Autoverotuksen rekisteröidyksi asiamieheksi hakeutuminen

Verohallinto voi hyväksyä säännöllistä liiketoimintaa harjoittavan luotettavan ja asiantuntevan ajoneuvojen maahantuojan tai valmistajan autoverotuksen rekisteröidyksi asiamieheksi.

Voiko rekisteröidyksi asiamieheksi hakeutuminen odottaa ensi vuoteen?

Rekisteröidyksi asiamieheksi hakeutuminen muuttuu vuoden 2021 alusta. Kun uusi autoverolaki tulee voimaan ensi vuoden alusta, asiamieheksi hakeutumisen prosessi keventyy muun muassa seuraavasti:
 • Nykyisen kaltainen järjestelmien testaus poistuu.
 • Rekisteröityminen muuttuu maksuttomaksi.
 • Autoveroilmoituksen voi toimittaa Verohallintoon maksutta joko OmaVeron tai rajapinnan kautta.
 • Uusista ajoneuvoista annetaan yksi ilmoitus kuukausittain.

Hakemusten käsittely päättyy 31.10.2020. Keskeneräiset ja loppuvuonna saapuvat hakemukset käsitellään 2021 alkuvuonna 2021 uudessa menettelyssä. Uusia hakemuksia voi tehdä OmaVerossa 2.1.2021 alkaen.

Rekisteröity asiamies

 • voi rekisteröidä ajoneuvon ajoneuvorekisteriin (Traficom) ennen autoveroilmoituksen antamista ja verojen maksamista
 • lähettää veroilmoituksen Verohallinnolle konekielisenä XML-sanomana
 • antaa autoveroilmoituksen viimeistään 10 päivän kuluessa sen ilmoitusjakson päättymisestä, jona ajoneuvo on otettu käyttöön tai rekisteröity
 • voi maksaa autoverot kolmella koontilaskulla kuukaudessa
 • joutuu asettamaan vakuuden verosaatavan turvaamiseksi.

Koontilaskujen eräpäivät ovat noin 25 päivää ilmoitusjakson päättymisestä.

 • Verohallinto toimittaa jaksoerittelyn, jolla voi maksaa kaikki yhden jakson aikana maksuun tulleet verot.
 • Kukin autoveropäätös on myös yksittäislasku, jonka voi maksaa heti päätöksen saavuttua.

Rekisteröity autoveroasiamies saa hyväkseen seuraavat edut: 

 • Rekisteröintietu 
 • Jaksoilmoittaminen 
 • Jaksoerittely

Rekisteröity autoveroasiamies voi ilmoittaa ajoneuvon rekisteriin ja rekisteröidä sen liikenteeseen käytettäväksi ennen autoveroilmoituksen antamista ja verojen maksamista. 

Jaksoilmoittaminen 

Rekisteröity autoveroasiamies ilmoittaa ajoneuvot verotettavaksi jaksoissa, jotka Verohallinto määrää. Jaksot ovat kalenterikuukauden 1.–10., 11.–20. ja 2 1. – kuukauden viimeinen päivä. Verohallinto vahvistaa vuosittain jaksot, veroilmoituksen viimeiset jättöpäivät ja verojen suorittamisen eräpäivät. Tiedot julkaistaan Verohallinnon verkkosivuilla. Jaksolta ilmoitetaan verotettavaksi kaikki ne ajoneuvot, joiden verokynnys on ylittynyt jakson aikana.

Verokynnyksen ylittäminen tarkoittaa sitä, että ajoneuvo on joko rekisteröity tai otettu muutoin käyttöön tai rekisteröity asiamies on luovuttanut jakson aikana ajoneuvon omistusoikeuden verovelvollisuutta siirtämättä. Rekisteröidyn autoveroasiamiehen on annettava autoveroilmoitus konekielisenä kultakin jaksolta viimeistään kymmenentenä päivänä jakson päättymisestä. Jos viimeinen ilmoituspäivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, ilmoituksen saa jättää vielä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Jaksoerittely

Kannettavaksi tulevat verot voi halutessaan suorittaa heti, kun tietystä ajoneuvosta on vastaanotettu Verohallinnon sähköinen verotuspäätös, joka on samalla myös lasku. Lisäksi verotusjaksolta muodostetaan jaksoerittely, joka toimitetaan asiakkaalle jakson päätyttyä. Kaikki kyseisen verotusjakson aikana kantoon tulleet verot voidaan maksaa yhdellä kertaa jaksoerittelyn viitetiedolla. Eräpäivä on 25. päivä jakson päättymisestä. Verot on maksettava tässä määräajassa, vaikka asiamies ei olisi saanut jaksoerittelyä.

Rekisteröitynä asiamiehenä toimiminen on luvanvaraista, ja lupa myönnetään hakemuksesta. Hakemuksen käsittelyaika on noin 3 kuukautta riippuen mm. tietoteknisten testausten aikataulusta.

Rekisteröidylle asiamiehelle asetetut vaatimukset

•    Liiketoiminta säännöllistä
•    Ajoneuvojen maahantuoja tai Suomessa toimiva valmistaja
•    Luotettava
•    Kyettävä konekieliseen veroilmoittamiseen siten kuin Veronhallinto määrää
•    Asetettava vakuus

Vakuuden asettaminen

Ennen luvan myöntämistä hakijan on asetettava Verohallinnon määräämä vakuus autoveron suorittamisen vakuudeksi. Vakuuden suuruus määrätään ottamalla huomioon mm. yrityksen taloudellinen asema, verotusten lukumäärä sekä kannettavien verojen määrä. Vakuuden täytyy olla annettuna ennen kuin rekisteröidyksi autoveroasiamieheksi hyväksymistä koskeva päätös voidaan antaa.

