Autoverovakuus

Yleistä

Asiakkaan, joka haluaa hakeutua autoverolain mukaiseksi rekisteröidyksi asiamieheksi tai valmisteverotuslain mukaiseksi lupa-asiakkaaksi, on annettava Verohallinnolle sen määräämä vakuus. Muihin Verohallinnon veroihin ei liity vastaavaa vakuusmenettelyä. 

Autoverovakuus

Autoverolaissa edellytetään, että rekisteröity asiamies asettaa Verohallinnon vaatiman vakuuden verosaatavan turvaamiseksi.

Autoverojen vakuutta määritettäessä otetaan huomioon rekisteröidyn asiamiehen keskimääräisen autoverolaskutuksen määrä tämän vakuusluokan mukaisesti. Lähtökohtana pidetään keskimääräistä 12 viikon autoverolaskutusta. Vakuusluokassa A ei vaadita vakuutta. Tapauskohtaisesti vakuutta voidaan vaatia edellä mainittuja periaatteita enemmän esim. suureen kausivaihteluun varautumisen vuoksi tai verojen maksun varmistamiseksi.

Vakuuden määrää voidaan muuttaa, mikäli asiakkaan laskutusmäärässä, maksukäyttäytymisessä, taloudellisessa tilanteessa tai hakemushetkellä esitetyissä muissa tiedoissa tapahtuu olennainen muutos.

Vakuus autoveroille eri vakuusluokissa

 

keskimääräinen autoverolaskutus 12 viikolta

A B C D
0 % 30 % 50 % 75 %

Vakuusluokat  ja  niiden vaatimukset

Vakuusluokka Omavaraisuusaste Riittävät varat Maksukäyttäytyminen
A ≥ 10 % kyllä hyväksyttävä
B 5 % - 9,9 % kyllä hyväksyttävä
C 0 % - 4,9 %  kyllä hyväksyttävä
D negatiivinen ei

vakavia tai toistuvia maksuhäiriöitä

Taloudellista tilannetta ja omavaraisuusastetta arvioitaessa lähtökohtana käytetään asiakkaan tilinpäätöstä. Jos yritys on konsernin emoyhtiö, taloudellisen tilanteen arvioinnissa käytetään emoyhtiön konsernitilinpäätöstä. Vakuusalennuksia saadakseen asiakkaalla ei saa olla vakavia maksuhäiriö- tai luottotietomerkintöjä. Vakavia maksuhäiriöitä voivat olla esim. konkurssi- saneeraus- tai ulosottoasiat sekä asiakkaan tai vakuuden kokoon nähden suuret tai toistuvat maksuviiveet.

Vakuusluokissa A, B ja C asiakkaalla tulee olla riittävät varat suhteessa verojen määrään (=keskimääräinen 12 viikon autoverolaskutus). Verojen määrästä vähennetään asiakkaan Verohallinnolle toimittamat vakuudet ja vakuudetonta verojen määrää verrataan asiakkaan taseen loppusummaan.

Varat ovat riittävät, kun taseen loppusumma on vähintään puolet vakuudettomasta viitemäärästä:

(verojen määrä – vakuudet) / taseen loppusumma ≤ 2.

Vakuusluokassa A riittävien varojen vaatimus on porrastettu omavaraisuusasteen mukaan siten, että omavaraisuusasteen kasvaessa riittävien varojen vaatimus toteutuu pienemmällä taseen loppusummalla.

Vakuusluokka Vakuusluokan vaatimuksena oleva omavaraisuusaste Vakuudeton viitemäärä maksimissaan taseesta *)
A ≥ 50 % 10
A ≥ 35 % 7
A ≥ 25 % 5
A ≥ 10 % 2
B ≥ 5 % 2
C ≥ 0 % 2
D negatiivinen -

*) (verojen määrä – vakuudet) / taseen loppusumma

Vakuusmuodot

Vakuudeksi voidaan hyväksyä mm. seuraavat vakuusmuodot tai niiden yhdistelmät:

  • pankkitakaus/takausvakuutus
  • pankkitilin panttaus

Yritys-, alus-, auto- ja laitteistokiinnityksiä tai rahatalletuksia Verohallinnon tilille ei hyväksytä vakuudeksi. Konserniyritykset voivat halutessaan antaa yhteisen yleisvakuuden.

Verohallinto määrittää aina hyväksyttävän vakuusmuodon ja vakuusasiakirjat ja on yhteydessä asiakkaaseen ennen vakuuden toimittamista. Lisätietoja antaa tarvittaessa Verohallinnon Veronkantoyksikkö.

Oheiset pankkitakaus- ja tilipanttausmallit koskevat Suomesta annettuja vakuuksia. Annetun vakuuden tulee olla malliasiakirjan mukainen ja se voidaan hyväksyä suomen- tai ruotsinkielisenä.

Pankkitakausmalli (docx)
Yleispanttaussitoumus (docx) 
Pankin panttausilmoitus (docx)