Muutokset yhdistyksen toiminnassa

Yhdistyksen on ilmoitettava useimmista toiminnassaan tapahtuneista muutoksista sekä Verohallintoon että Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) pitämiin yhdistysrekisteriin ja kaupparekisteriin. Säännöissä tapahtuneista muutoksista ilmoitetaan yhdistysrekisteriin ja Verohallintoon. Verohallintoon ilmoitettavia muutoksia ovat esimerkiksi tilikauden muutos sekä osoitteen tai yhteystietojen vaihtuminen. Muutokset tulevat voimaan, kun ne on rekisteröity.

Tilikauden muutos

Yhdistyksen tilikaudesta määrätään säännöissä. Tilikausi on normaalisti 12 kuukautta. Kun toiminta aloitetaan tai lopetetaan tai tilikautta muutetaan, tilikausi voi tilapäisesti olla tätä lyhyempi tai pidempi, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Tilikausi määrää verovuoden, joten yhdistyksen pitää ilmoittaa tilikauden muutoksesta Verohallintoon. Tilikauden muutoksesta ilmoitetaan lomakkeella 6214 (YTJ-palvelussa). 

Ilmoitukseen on liitettävä selvitys muutoksen edellyttämistä toimenpiteistä, kuten sääntöjen muutoksesta. Jos tilinpäätöksen ajankohta muutetaan myöhäisemmäksi, lomake 6214 on annettava kahta kuukautta ennen sitä päivää, jona tilikausi olisi ilman muutosta päättynyt. Jos tilinpäätöksen ajankohtaa aikaistetaan, ilmoitus on tehtävä kahta kuukautta ennen sitä päivää, jona tilikausi päättyy.

Tilikauden muutos tulee voimaan, kun se on rekisteröity. Pelkästään ilmoituksen jättäminen ei siis vielä riitä, eikä tilikauden muutos voi astua voimaan takautuvasti.

Verohallinnon rekistereihin liittyvät muutokset

Tiedot ja muutokset sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin että työnantajarekisteriin välittyvät samalla lomakkeella 6214 (YTJ-palvelussa).

Arvonlisäverovelvollisten rekisteri

Arvonlisäverollista toimintaa harjoittavan yhdistyksen on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Ilmoittautumista ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos liikevaihto jää tilikauden (12 kk) aikana alle 10 000 euron. Halutessaan rekisteriin voi silloinkin hakeutua, jos toiminta tapahtuu liiketoiminnan muodossa.

Yleishyödyllinen yhteisö voi myös halutessaan hakeutua arvonlisäverovelvollisten rekisteriin vaikka toiminta ei olisikaan sille veronalaista elinkeinotoimintaa. Toiminnan tulee kuitenkin olla arvonlisäverolaissa tarkoitettua liiketoimintaa. Jos yleishyödyllinen yhteisö hakeutuu arvonlisäverovelvolliseksi, se on verovelvollinen kaikesta liiketoiminnan muodossa harjoitetusta toiminnastaan, ellei toimintaa ole erikseen säädetty verottomaksi. Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutunut merkitään verovelvolliseksi aikaisintaan ilmoituksen saapumispäivästä alkaen.

Arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ilmoittaudutaan tai hakeudutaan lomakkeella 6214 (YTJ-palvelussa). Samalla lomakkeella on ilmoitettava myös arvonlisäverollisen toiminnan päättymisestä.

Verohallinto poistaa yhdistyksen rekisteristä siitä päivästä lähtien, kun arvonlisäverollinen toiminta päättyy. Jos yhdistys on hakeutunut rekisteriin vapaaehtoisesti ja sen toiminta loppuu, se voidaan poistaa rekisteristä aikaisintaan siitä päivästä lähtien, jona muutos- ja lopettamisilmoitus on saapunut.

Arvonlisäveroilmoitus on annettava vielä siltä verokaudelta, jona arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröinti on päättynyt, vaikka viimeisellä kaudella ei olisi ollut toimintaa.

