Yritystoiminnan aloittaminen Suomessa – ulkomainen yritys

Jotta yritys voisi aloittaa toiminnan Suomessa, sen on annettava perustamisilmoitus. Perustamisilmoituksella yritys hakeutuu tarvittaviin Verohallinnon rekistereihin. Jos yrityksellä on Suomessa vain yksittäinen toimeksianto, yritys voi rekisteröitymisen sijaan hakea lähdeverokortin verotoimistosta.

Perustamisilmoitus

Kun yritys aloittaa toimintansa, sen on tehtävä perustamisilmoitus Y-lomakkeella Verohallinnolle ja Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Lomake valitaan yritysmuodon mukaan:

 • Y1 + liite 6204: ulkomaiset yhteisöt
 • Y2 + liite 6204: suomalaisia henkilöyhtiöitä (ay tai ky) vastaavat ulkomaiset yritykset
 • Y3 + liite 6206: ulkomaiset liikkeen- tai ammatinharjoittajat.
 • Lomakkeita saa osoitteesta ytj.fi.  Lomake postitetaan osoitteeseen PRH-Verohallinto, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, 00231 Helsinki.

Perustamisilmoitukseen on liitettävä

 • kotivaltion viranomaisen antama suomalaista kaupparekisteriotetta vastaava ote

Perustamisilmoituksen ja sen liitteiden perusteella Verohallinto selvittää, muodostuuko yritykselle kiinteä toimipaikka Suomeen. Kiinteän toimipaikan muodostumista ei voida aina ratkaista heti toiminnan alkaessa. Silloin kiinteän toimipaikan edellytykset tutkitaan uudelleen yrityksen ensimmäisen verovuoden verotuksen yhteydessä.

Ennakkoperintärekisteri

Ulkomainen yritys voidaan merkitä ennakkoperintärekisteriin, jos yritys harjoittaa Suomessa elinkeinotoimintaa ja Suomella on verosopimus yrityksen kotivaltion kanssa tai yrityksellä on Suomessa kiinteä toimipaikka. Jos yritys ei ole ennakkoperintärekisterissä tai se ei ole saanut 0 %:n lähdeverokorttia, peritään yrityksen Suomesta saamasta työkorvauksesta lähdeveroa 13 % tai 35 % yritysmuodosta riippuen.

Jos yrityksellä on Suomessa kiinteä toimipaikka, Verohallinto määrää yritykselle rekisteröinnin yhteydessä ennakkoveron kiinteän toimipaikan tulon perusteella. Yritys on arvioinut tulon perustamisilmoituksessaan. Ennakkoveroon voi myös hakea muutosta.

Huom. Pelkkä ennakkoperintärekisteriin rekisteröityminen ei aiheuta yritykselle tuloveroverovelvollisuutta Suomessa.

Lähdeverokortti yksittäistä toimeksiantoa varten

Jos ulkomaisella yrityksellä on Suomessa yksittäinen toimeksianto, yritykselle voidaan myöntää toimeksiannon ajaksi lähdeverokortti, jossa veroprosentti on 0 %. Edellytyksenä on, että ulkomaiselle yhtiölle ei muodostu Suomeen kiinteää toimipaikkaa.

Lähdeverokorttia haetaan lomakkeella Ulkomaisen yhtiön lähdeverokorttihakemus.

Lomakkeen liitteenä on annettava

 • kotivaltion viranomaisen antama suomalaista kaupparekisteriotetta vastaava ote
 • kopio urakka-, työvoimanvuokraus- tai muusta toimeksiantosopimuksesta koskien työtä, jota varten lähdeverokorttia haetaan.

Arvonlisäverovelvollisten rekisteri

Ulkomaisen yrityksen on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos yritys harjoittaa arvonlisäverollista toimintaa ja yrityksellä on arvonlisäverotuksessa tarkoitettu kiinteä toimipaikka Suomessa. Jos ulkomaisella yrityksellä ei ole Suomessa kiinteää toimipaikkaa, suorittaa arvonlisäveron pääsääntöisesti tavaran tai palvelun ostaja (käännetty verovelvollisuus).

