Toiminnan lopettaminen - osakeyhtiö ja osuuskunta

Osakeyhtiön ja osuuskunnan on ilmoitettava toimintansa lopettamisesta sekä Verohallintoon että kaupparekisteriin. Osakeyhtiö tai osuuskunta voi purkautua muun muassa sulautumisen, jakautumisen tai konkurssin seurauksena. Osakeyhtiön tai osuuskunnan toiminta voi loppua myös selvitysmenettelyn kautta.

Osakeyhtiön ja osuuskunnan on ilmoitettava toiminnan lopettamisesta lopettamisilmoituksella Y4. Tiedot välittyvät samalla ilmoituksella sekä Verohallintoon että kaupparekisteriin.

Lomakkeen Y4 saa Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän verkkopalvelusta. Postita lomake osoitteeseen

PRH - Verohallinto
Yritystietojärjestelmä
PL 2000
00231 Helsinki.

Purkautuminen ja siitä ilmoittaminen

Pelkkä ilmoitus kaupparekisteriin ei riitä purkamaan osakeyhtiötä tai osuuskuntaa. Purkautuminen on tehtävä jollakin seuraavista tavoista:

Konkurssi

Jos toiminta loppuu konkurssiin, liitetään lopettamisilmoitukseen Y4 jäljennös tuomioistuimen konkurssiinasettamispäätöksestä. Jos konkurssi raukeaa varojen vähyyden vuoksi, Patentti- ja rekisterihallitus poistaa osakeyhtiön tai osuuskunnan viran puolesta kaupparekisteristä, kun tuomioistuimelta on tullut tieto rauenneesta konkurssista.

Sulautuminen

Sulautumiseen osalliset osakeyhtiöt tai osuuskunnat tekevät yhteisen ilmoituksen kaupparekisteriin lopettamisilmoituksella Y4. Sulautumisesta on ilmoitettava neljässä eri vaiheessa:

 • ilmoitus sulautumissuunnitelmasta (I vaihe)
 • kuulutushakemus (II vaihe)
 • ilmoitus sulautumisen täytäntöönpanosta (III vaihe)
 • lopputilityksen ilmoittaminen rekisteröitäväksi.

Jakautuminen

Jakautumiseen osalliset osakeyhtiöt tai osuuskunnat tekevät yhteisen ilmoituksen kaupparekisteriin lopettamisilmoituksella Y4. Jakautumisesta on ilmoitettava neljässä eri vaiheessa;

 • ilmoitus jakautumissuunnitelmasta (I vaihe)
 • kuulutushakemus (II vaihe)
 • ilmoitus jakautumisen täytäntöönpanosta (III vaihe)
 • lopputilityksen ilmoittaminen rekisteröitäväksi.

Poistaminen Verohallinnon rekistereistä

Samalla lopettamisilmoituksella Y4 tiedot ja muutokset välittyvät

 • arvonlisäverovelvollisten rekisteriin
 • ennakkoperintärekisteriin
 • työnantajarekisteriin.

Arvonlisäverovelvollisuuden päättyminen

Osakeyhtiö tai osuuskunta ilmoittaa arvonlisäverovelvollisuuden päättymisestä lopettamisilmoituksella Y4. Anna ilmoitus arvonlisäverovelvollisen liiketoiminnan päätyttyä tai viimeistään silloin, kun liikeomaisuus on myyty. Verohallinto poistaa osakeyhtiön tai osuuskunnan arvonlisäverovelvollisten rekisteristä lopettamisilmoituksen perusteella. Arvonlisäveroilmoitus (aikaisemmin kausiveroilmoitus) on annettava vielä toiminnan viimeiseltä verokaudelta.

Osakeyhtiö tai osuuskunta voi halutessaan jatkaa arvonlisäverovelvollisena sen ajan, kun se myy haltuunsa jäänyttä liikeomaisuutta. Liikeomaisuuden realisointiajalta annetaan arvonlisäveroilmoitukset tavalliseen tapaan.