Yleisimmin vakuutena käytetään pankin tai vakuutuslaitoksen omavelkaista yleistakausta. Vakuudeksi hyväksytään myös     pankkitilin     yleispanttaus     (yleispanttaussitoumus     ja     pankin      panttaus- / kuittaamattomuustodistus). Reaalivakuuksien käytöstä on sovittava erikseen. 

Arvonlisävero

Uuden kuljetusvälineen arvonlisäveron verovelvollinen maksaa oma-aloitteisesti säännönmukaisen arvonlisäverotuksen yhteydessä.

Näin teet hakemuksen

Voit tehdä hakemuksen lomakkeella Hakemus rekisteröidyksi asiamieheksi (lomake nro 1202).

Liitä hakemukseen:

 • Kaupparekisteriote, joka sisältää selvityksen osakepääomasta, toimialasta, yrityksen nimenkirjoitusoikeudesta ja hallituksesta (enintään 3 kk vanha)
 • Uusin vahvistettu tilinpäätös
 • Yksilöity valtakirja, mikäli yritys käyttää asiamiestä
 • Vasta perustetulta yritykseltä aloittava tase erittelyineen ja lyhyt selvitys yrityksen rahoitussuunnitelmasta.

Lähetä hakemus osoitteeseen:

Verohallinto / Autoverotus

PL 1000

10900 Hanko

Tietotekniset valmiudet, testaaminen ja luotettavuuden arviointi

Verohallinnon yhteyshenkilö selvittää hakijan mahdollisuudet konekieliseen ilmoittamiseen sekä verotettavien ajoneuvojen lajit ja määrät. 

Lupakäsittelyn aikana testataan tietoliikenteen toimivuus sekä autoverotuksen aineellinen oikeellisuus. Lisäksi Verohallinnon yhteyshenkilö antaa asiakkaalle ohjeet testauksen kattavuudesta ja testauksen kontrollimateriaalin lähettämisestä.

Yleiseen vähittäismyyntiarvoon perustuvan verotuksen kontrollimateriaali muodostuu ohjevähittäishintaisten ja tehdasasennettujen varusteiden hinnastoista sekä tarvikeselvityksestä ja selvityksestä muualla kuin maahantuojalla suoritetusta verollisesta varustelusta.

Testauksessa käytetään esimerkki-ilmoituksia, jotka nopeuttavat erityisesti sanomien määrämuotoisuuden ja tunnusten testausta. Asiakkaat testaavat sekä Verohallinnon esimerkki-ilmoituksia että omaan materiaaliin perustuvia verotuksia. Asiakkaan oma testimateriaali on yleensä asiakkaan manuaalisesti toimittamia verotuksia. Asiakkaan omalla materiaalilla suoritetaan aineellinen testaus. Aineellisella testauksella tarkistetaan, että asiakas on selvillä veroperusteista ja ymmärtää, kuinka ajo- neuvon verotusarvo muodostuu.

Testauksen tarkoituksena on varmistaa, että autoveroilmoitus siirtyy Verohallinnolle oikeassa muodossa ja että järjestelmät ovat yhteensopivia. Myös virheilmoitussanomat testataan. Testauksen aikana testaaja on suoraan yhteydessä asiakkaaseen mahdollisissa virhetilanteissa.

Verohallinto testaa hakijan tietoteknilliset yhteydet ja -tunnukset. Tunnuksilla tarkoitetaan yritystunnusta, rekisteröidyn autoverovelvollisen asiakasnumeroa ja päätenumeroita.

Hyväksyminen rekisteröidyksi asiamieheksi

Verohallinto tekee päätöksen asiamiehen rekisteröinnistä sen jälkeen, kun asiakas on asettanut vakuuden, testaus on suoritettu onnistuneesti ja asia on muiltakin osin valmis ratkaistavaksi.

Rekisteröidyksi asiamieheksi hyväksymistä koskeva päätös maksaa 1 760 euroa. Päätöksen voimassaoloajan pidentäminen tai vähäinen muuttaminen maksaa 235 euroa ja rekisteröintihakemusta koskeva hylkäävä päätös 220 euroa. 

Jos rekisteröidyn asiamiehen nimi, osoite tai yritystunnus muuttuu tai hakemuksessa ilmoitetuissa muissa tiedoissa tapahtuu olennainen muutos, asiasta on välittömästi ilmoitettava kirjallisesti Verohallintoon. Voimassa olevan luvan muuttamista haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksessa on ilmoitettava, mitä muutoksia lupaan haetaan. Hakemukseen liitetään ainoastaan kyseistä muutosta koskevat selvitykset.

Verotuksen peruuttaminen

Maksetut autoverot voidaan palauttaa rekisteröidylle verovelvolliselle takaisin hakemuksesta, mikäli ajoneuvoa ei ole rekisteröity eikä luovutettu Suomessa vakituisesti asuvalle kuluttajalle. Jos ajoneuvo ilmoitetaan uudestaan verotettavaksi, autoveroa korotetaan 30 prosentilla.

Peruutushakemus lähetetään osoitteeseen:

Verohallinto / Autoverotus
Pl 1000
10900 Hanko

Ilmoitusvelvollisuus luvan voimassa ollessa

Lupa toimia Verohallinnon rekisteröitynä asiamiehenä voidaan peruuttaa, jos luvanhaltija jättää noudattamatta, mitä päätöksessä määrätään tai ei enää täytä rekisteröidylle asiamiehelle säädettyjä edellytyksiä.

Rekisteröidyksi asiamieheksi hyväksytyn toimijan tulee noudattaa autoverolain ja sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä sekä Verohallinnon antamia ohjeita.