Vähäinen liiketoiminta on arvonlisäverotonta

Yrityksen harjoittama vähäinen liiketoiminta on jätetty arvonlisäverotuksen ulkopuolelle. Vähäisen toiminnan raja määräytyy 12 kuukauden pituisen tilikauden liikevaihdon perusteella. Jos liikevaihto on enintään 10 000 euroa, ei yritys ole toiminnastaan arvonlisäverovelvollinen. Yritys voi kuitenkin halutessaan hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi.

Miten vähäisen toiminnan raja arvioidaan?

Vähäisen liiketoiminnan harjoittajan on etukäteen itse arvioitava, ylittääkö myynti tilikauden aikana 10 000 euron rajan. Rajaa laskettaessa otetaan huomioon tavaroiden ja palvelujen verolliset myynnit sekä arvonlisäverolaissa mainitut verottomat myynnit, kuten vientimyynti ja yhteisömyynti. Käyttöomaisuuden myyntihintoja ei kuitenkaan lasketa mukaan.

Liikevaihtoa ja 10 000 euron rajan täyttymistä tarkastellaan aina 12 kuukauden mittaisen tilikauden ajalta. Jos yrityksen tilikausi on lyhyempi tai pidempi kuin 12 kuukautta, on tilikauden liikevaihto muunnettava vastaamaan 12 kuukauden liikevaihtoa. Muunto tehdään siten että tilikauden arvioitu liikevaihto kerrotaan luvulla 12 ja jaetaan tilikauden täysien kuukausien lukumäärällä.

liikevaihto x 12 / tilikauden täydet kuukaudet


Esimerkki: Yrityksen ensimmäinen tilikausi on 20.9.2016-31.12.2016. Yrityksen liikevaihto tämän aikajakson aikana on 2 600 euroa. Koska ensimmäinen tilikausi on lyhyempi kuin 12 kuukautta, saatu liikevaihto muunnetaan vastaamaan 12 kuukauden liikevaihtoa seuraavasti:

2600 x 12 / 3 = 10 400

Liikevaihto: 2 600 euroa

Tilikauden täydet kuukaudet: 3 (lokakuu, marraskuu ja joulukuu) HUOM! Syyskuu ei ole täysi kuukausi.

Muunnettu liikevaihto: 10 400 euroa

Yrityksen muunnettu liikevaihto ylittää vähäisen toiminnan 10 000 euron rajan. Yrityksen on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvollisten rekisteriin toiminnan aloittamispäivästä alkaen (20.9.2016).

Lue lisää: Arvonlisäverottoman vähäisen toiminnan raja 10 000

Jos vähäisen toiminnan 10 000 euron raja ylittyy kesken tilikauden

On tärkeää, että tilikauden myyntien yhteismäärä arvioidaan mahdollisimman oikean suuruiseksi jo tilikauden alussa. Jos tilikauden liikevaihdon on arvioitu jäävän enintään 10 000 euron suuruiseksi, mutta vähäisen toiminnan raja ylittyy kesken tilikautta, on vero suoritettava koko tilikauden myynnistä.

Kun huomataan, että raja ylittyy, on yrityksen ilmoittauduttava arvonlisäverovelvolliseksi. Verohallinto rekisteröi yrityksen arvonlisäverovelvolliseksi takautuvasti tilikauden alusta. Jos verollinen toiminta on alkanut kesken tilikautta, arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröidään toiminnan aloittamispäivästä.

Arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröidyn yrityksen on maksettava arvonlisävero ja annettava arvonlisäveroilmoitus takautuvasti rekisteröintipäivästä alkaen.

Lue lisää arvonlisäveron ilmoittamisesta ja maksamisesta

Arvonlisäverovelvolliseksi voi hakeutua myös vapaaehtoisesti

Verovelvollisten rekisteriin voi vapaaehtoisesti hakeutua vaikka liikevaihto jää alle vähäisen toiminnan rajan. Vapaaehtoinen hakeutuminen voi olla perusteltua silloin, kun liiketoimintaan liittyy menoja, joihin sisältyy arvonlisävero. Arvonlisäverovelvollisuus merkitään alkavaksi siitä alkaen, kun rekisteröintiä koskeva ilmoitus saapuu Verohallintoon. Ainoastaan arvonlisäverovelvollisten rekisterissä olevilla on oikeus laskuttaa arvonlisäverolla ja tehdä arvonlisäverovähennyksiä.

Valinnaiseen verokauteen on mahdollista hakeutua rekisteröinnin yhteydessä tai myöhemmin.

Lue lisää:

Pienimuotoinen toiminta voi oikeuttaa alarajahuojennukseen

Pienyritys voi olla oikeutettu arvonlisäverovelvollisuuden alarajaan liittyvän huojennukseen.

Lue lisää ohjeesta: Arvonlisäveron alarajahuojennus

Arvonlisäverovelvollisten rekisteristä poistaminen

Arvonlisäverovelvollisuuden päättymisestä tehdään ilmoitus Verohallinnolle. Verohallinto voi poistaa vähäisen toiminnan harjoittajan, jonka tilikauden liikevaihto on enintään 10 000 euroa, arvonlisäverovelvollisten rekisteristä aikaisintaan ilmoituksen saapumispäivästä lähtien. Tämä koskee myös niitä verovelvollisia, jotka ovat arvioineet tilikauden liikevaihtonsa ylittävän 10 000 euron rajan mutta joiden liikevaihto jääkin rajan alle.

Lue lisää: Arvonlisäverollisen toiminnan päättyminen

Avainsanat: