitää tilin avaamisen yhteydessä saatua itse annettua todistusta luotettavana, jos mikään muu tieto ei ole ristiriidassa sen kanssa. Finanssilaitoksen tulee tutkia kaikki sillä asiakkaasta oleva tieto mukaan lukien kaikki rahanpesun estämistä tai asiakkaan tuntemista koskevan menettelyn (AML/KYC) mukaisesti kerätty dokumentaatio. Itse annettua todistusta voidaan pitää luotettavana, jos finanssilaitos edellä mainittujen asiakastietojen tutkimisen jälkeen ei tiedä eikä sillä ole syytä tietää, että itse annettu todistus on virheellinen tai epäluotettava.

CRS/DAC2-ohjeesta löytyy esimerkkejä tilanteista, jolloin itse annettu todistus on virheellinen tai epäluotettava. Itse annettu todistus ei ole myöskään luotettava näissä vastauksissa kuvatuissa tilanteissa, joissa tilinhaltija ei ole verovelvollinen missään maassa (tax nomad).

Jos itse annettua todistusta ei voida pitää luotettavana, finanssilaitoksen on hankittava tilinavausmenettelyn aikana uusi luotettava itse annettu todistus tai muu luotettava selvitys ja tarvittava dokumentaatio.

Verotunniste, eli TIN on lähtökohtaisesti ilmoitettava aina. Poikkeuksena on tilanne, jossa tilinhaltijan asuinvaltio ei myönnä tilinhaltijalle verotunnistetta ja tilinhaltija on toimittanut finanssilaitokselle dokumentoidun ilmoituksen siitä, ettei verotunnistetta kysymyksessä olevasta valtiosta voi saada. Finanssilaitoksen on tässä tapauksessa aina varmistettava OECD:n automaattista tietojenvaihtoa koskevasta portaalista, myöntääkö kysymyksessä oleva valtio verotunnisteita tai soveltuuko tilinhaltijaan jokin OECD:n portaalissa kyseisen valtion osalta ilmenevä poikkeus, minkä vuoksi kyseinen tilinhaltija ei voi saada verotunnistetta.

Jos asuinvaltio ei OECD:n portaalin mukaan myönnä verotunnistetta tai finanssilaitos on todennut, että joku OECD:n portaalissa ilmenevä poikkeus soveltuu tilinhaltijaan, finanssilaitos voi luottaa tilinhaltijan antamaan tietoon. Finanssilaitos voi luottaa tilinhaltijan antamaan tietoon myös siinä tapauksessa, että portaalista ei löydy tietoa verotunnisteista kysymyksessä olevan valtion osalta. Muussa tapauksessa verotunniste on aina ilmoitettava.

FATCA velvoitteiden hoitamista varten tarvittavan verotunnisteen osalta ks. kysymys "Onko tilinhaltijan ja kontrolloivan henkilön yhdysvaltalainen (US TIN) pakollinen tieto FATCA vuosi-ilmoituksessa".

OECD:n automaattista tietojenvaihtoa koskevassa portaalissa on valtioittain yleistä tietoa muun muassa verotunnisteen myöntämistä koskien.

Finanssilaitos voi katsoa OECD:n portaalista, miten verotunniste kussakin valtiossa muodostuu. Useat valtiot näyttävät sivuilla myös esimerkkien avulla mistä dokumenteista verotunniste löytyy. Finanssilaitos voi tarvittaessa verotunnisteen oikeellisuuden varmistamiseksi pyytää tilinhaltijalta näitä esimerkeissä mainittuja dokumentteja.

OECD:n automaattista tietojenvaihtoa koskevassa portaalissa on valtioittain yleistä tietoa muun muassa verotunnisteen myöntämistä koskien.

Joidenkin valtioiden osalta OECD:n portaalissa on todettu, että joissain tapauksissa valtio ei myönnä mitään verotunnistetta. Verohallinto ei vaadi finanssilaitosta ilmoittamaan verotunnistetta sellaisessa tilanteessa, jossa OECD:n portaalin mukaan kyseinen valtio ei myönnä verotunnistetta ja tilinhaltija itse ilmoittaa, ettei kyseinen valtio myönnä hänelle verotunnistetta.

