Toiminnan lopettaminen - avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön on ilmoitettava elinkeinotoiminnan lopettamisesta Verohallinnolle ja kaupparekisteriin. Tee ilmoitus muutos- ja lopettamisilmoituksella Y5.

Toiminnan loputtua vastuunalaisten yhtiömiesten on huolehdittava siitä, että yhtymä poistetaan niistä Verohallinnon rekistereistä, joihin yhtymä on merkitty. Toiminnan lopettaminen voi vaikuttaa myös ennakkoveroihin. Yhtiömiesten täytyy itse huolehtia siitä, että heidän ennakkoveronsa on oikean suuruinen, kun yrityksen toiminta loppuu tai muuttuu.

Verohallinnon rekistereistä poistaminen

Merkitse muutos- ja lopettamisilmoitukeen Y5 ne rekisterit, joista yritys hakeutuu pois. Tiedot arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin välittyvät samalla ilmoituksella. Lopettamisilmoituksen käsittely kestää yleensä noin 3 viikkoa.

Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö poistetaan arvonlisäverovelvollisten rekisteristä ja työnantajarekisteristä siitä päivästä lähtien, kun arvonlisäverollinen toiminta on päättynyt tai kun palkkoja on maksettu viimeisen kerran. Ennakkoperintärekisteröinti päättyy aikaisintaan siihen päivään, jolloin lopettamisilmoitus on annettu, ei takautuvasti.
 
Anna lopettamisilmoitus (YTJ)

Millaisessa tilanteessa toiminta voi loppua?

Avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiömiehet voivat sopia yhtymän toiminnan lopettamisesta, jos he ovat siitä yksimielisiä. Jos yhtiömiehet eivät ole yhtiön lopettamisesta yksimielisiä, sovelletaan lopettamiseen lakia avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä.

Yhtymän toiminta katsotaan loppuneeksi yleensä silloin, kun jokin seuraavista toteutuu:

  • Yhtiömiehet allekirjoittavat sopimuksen yhtymän purkamisesta.
  • Yritysmuoto on muuttunut yhtymästä esimerkiksi osakeyhtiöksi.
  • Yhtiömiesten lukumäärä on alentunut yhteen, eikä lukumäärä ole vuoden kuluessa noussut vähintään kahteen. Tällöin yhtymän tulo verotetaan jäljelle jääneen yhtiömiehen tulona.
  • Yhtymä sulautuu toiseen yhtymään tai vähintään 2 yhtymää sulautuu yhdeksi uudeksi yhtymäksi.
  • Yhtymä on asetettu selvitystilaan.

Lue lisää yhtymien lopettamisesta (Patentti- ja rekisterihallitus)

Ilmoitus on tärkeä – muuten toiminnan katsotaan jatkuvan

Jos Verohallinnolle ei ole tehty lopettamisilmoitusta, elinkeinotoiminnan katsotaan edelleen jatkuvan. Jos toiminnan katsotaan edelleen jatkuvan, esimerkiksi ilmoitukset arvonlisäverosta, työnantajasuorituksista ja muista oma-aloitteisista veroista on annettava määräaikana.

Huomaa, että työttömyyskorvausten ja muiden etuuksien edellytyksenä saattaa olla se, että elinkeinotoiminta on todella lopetettu ja ilmoitettu lopetetuksi.

Muista antaa viimeiset ilmoitukset ajallaan

Elinkeinotoiminnan loputtua vastuunalaisten yhtiömiesten on huolehdittava siitä, että kaikki verotukseen liittyvät ilmoitukset annetaan ajallaan.

Veroilmoitus

Veroilmoitus toiminnan päättymisvuodelta on annettava viimeistään seuraavan vuoden huhtikuun alussa riippumatta siitä, milloin tilikausi on tosiasiassa päättynyt.Jos veroilmoitus myöhästyy tai jää kokonaan antamatta, seurauksena voi olla veronkorotus. Ilmoita veroilmoituksessa myös se, että toiminta on päättynyt.

Lue lisää veroilmoituksen antamisesta.

Arvonlisävero, työnantajasuoritukset ja muut oma-aloitteiset verot

Veroilmoitukset arvonlisäverosta ja muista oma-aloitteisista veroista täytyy antaa jokaiselta verokaudelta rekisteröintien päättymiseen saakka, vaikka varsinaista toimintaa ei olisikaan enää ollut.

Tiedot 1.1.2019 ja sen jälkeen maksetuista palkoista ja työnantajasuorituksista täytyy ilmoittaa tulorekisteriin. Lue lisää palkkojen ja työnantajasuoritusten ilmoittamisesta

Jos oma-aloitteiset verot ilmoitetaan myöhässä, yhtymä joutuu maksamaan myöhästymismaksua. Jos ilmoitus jää kokonaan antamatta, seurauksena on arvioverotus ja veronkorotus.

