Ennakkoratkaisuhakemus – yhdistys ja säätiö

Yhdistys tai säätiö voi hakea Verohallinnolta etukäteen ennakkoratkaisua tuloverotusta koskeviin kysymyksiin. Ennakkoratkaisut ovat sitovia päätöksiä siitä, miten Verohallinto menettelee yksittäisessä veroasiassa, kun verotusta toimitetaan.

Arvonlisäverotusta varten Verohallinnolta voi hakea ennakkoratkaisua siitä, miten lakia sovelletaan hakijan yksittäiseen liiketoimeen. Arvonlisäverotukseen voi hakea myös kirjallista ohjausta, joka on maksutonta. Maksulliseen ennakkoratkaisuun voi hakea muutosta valittamalla, mutta kirjallisessa ohjauksessa tätä mahdollisuutta ei ole.

Ennakkoratkaisua voi hakea myös muihin verolajeihin, esimerkiksi seuraavia verolajeja koskeviin kysymyksiin:  

  • varainsiirtovero
  • kiinteistövero
  • ennakkoperintä ja työnantajan sairausvakuutusmaksu.

Ennakkoratkaisupäätös on maksullinen. Lisätietoa päätösten maksullisuudesta (hinnasto)

Miten teen hakemuksen?

Ennakkoratkaisua tai kirjallista ohjausta voi hakea sähköisesti OmaVerossa.

Voit myös tehdä vapaamuotoisen kirjallisen hakemuksen ja lähettää sen postitse. Lähetä hakemus saatelomakkeen liitteenä. Hakemus pitää allekirjoittaa. Allekirjoittajalla täytyy olla yhdistyksen tai säätiön nimenkirjoitusoikeus tai oikeus esimerkiksi valtakirjalla edustaa hakijaa. Valtakirja on liitettävä hakemukseen.

Asiakkaan pyynnöstä yksittäinen ennakkoratkaisu voidaan jättää julkaisematta asiakkaan OmaVerossa.

Hakemuksesta pitää käydä selville 

  • hakijayhdistyksen tai -säätiön nimi ja Y-tunnus 
  • lyhyt esittely yhdistyksestä tai säätiöstä ja sen toiminnasta 
  • mahdollisimman tarkkaan se verokysymys, johon sitovaa päätöstä tai ratkaisua haetaan
  • kaikki asian ratkaisemista varten tarpeelliset selvitykset, kuten sopimusasiakirja tai kuvaus tosiseikoista (esimerkiksi toimenpiteen taustat, osalliset ja toimenpiteen tarkoitus)
  • mille vuosille ennakkoratkaisua haetaan 
  • lisätietoja antavan henkilön nimi ja yhteystiedot.

Ennakkoratkaisua voi hakea vain yhdistyksen tai säätiön omaa verotusta koskevaan asiaan. Yleisluontoisiin kysymyksiin ei voi saada sitovaa etukäteisratkaisua.

Huomaa hakemuksen määräaika

Tuloverotusta koskeva ennakkoratkaisuhakemus pitää tehdä ennen veroilmoituksen viimeistä palautuspäivää. Vaikka veroilmoituksen antamiseen olisi myönnetty lisäaikaa, se ei pidennä ennakkoratkaisuhakemuksen määräaikaa.

Muita verolajeja koskevien ennakkoratkaisujen tai kirjallisen ohjauksen hakemiseen ei ole määräaikaa. Hakemus on kuitenkin hyvä jättää ennen kuin hakemuksessa esitettyä asiaa koskeva vero tai maksu olisi pitänyt maksaa.

Hakemuksen täydentäminen ja käsittelyaika 

Hakija voi tarvittaessa käsittelyn aikana täydentää hakemustaan ja toimittaa Verohallinnolle muitakin asian käsittelyä varten tarpeellisia asiakirjoja. Verohallinto käsittelee hakemukset mahdollisimman pian sen jälkeen, kun kaikki tarvittavat selvitykset ja asiakirjat on saatu.

Hakija voi käsittelyn aikana peruuttaa hakemuksen kirjallisesti. Verohallinto tekee peruutuksesta kirjallisen päätöksen.

Päätöksen antaminen ja soveltaminen

Verohallinto antaa hakemukseen kirjallisen, maksullisen päätöksen. Marraskuussa 2017 ja sen jälkeen annetut päätökset ovat nähtävissä myös OmaVerossa.

Ennakkoratkaisu annetaan määräajaksi. Tuloverotusta koskeva ennakkoratkaisu annetaan enintään sille verovuodelle, joka päättyy ennakkoratkaisun antamista seuraavan kalenterivuoden aikana. Muita verolajeja koskeva ennakkoratkaisu voidaan antaa verovuoden lisäksi myös seuraavalle vuodelle. Poikkeuksena kuitenkin kustannusten korvauksia ja luotoisedun arvostusta koskeva ennakkoratkaisu, joka annetaan vain kuluvalle vuodelle.

Verohallinto noudattaa päätöstä verotuksessa, jos hakija niin vaatii. Sitovan päätöksen tai ratkaisun soveltaminen edellyttää, että todelliset olosuhteet ovat vastanneet hakemuksessa esitettyä tilannetta.

Tarkempia tietoja ennakkoratkaisuhakemusten tekemisestä ja käsittelystä.