Ennakkoperintä, lähdeverotus ja vuosi-ilmoitus finanssialalla

Finanssilaitokset perivät ja ilmoittavat veroja sekä maksajana että muiden maksajien puolesta.

Esimerkiksi tilinhoitaja usein perii ja ilmoittaa veron osinkotulon maksajan puolesta. Osinkotulosta täytyy periä joko ennakonpidätys tai lähdevero sen mukaan, maksetaanko osinko yleisesti vai rajoitetusti verovelvolliselle.

Hallintarekisteröidyt osakkeet ja osinkojen verotus – maksaja perii lähdeveron

Maksajan täytyy periä lähdevero osingosta, jonka se maksaa rajoitetusti verovelvolliselle suoran tai hallintarekisteröidyn omistuksen perusteella.

Maksajan täytyy antaa vuosi-ilmoitus

Maksajan täytyy antaa Verohallinnolle vuosi-ilmoitus muun muassa osingoista, jotka se on maksanut rajoitetusti verovelvolliselle.

Finanssialan toimijat antavat seuraavia vuosi-ilmoituksia:

 • Arvopaperin välittäjän ja sijoitusrahaston osto- ja myyntierittelyt (VSAPUUSE)
 • Elinkeinon- ja maataloudenharjoittajille maksetut vakuutussuoritukset (VSVMAKSE)
 • FATCA, CRS ja DAC2
 • Korkotulon lähdeveron alaiset korot (VSKTVYSL)
 • Laina- ja korkotiedot (VSLAINAE)
 • Omaisuudenhoitomaksut (VSOMHOIE)
 • Osingot, yhteenveto- ja erittelytiedot (VSOSVYHT ja VSOSERIE)
 • Pääomanpalautukset (VSPAOPAL)
 • Pitkäaikaissäästämisvarallisuuteen kuuluvien arvopapereiden ja johdannaisten osto- ja myyntierittelyt (VSAPPSPS)
 • Rajoitetusti verovelvolliselle maksetut suoritukset (VSRAERIE)
 • TVL:n mukaiset korot ja jälkimarkkinahyvitykset, sijoitusrahaston rahasto- ja yhteissijoitusyrityksen osuudet
 • Vakuutusyhtiön ja PS-palveluntarjoajan vuosi-ilmoitus vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ja PS-sopimuksen maksuista (VSELVAKE)
 • Välitetyt ulkomaiset osingot (VSULKOSE)

Näin annat vuosi-ilmoituksen

Näin korjaat vuosi-ilmoitusta

Vuosi-ilmoitusten tietuekuvaukset

Osingonsaaja voi hakea lähdeveron palautusta

Lähdeveron määrään vaikuttaa muun muassa Suomen ja ulkomaisen yrityksen kotivaltion verosopimus. Jos lähdeveroa on peritty liikaa, rajoitetusti verovelvollinen osingonsaaja voi hakea lähdeveron palautusta maksuvuoden jälkeen Suomen Verohallinnolta. Palautuksen hakemista varten on erilliset lomakkeet yhteisöille ja henkilöille.

Tietyissä tilanteissa tilinhoitaja voi myöntää verosopimusetuudet jo osingon maksuvuonna. Tutustu tarkemmin Verohallinnon ohjeeseen Hallintarekisteröidyille osakkeille maksetun osingon verotus.

Osingonsaaja voi myös hakea Verohallinnolta lähdeverokortin maksuvuoden aikana. Kun osingonsaaja toimittaa lähdeverokortin maksajalle, maksaja voi periä tulosta oikean lähdeveron maksamisen yhteydessä. Lähdeverokortin avulla yhteisö voi tarvittaessa myös hakea maksuvuoden oikaisua tilinhoitajaltaan, jos osinko-, korko- tai rojaltitulosta on jo peritty liikaa lähdeveroa.

Carried interest -voitonjakoerän verokohtelu

Voitonjako-osuuspalkkiot eli Carried interest -voitonjakoerät liittyvät pääomasijoitustoimialan palkitsemiseen. Ne voivat verotuksessa olla luonteeltaan joko ansio- tai pääomatuloa tapauksesta riippuen.

Otathan yhteyttä osoitteeseen konserniverokeskus(a)vero.fi, niin voimme ratkaista verokohtelun ennakollisesti. Näin toimimalla voidaan mahdolliset epäselvyydet ratkaista mahdollisimman tehokkaasti ja reaaliaikaisesti. Pääomasijoitustoimialan verotuskysymyksiä koordinoidaan Verohallinnossa Konserniverokeskuksesta.

Online-klinikka

Verkkoseminaarit