Raportointi ja huolellisuusmenettelyt, erityiset tilanteet

Jos tilinhaltija ei vastaa verotusmaata koskeviin kysymyksiin, tilinhaltija on raportoitava kaikkiin niihin valtioihin, joiden tunnusmerkkejä tilinhaltijaan liittyy. Tilinhaltijan verotuksen asuinvaltioksi (ResCountryCode) merkitään kaikki ne valtiot, joista on tunnusmerkkejä. Jos tunnusmerkki on vain Suomeen ja finanssilaitos on noudattanut huolellisuusmenettelyvaatimuksia, tili ei ole raportoitava tili.

Lähtökohta on, ettei tilinhaltijan itse antamaa todistusta voi pitää luotettavana, jos siinä ei ole tietoa verotuksen asuinvaltiosta osoitetta verotuksen asuinvaltiossa eikä verotunnistetta. Jos luotettavaa todistusta ei saada, finanssilaitos ei saa avata tiliä. Finanssilaitoksen on ennen tilin avaamista pyydettävä asiakkaalta selvitys siitä, että itse annettu todistus on luotettava puutteista huolimatta. Selvitys on riittävä osoitus todistuksen luotettavuudesta, jos selvitys sisältää esimerkiksi seuraavat tiedot:

  • perustelut sille, ettei asiakas ole missään valtiossa verovelvollinen
  • viranomaistodistukset, joilla osoitetaan, ettei asiakas ole verovelvollinen missään niistä valtioista, joissa hänellä on osoite tai joissa hän on asunut. Todistus tarvitaan myös viimeisestä valtiosta, jossa asiakas on ollut yleisesti verovelvollinen)
  • luotettavat asiantuntijalausunnot siitä, ettei asiakas ole missään maassa yleisesti verovelvollinen.

Jos finanssilaitos saa asiasta luotettavan selvityksen, asiakas on niin sanottu tax nomad, joka ei ole missään valtiossa yleisesti verovelvollinen. Tällainen tili on joka tapauksessa raportoitava tili, ja tilinhaltijan asuinvaltion raportoinnissa käytetään maakoodia "FI" (Suomi). Lisäksi finanssilaitoksen on huomattava, ettei tällaiselle henkilölle voida myöntää verosopimusetuja esimerkiksi korkojen ja osinkojen lähdeverotuksessa, koska henkilö ei asu missään verosopimusvaltiossa.

Kontrolloiva henkilö määritellään samoilla perusteilla kuin tosiasiallinen edunsaaja määritellään rahanpesulainsäädännössä. Kontrolloiva henkilö (eli käytännössä hänen kontrolloimansa yksikön tili) on raportoitava, jos henkilö on FATCA- tai CRS/DAC2-ohjeen mukaan raportoitava henkilö.

FATCAssa ei kuitenkaan tarvitse raportoida yhdysvaltalaista kontrolloivaa henkilöä, jos yksikkö on yhdysvaltalainen.

Rahaston on raportoitava tuotot, rahasto-osuuksien luovutukset ja lunastukset sekä omistusten saldo tai arvo vuoden viimeisenä päivänä. Jos tili on suljettu vuoden aikana, on tämän lisäksi FATCA-vuosi-ilmoituksessaon raportoitava myös tilin saldo juuri ennen tilin sulkemista. CRS/DAC2-vuosi-ilmoituksessa taas on tilin lopetuksen lisäksi raportoitava nollasaldo (eli saldoksi ilmoitetaan 0.00).

Sekä FATCAssa että CRS/DAC2:ssa suorat sijoitukset suomalaisiin asunto-osakeyhtiöihin ja keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeisiin rinnastetaan yleensä suoriin kiinteän omaisuuden varoiksi. Jos rahaston varat koostuvat pääasiassa tällaisista osakkeista, rahasto ei siis ole sijoitusyksikkö eli finanssilaitos FATCAssa eikä CRS/DAC2:ssa. Sen sijaan sijoitukset yhtiöön, joka sijoittaa kiinteistöosakeyhtiön osakkeisiin, eivät ole suoria sijoituksia kiinteään omaisuuteen.