Konkurssiin asetetun osakeyhtiön tai osuuskunnan arvonlisäverovelvollisuus päättyy, kun Verohallinto on muilta viranomaisilta saanut tiedon konkurssiin asettamisesta. Arvonlisäveroilmoitus on annettava vielä toiminnan viimeiseltä verokaudelta. Konkurssipesä voi kuitenkin päättää, että konkurssivelallisen arvonlisäverovelvollisuutta jatketaan omaisuuden realisoinnin ajan. Jos konkurssipesä päättää jatkaa konkurssiin menneen yrityksen liiketoimintaa itsenäisesti, konkurssipesän on ilmoitettava toiminnan aloittamisesta perustamisilmoituksella Y1.

Ennakkoperintärekisteröinnin päättyminen

Verohallinto poistaa ennakkoperintärekisteriin merkityn osakeyhtiön tai osuuskunnan rekisteristä lopettamisilmoituksen perusteella. Lopettamispäiväksi merkitään se päivä, jona tulonhankintatoiminta päättyy.

Verohallinto poistaa osakeyhtiön tai osuuskunnan ennakkoperintärekisteristä myös silloin, jos osakeyhtiö tai osuuskunta ei ole tehnyt toiminnan loppumisesta lopettamisilmoitusta, mutta muutoin käy ilmi, että toiminta on päättynyt. Näin voidaan tehdä esimerkiksi silloin, jos osakeyhtiö tai osuuskunta on ilmoittanut toiminnan päättymisestä veroilmoituksessa.

Verohallinto poistaa konkurssiin asetetun osakeyhtiön tai osuuskunnan ennakkoperintärekisteristä, kun Verohallinto on saanut  muilta viranomaisilta tiedon konkurssiin asettamisesta.

Säännöllisen palkanmaksun päättyminen

Säännöllinen palkanmaksu merkitään päättyneeksi siihen päivään, jolloin palkkoja on viimeisen kerran maksettu. Työnantajasuoritukset pitää ilmoittaa ja maksaa aina rekisteröinnin päättymiseen asti.

Jos osakeyhtiö tai osuuskunta maksaa palkkoja satunnaisesti lopettamispäivän jälkeen, sen on ilmoitettava ja maksettava työnantajasuoritukset niin kauan kuin palkanmaksua on ollut.

Lisätietoa työnantajasuoritusten maksamisesta

Verohallinto poistaa konkurssiin asetetun osakeyhtiön tai osuuskunnan työnantajarekisteristä, kun Verohallinto on saanut muilta viranomaisilta tiedon konkurssiin asettamisesta. Tiedot maksetuista palkoista ja työnantajasuorituksista on ilmoitettava niin pitkään kuin palkanmaksua on. Maksuajankohta ratkaisee, ilmoitetaanko tiedot Verohallintoon vai tulorekisteriin.

Veroilmoitus

Jos osakeyhtiö tai osuuskunta purkautuu, sen on annettava veroilmoitus viimeisen tilikauden päättymispäivään saakka.

Jos osakeyhtiö tai osuuskunta sulautuu tai jakautuu, veroilmoitukseen pitää liittää selvitys

 • sulautuneen tai jakautuneen yhteisön menoista, jotka vähennetään vastaanottaneen yhteisön tuloista
 • muista verotuksessa vähennyskelpoisista eristä
 • fuusioerotuksen käsittelystä kirjanpidossa
 • omistussuhteiden muutoksista, jos sulautuneen tai jakautuneen yhteisön tappioita halutaan vähentää vastaanottaneen yhteisön tulosta. Selvitys omistussuhteiden muutoksista tarvitaan myös siinä tapauksessa, että sulautuneella tai jakautuneella yhtiöllä on käyttämättömiä yhtiöveron hyvityksiä.

Ennakkoveroon voi hakea muutosta

Toiminnan lopettamisen yhteydessä osakeyhtiö tai osuuskunta voi tarvita muutosta ennakkoveroon. Ennakkoveron muutosta tai poistamista voi hakea esimerkiksi OmaVerossa. Hakemuksessa pitää joko arvioida verotettava tulos tai esittää tuloksesta laskelma, jossa on eritelty tuotot ja kulut.

Yhteystiedot toiminnan lopettamisen jälkeen

Osakeyhtiön tai osuuskunnan on merkittävä lopettamisilmoitukseen osoite, johon Verohallinto voi tarvittaessa ottaa yhteyttä liiketoiminnan lopettamisen jälkeen.

Lomakkeet

Syventävät vero-ohjeet

Arvonlisäverollisen toiminnan lopettaminen ja konkurssi

Osakeyhtiö ja osuuskunta — muut sivut