Arvonlisävero ja muut oma-aloitteiset verot ja suoritukset on myös maksettava ajallaan.

Lue lisä oma-aloitteisten verojen ilmoittamisesta ja maksamisesta.

Tarkista myös ennakkovero

Kun yhtymän toiminta loppuu, tarkista ennakkoveron määrä. Toiminnan loputtua jokaisen yhtiömiehen on tarvittaessa muutettava omien ennakkoverojensa määrää.

Jos olet jo antanut tietoja seuraavalle verovuodelle verovuoden ennakkoveroa varten , tee myös näihin tietoihin tarvittavat muutokset myös näihin tietoihin. Silloin et maksa ennakkoveroa liikaa tai liian vähän.

Jokaisen yhtiömiehen on huolehdittava siitä, että viimeisen verovuoden ennakot  maksetaan asianmukaisesti. Ennakoiden maksueriä saattaa mennä maksuun myös varsinaisen toiminnan loppumisajankohdan jälkeen.

Esimerkki: Yhtymän tilikausi oli alun perin 1.1.2018–31.12.2018. Toiminta päätettiin kuitenkin lopettaa kesken tilikauden 31.5.2018. Ennakkoveron tilisiirtolomakkeet vuodelle 2018 oli lähetetty vastuunalaisille yhtiömiehille jo alkuvuodesta 2018.

Yhtiömiehet maksavat ennakkoveroa tilisiirtolomakkeiden mukaisesti vuonna 2018. Vaikka toiminta loppuu, ennakkovero täytyy edelleen maksaa.

Yhtiömiesten on otettava Verohallintoon yhteyttä ennakkoveron muuttamiseksi sen jälkeen, kun viimeisen tilikauden voiton määrä (tulos) on selvillä. Tilinpäätös täytyy tehdä viimeistään 4 kuukauden kuluttua siitä kun tilikausi  tai toiminta on loppunut. Tässä tapauksessa määräajan laskeminen alkaa siis 31.5.2018). Yhtiömiesten täytyisi ilmoittaa tulos ennakkoverojen muuttamista varten viimeistään syyskuussa.

Kun yritystoiminta loppuu, ennakkovero voi muuttua. Yhtiömiesten pitää kuitenkin itse hakea muutosta ennakkoveroon . Muuten ennakkovero täytyy maksaa alkuperäisen määrän ja aikataulun mukaan (joka toinen kuukausi).

Hae muutosta ennakkoveroon OmaVerossa.

Lopettamisesta voi syntyä yhtiömiehelle luovutusvoittoa

Yhtiömiehen verotuksessa yhtymän purkautuminen rinnastetaan yhtiöosuuden myyntiin. Siihen sovelletaan luovutusvoiton verotuksen säännöksiä. Purkautumishetkellä yhtiömies ei välttämättä saa yhtiöstä rahanarvoista etua, mutta verotuksessa hänelle voi syntyä luovutusvoittoa tai -tappiota.

Ennen purkautumista yhtiömiehillä on useitakin tapoja käsitellä yhtiön omaisuutta:

  • Yhtiö voi myydä omaisuutensa tai liiketoimintansa.
  • Yhtiömiehet voivat ottaa omaisuuden yhtiöstä itselleen yksityisottona.
  • Yhtiön varat voivat siirtyä purkautumisen yhteydessä jako-osana yhtiömiehille.

Kaikissa näissä tilanteissa omaisuuden arvona pidetään käypää arvoa.

Yhtiömiehelle voi syntyä luovutusvoittoa, jos hänen vuosittaiset yksityisottonsa ovat suuremmat kuin yrityksestä saadut voitto-osuudet ja yhtiöön tehdyt yksityissijoitukset. Toisin sanoen, yhtiömiehelle voi tulla luovutusvoittoa, jos hänen kirjanpidon yksityistilinsä saldo on negatiivinen. Vastaavasti luovutustappiota voi tulla, jos vuosittaiset yksityisotot ovat pienemmät kuin voitto-osuus ja yksityissijoitukset

Lue lisää yhtiöosuuden luovutuksesta tuloverotuksessa ja lahjaverotuksessa.

Säilytä kirjanpitoaineisto ja tilinpäätös 10 vuotta

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön viimeisen tilikauden kirjanpitokirjat ja tilinpäätös on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä. Tilikauden tositteet on säilytettävä 6 vuotta verovuoden päättymisestä.

Yhtiömiesten on huolehdittava siitä, että kirjanpitoaineisto säilytetään. Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön on ilmoitettava kaupparekisterille muutos- ja lopettamisilmoituksella (Y5), kuka vastaa kirjanpitoaineiston säilyttämisestä.