Lähtökohta on, että Suomessa kaikkien IRS:n FATCA-rekisterissä olevien toimijoiden on annettava vähintään nollailmoitus. Jos rekisteröinti on ollut aiheeton koko vuoden eikä yhtiö ole ollut finanssilaitos, yhtiö voi antaa perustellun kirjallisen selvityksen siitä, miksei se katso olleensa vuoden aikana lainkaan FATCA- tai CRS/DAC2-vuosi-ilmoitusvelvollinen. Selvityksessä on oltava tieto siitä, että aiheeton rekisteröinti on poistettu. Jos olosuhteet ovat muuttuneet kesken vuoden ja yhtiö on ollut osan osan vuotta ollut finanssilaitos, yhtiön täytyy huolehtia finanssitilien raportoinnista olosuhteiden muutokseen saakka – muun muassa ilmoitettava raportoitavien finanssitilien lopetukset.

Yhtiön on lisäksi annettava uusi itse annettu todistus kaikkiin niihin finanssilaitoksiin, joissa sillä on tilejä. Todistuksella on vahvistettava, ettei yhtiö GIIN-tunnuksesta huolimatta ole finanssilaitos.

Raportointi on tehtävä siitä hetkestä saakka, kun edunsaaja on pysyvästi nimetty eikä työnantaja voi enää vaihtaa edunsaajaa. Sillä ei ole merkitystä, saako tilin haltija eli edunsaaja tilistä tuloja. Finanssilaitoksen on jo ennen eläkkeen maksuajankohtaa tutkittava, täyttääkö eläkevakuutus finanssitilin määritelmän. Jos kyseessä on finanssitili, ilmoittajan on tutkittava, onko vakuutettu FATCAssa ja CRS/DAC2:ssa tarkoitettu tilinhaltija jo vapaakirjavaiheessa.

Jos tällainen vakuutettu on vahvistettu edunsaajaksi ja vakuutettu on raportoitava henkilö, tili on yleensä raportoitava. Sillä ei ole merkitystä, milloin vakuutettu voi nostaa vakuutuksen varoja. Tällaisessa tapauksessa raportoidaan vakuutuksen arvo vuoden lopussa. Jos varoja ei ole vielä voinut nostaa eli tulotapahtumia ei ole ollut, niitä ei myöskään tarvitse raportoida.

Jos taas vakuutetun edunsaantiin liittyy ehtoja ja vakuutuksenottaja voi vielä vaihtaa edunsaajaa, vakuutettu on tutkittava ja tunnistettava FATCAssa ja CRS/DAC2:ssa vain erityistilanteissa.

Kyllä. Aiemman tilin käyttöoikeuden haltija on tutkittava ja tunnistettava. Tili on raportoitava, jos käyttöoikeuden haltijaan liittyy ulkomaille viittaava tunnusmerkki, ja jos tilinhaltijalta ei saada luotettavaa itse annettua todistusta tai dokumentoitua näyttöä siitä, että tiliä ei tunnusmerkistä huolimatta ole raportoitava. Lisätietoa Verohallinnon CRS/DAC2-ohjeesta.

Jos tili on uusi, finanssilaitoksen on niin sanotun luotettavuustestin avulla selvitettävä, onko tilinhaltijan antama itse annettu todistus luotettava. Lisätietoja luotettavuustestistä on Verohallinnon CRS/DAC2-ohjeessa. Yksi selvitettävä asia on, kuka on tosiasiallinen tilinhaltija eli kenen varoista on todellisuudessa kyse. Finanssilaitoksen on siis saatava selvitys siitä, mikä on käyttöoikeuden haltijuuden peruste ja vaikuttaako selvitys itse annetun todistuksen luotettavuuteen. Jos finanssilaitos ei saa luotettavaa itse annettua todistusta, ei tiliä saa avata. Jos käyttöoikeudesta saadaan selvitys, joka osoittaa, ettei käyttöoikeuden haltija tosiasiallisesti ole tilinhaltija, ei käyttöoikeuden haltijuus vaikuta raportointiin. Finanssilaitoksen on syytä tallentaa selvitykset, jotka osoittavat itse annetun todistuksen olevan luotettava.