Seuraavissa tilanteissa ulkomainen yritys on kuitenkin aina velvollinen ilmoittautumaan arvonlisäverovelvollisten rekisteriin Suomessa, eikä käännettyä verovelvollisuutta sovelleta:

 • Tavaran tai palvelun ostajana on ulkomaalainen yritys, jolla ei ole täällä kiinteää toimipaikkaa ja jota ei ole merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.
 • Ostajana on yksityishenkilö.
 • Kyse on kaukomyynnistä, joka suuntautuu toisesta EU-jäsenvaltiosta Suomeen. Lisätietoa on ohjeessa Kaukomyyntiä koskevat arvonlisäverosäännökset Suomessa.
 • Myytävä palvelu on henkilökuljetuspalvelua.
 • Myytävä palvelu oikeuttaa pääsyn opetus-, tiede-, kulttuuri-, viihde- ja urheilutilaisuuteen, messuille ja näyttelyihin tai muihin vastaaviin tilaisuuksiin.

Työnantajarekisteri

Kiinteä toimipaikka Suomessa

Jos ulkomaisella yrityksellä on Suomessa tuloverotuksessa tarkoitettu kiinteä toimipaikka, ulkomaisella yrityksellä on samat työnantajavelvollisuudet kuin suomalaisella yrityksellä. Palkkatietojen ilmoittaminen on muuttunut vuoden 2019 alusta.

Ulkomaisen yrityksen on ilmoittauduttava työnantajarekisteriin, jos se maksaa Suomessa vakituisesti palkkaa kahdelle tai useammalle palkansaajalle tai samaan aikaan vähintään kuudelle palkansaajalle, vaikka heidän työsuhteensa olisivat tilapäisiä ja tarkoitettu lyhytaikaisiksi.

Ulkomainen yritys toimittaa ennakonpidätyksen työntekijän antaman verokortin perusteella.

 • Suomessa enintään kuusi kuukautta oleskeleva ulkomaalainen työntekijä saa verotoimistosta lähdeverokortin. Jos työntekijä ei esitä verokorttia, palkasta on perittävä 35 % lähdeveroa.
 • Yli kuusi kuukautta Suomessa oleskeleva työntekijä saa tavallisen verokortin, joka on laskettu progressiivisen verotuksen mukaan. Ellei työntekijä esitä verokorttia, palkasta on toimitettava 60 %:n ennakonpidätys.

Ei kiinteää toimipaikkaa Suomessa

Jos ulkomaisella yrityksellä ei ole Suomessa tuloverotuksessa tarkoitettua kiinteää toimipaikkaa, yrityksellä ei ole Suomessa työnantajavelvollisuuksia eikä sen tarvitse ilmoittautua työnantajarekisteriin. Ulkomaisen yrityksen pitää silti antaa palkoista ilmoitus, jos sen palveluksessa olevat henkilöt oleskelevat Suomessa yli 6 kuukautta.

Ilmoitus pitää antaa myös silloin, ulkomainen yritys vuokraa työntekijöitä Suomessa tehtävään työhön Suomessa olevalle työn teettäjälle, jos kansainvälinen sopimus ei estä veron perimistä palkasta.

Palkkatietojen ilmoittaminen on muuttunut vuoden 2019 alusta:

 • 1.1.2019 alkaen maksetut palkat: Anna palkkatietoilmoitus tulorekisteriin 5 päivän kuluessa maksupäivästä.
 • Vuonna 2018 tai sitä ennen maksetut palkat: Anna vuosi-ilmoitus Verohallinnolle.

Lue lisää palkkojen ja työnantajasuoritusten ilmoittamisesta

Halutessaan yritys voi kuitenkin ilmoittautua työnantajarekisteriin. Työnantajarekisteriin kuuluva yritys perii työntekijän palkasta lähdeveron tai toimittaa ennakonpidätyksen verokortin mukaan.