Yhdistys ei katso olevansa arvonlisäverovelvollinen

Joissakin tilanteissa yhdistys voi katsoa, että se ei ole harjoittamastaan toiminnasta arvonlisäverovelvollinen. Toiminta voidaan katsoa arvonlisäverottomaksi esimerkiksi, jos toiminta on

  • vähäistä (tilikauden liikevaihto enintään 10 000 euroa)
  • yleishyödyllisen yhteisön tai uskonnollisen yhdyskunnan arvonlisäverotonta toimintaa
  • terveyden- ja sairaanhoitoa, sosiaalipalveluita tai muuta arvonlisäverolain 4 luvussa arvonlisäverottomaksi säädettyä toimintaa.

Jos yhdistys ei katso olevansa toiminnastaan arvonlisäverovelvollinen, sen on toimitettava asiasta kirjallinen selvitys perusteluineen lomakkeen 6214 mukana.

Esimerkki:

Yhdistys ei katso olevansa toiminnastaan arvonlisäverovelvollinen, koska yhdistys myy sosiaalihuoltopalveluja. Yhdistys täyttää lomakkeen 6214 ja liittää mukaan vapaamuotoisen selvityksen yhdistyksen toiminnasta. Selvityksestä ilmenee, täyttyvätkö sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverottomuuden edellytykset.

Ennakkoperintärekisteri

Verohallinto merkitsee ennakkoperintärekisteriin sen, joka harjoittaa tai todennäköisesti ryhtyy harjoittamaan elinkeinotoimintaa, maataloutta tai muuta tulonhankkimistoimintaa. Tulonhankkimistoimintana voidaan pitää myös yleishyödyllisten yhdistysten harjoittamaa varainhankintaa ja verovapaata talkootyötä, jota yhdistyksen jäsenet tekevät yhdistyksen lukuun.

Kun yhdistys on merkitty ennakkoperintärekisteriin, sen on huolehdittava veroistaan maksamalla ennakkoveroa. Vastaavasti asiakkaiden tai yhteistyökumppaneiden ei tarvitse toimittaa ennakonpidätystä yhdistykselle maksamistaan työ- tai käyttökorvauksista.

Yhdistys poistetaan ennakkoperintärekisteristä, jos sen toiminta on kokonaan päättynyt. Yhdistyksen pitää ilmoittaa toiminnan päättymisestä lomakkeella 6214 (YTJ-palvelussa).

Työnantajarekisteri

Yhdistys on säännöllisesti palkkoja maksava työnantaja, jos se maksaa vakituisesti palkkaa kahdelle tai useammalle palkansaajalle. Yhdistyksen on ilmoittauduttava säännöllisesti palkkaa maksavaksi työnantajaksi myös silloin, jos se maksaa palkkaa vähintään kuudelle palkansaajalle, vaikka heidän työsuhteensa olisivat tilapäisiä ja ne olisi tarkoitettu lyhytaikaisiksi.

Jos yhdistys on maksanut säännöllisesti palkkoja ja lopettaa palkanmaksun, sen on ilmoitettava asiasta lomakkeella 6214 (YTJ-palvelussa). Säännöllinen palkanmaksu merkitään päättyneeksi siihen päivään, jona yhdistys on viimeisen kerran maksanut palkkoja.

Jos yhdistys maksaa palkkoja satunnaisesti sen jälkeen, kun se on poistettu työnantajarekisteristä, työnantajasuoritukset täytyy maksaa ja ilmoittaa aina, kun palkkoja on maksettu.

Osoitteen ja yhteystietojen muutokset

Yhdistys ilmoittaa osoitteen ja yhteystietojen muutokset Patentti- ja rekisterihallituksen pitämiin yhdistysrekisteriin ja kaupparekisteriin muutosilmoituksella Y4a ja Verohallintoon lomakkeella 6214. 

Muutosilmoitus

Muutosilmoituksen Y4a ja lomakkeen 6214 saa YTJ-palvelusta.