Arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittautuminen - maatalousyrittäjä ja metsänomistaja

Maatalousyrittäjän ja metsänomistajan on ilmoittauduttava arvonlisäverolliseksi Verohallinnon rekisteriin, jos tilikauden liikevaihto ylittää 10 000 euroa (31.12.2015 saakka raja oli 8 500 euroa). Jos tilikausi on lyhyempi tai pidempi kuin 12 kuukautta, liikevaihto muunnetaan vastaamaan 12 kuukauden liikevaihtoa.

Arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ilmoittaudutaan Y-lomakkeella

Maatalousyrittäjä ja metsänomistaja ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi Y-lomakkeella. Jos käytössä ei vielä ole y-tunnusta, on käytettävä Y3-perustamisilmoitusta. Jos käytössä on jo Y-tunnus, ilmoittautuminen tehdään Y6-muutosilmoituslomakkeella.

Ilmoittautuminen alv-rekisteriin on tehtävä ennen verollisen toiminnan aloittamista. Y-lomakkeelle merkitään arvonlisäverollisen toiminnan todellinen aloittamispäivä. Rekisteriin voi ilmoittautua jo siitä alkaen, kun arvonlisäverollista toimintaa varten aletaan tehdä hankintoja.

Arvonlisäverollisen toiminnan päättymisestä on tehtävä viipymättä ilmoitus Verohallinnolle Y6-lomakkeella.

Mitkä myynnit lasketaan mukaan liikevaihtoon?

10 000 euron liikevaihtorajaa laskettaessa otetaan huomioon tavaroiden ja palvelujen verolliset myynnit sekä seuraavat verottomat myynnit (jotka on mainittu arvonlisäverolaissa):

  • yleishyödyllisten yhteisöjen jäsenlehtien painoksen myynti
  • kansainväliseen kauppaan liittyvät verottomat myynnit
  • verottomien vesialusten sekä niihin kohdistuvien työsuoritusten myynti
  • rahoitus- ja vakuutuspalvelujen myynnit
  • kiinteistön tai siihen kohdistuvien oikeuksien luovutukset.

Kiinteistöjä ovat maa-alueiden lisäksi rakennukset, pysyvät rakennelmat ja niiden osat. Verottomia ovat siis kiinteistöjen myyntien ja vuokrausten lisäksi myös huoneistojen luovutukset.

Vaikka luettelossa mainituista tuloista ei mene arvonlisäveroa, tulot otetaan mukaan, kun 10 000 euron rajaa lasketaan. Liikevaihto on tavaroiden ja palvelujen ostajilta perittyjen hintojen yhteismäärä. Sillä ei ole merkitystä, onko hintaan sisällytetty arvonlisävero vai ei.

Liikevaihdon määrää laskettaessa ei oteta huomioon:

  • liitännäisluonteisia rahoitus- ja vakuutuspalveluja
  • käyttöomaisuuden myyntejä.

Jos 12 kuukauden pituisen tilikauden liikevaihto jää alle 10 000 euron, maatalousyrittäjän ja metsänomistajan ei tarvitse ilmoittautua arvonlisäverovelvolliseksi. Halutessaan rekisteriin voi silloinkin hakeutua. Jos tilikauden myynnin on arvioitu jäävän alle 10 000 euron rajan, mutta myynti ylittääkin sen, arvonlisävero on suoritettava koko tilikauden myynnistä.

Avainsanat: