Milloin kyseessä on palkka?

Työstä saatu korvaus on useimmiten joko palkkaa tai työkorvausta. Kyse on palkasta, jos työn tekijä on työsuhteessa työn teettäjään.

Mikä on palkkaa?

Työstä saadun korvauksen laatu on usein helppo ratkaista. Osapuolet ovat esimerkiksi tehneet työsopimuksen tai kysymyksessä on selvästi liike- tai ammattituloon kuuluva korvaus. Joskus korvauksen luonne voi olla epäselvä. Silloin on sopimuksen ja olosuhteiden kokonaisarvioinnin perusteella ratkaistava, onko kyseessä palkka vai työkorvaus.

Palkkaa on korvaus, joka maksetaan työ- tai virkasuhteessa tehdystä työstä. Palkkana pidetään myös työnantajan antamia luontoisetuja (esimerkiksi auto-, asunto-, ravinto- ja puhelinetua).

Myös seuraavat ennakkoperintälaissa luetellut palkkiot ovat palkkaa, vaikka työsuhdetta ei muodostuisikaan. Luettelo on tyhjentävä eli muut kuin tässä mainitut palkkiot eivät ole palkkaa, ellei kyse ole virka- tai työsuhteesta:

  • kokouspalkkiot
  • henkilökohtaiset luento- ja esitelmäpalkkiot
  • hallintoelimen jäsenyydestä saadut palkkiot
  • toimitusjohtajan palkkiot
  • avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehen nostamat palkat
  • korvaukset luottamustoimesta.

Lisätietoa palkan ja työkorvauksen eroista

Palkanmaksuun liittyvistä velvollisuuksista huolehtii maksaja

Palkan maksaja toimittaa palkasta ennakonpidätyksen ja maksaa sairausvakuutusmaksun (aikaisemmin sosiaaliturvamaksun). Ennakonpidätys toimitetaan työntekijän verokortin mukaan. Jos työntekijä ei esitä verokorttia, ennakonpidätys on 60 %. Palkan maksajan on huolehdittava myös eläke- ja muista vakuutusmaksuista. Ne määräytyvät palkan perusteella.

Maksajan pitää antaa ilmoitukset palkkatiedoista:

  • Vuonna 2018 maksetuista palkoista täytyy antaa Verohallinnolle veroilmoitus työnantajasuorituksista sekä vuosi-ilmoitus.
  • Vuoden 2019 alusta lähtien maksetut palkat ja toimitetut ennakonpidätykset pitää ilmoittaa palkkatietoilmoituksella tulorekisteriin 5 päivän kuluessa maksupäivästä. Palkkatietoilmoitus korvaa veroilmoituksen työnantajasuorituksista sekä vuosi-ilmoituksen.
    • Työnantajan sairausvakuutusmaksut ilmoitetaan työnantajan erillisilmoituksella kuukausittain, viimeistään palkanmaksua seuraavan kalenterikuukauden 5 päivänä.

Lisätietoa