Muutoksen hakeminen rekisteröintiä koskevaan päätökseen

Yritys tai yhteisö voi hakea muutosta  päätökseen, joka koskee rekisteröintiä arvonlisäverovelvolliseksi tai ennakkoperintärekisteriin. Muutosta haetaan tekemällä oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle. Työnantajaksi rekisteröintiä koskevaan asiaan ei voi hakea muutosta.

Tällä sivulla olevat ohjeet koskevat kaikkia yritys- ja yhteisömuotoja. Yhteisöjä ovat esimerkiksi osakeyhtiö, osuuskunta, yhdistys ja säätiö.

Miten muutosta haetaan

Muutosta ei voi hakea rekisteröintiä koskevaan ilmoitukseen, vaan ensin on pyydettävä asiasta Verohallinnolta muutoksenhakukelpoinen rekisteröintipäätös. Muutoksenhakukelpoista päätöstä voi pyytää OmaVerossa (vero.fi/omavero).

Muutoksenhakukelpoiseen päätökseen voi hakea oikaisua. Tee oikaisuvaatimus kirjallisesti

Oikaisuvaatimuksessa on aina ilmoitettava:

  • mikä on muutoksenhakijan nimi ja Y-tunnus
  • mihin rekisteröintipäätökseen haetaan muutosta
  • miten päätöstä vaaditaan muutettavaksi
  • millä perusteilla muutosta vaaditaan.

Oikaisuvaatimus on allekirjoitettava. Jos oikaisuvaatimuksen allekirjoittaja on valtuutettu eikä hakija itse, liitteeksi tarvitaan myös valtakirja. Oikaisuvaatimukseen pitää liittää asiakirjat, joihin muutoksenhakija vetoaa.

Milloin oikaisuvaatimus on tehtävä

Rekisteröintiä koskevaan päätökseen voi hakea muutosta 60 päivän kuluessa siitä, kun yritys tai yhteisö on saanut tiedon päätöksestä.

Jos päätös on annettu vuonna 2016 tai aiemmin, muutoksenhakuajat ovat erilaiset. Silloin arvonlisäverotuksen rekisteröintiä koskevassa asiassa on voinut hakea muutosta 30 päivän kuluessa siitä, kun yritys tai yhteisö on saanut päätöksen. Ennakkoperintärekisteröintiä koskevaan päätöksen voi pyytää oikaisua viiden vuoden kuluessa. Määräajan laskeminen alkaa päätöksen tekemistä seuraavan kalenterivuoden alusta.

Esimerkki: Yritys on saanut ennakkoperintärekisteriin merkitsemättä jättämistä koskevan päätöksen 13.1.2020. Asiaa koskevan oikaisuvaatimuksen on oltava perillä Verohallinnossa viimeistään 14.3.2020.

Esimerkki: Yritys on saanut ilmoituksen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkitsemisestä 3.11.2016. Yritys on pyytänyt siihen valituskelpoisen päätöksen, ja saanut päätöksen 28.11.2016. Oikaisuvaatimuksen on täytynyt olla perillä Verohallinnossa viimeistään 28.12.2016.

Esimerkki: Yritys on saanut ennakkoperintärekisteriin merkitsemättä jättämistä koskevan päätöksen 30.11.2016. Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä Verohallinnossa viimeistään 30.12.2021.

Vain määräajassa tehdyt oikaisuvaatimukset tutkitaan

Oikaisuvaatimus on toimitettava määräajan kuluessa Verohallintoon. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se on perillä viimeistään muutoksenhakuajan viimeisenä päivänä.

Rekisteröintipäätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta

Yrityksen tai yhteisön on noudatettava Verohallinnon rekisteröintipäätöstä muutoksenhausta huolimatta, kunnes yritys tai yhteisö on saanut tiedon oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä.

Ennakkoperintärekisteriin voidaan merkitä uudelleen, kun laiminlyönnit on korjattu

Verohallinto merkitsee ennakkoperintärekisteristä poistetun yrityksen tai yhteisön hakemuksesta uudelleen rekisteriin sen jälkeen, kun yritys tai yhteisö on korjannut poistamisen perusteena olleet laiminlyönnit. Jos laiminlyönnit ovat olleet toistuvia, yritys tai yhteisö voidaan merkitä hakemuksesta uudelleen rekisteriin viimeistään vuoden kuluttua rekisteristä poistamisesta, jollei laiminlyöntien jatkumista ole pidettävä ilmeisenä.

Valitus hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Valitus hallinto-oikeudelle on tehtävä 60 päivän kuluessa siitä, kun hakija on saanut tiedon oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä. Tarkemmat ohjeet hallinto-oikeuteen tehtävää valitusta varten ovat päätöksen liitteenä olevassa muutoksenhakuohjeessa (valitusosoitus).

Hallinto-oikeuden päätökseen voi hakea edelleen muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus antaa valitusluvan. Hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen tehtävä valitus voi olla maksullinen.

Lue tarkempaa tietoa maksuista ja tarkista hallinto-oikeuksien osoitteet (www.oikeus.fi).