Muutokset säätiön toiminnassa

Säätiön on ilmoitettava useimmista toiminnassaan tapahtuneista muutoksista sekä Verohallintoon että Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) pitämiin säätiörekisteriin ja kaupparekisteriin. Säätiön on ilmoitettava säännöissä tapahtuneista muutoksista säätiörekisteriin ja kaupparekisteriin sekä Verohallintoon. Verohallintoon ilmoitettavia muutoksia ovat tilikauden muutos sekä osoitteen tai yhteystietojen vaihtuminen. Muutokset tulevat voimaan, kun ne on rekisteröity.

Tilikauden muutos

Tilikaudesta määrätään säännöissä. Tilikausi on normaalisti 12 kuukautta. Kun toiminta aloitetaan tai lopetetaan tai tilikautta muutetaan, tilikausi voi tilapäisesti olla tätä lyhyempi tai pidempi, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Tilikausi määrää verovuoden, joten säätiön pitää ilmoittaa tilikauden muutoksesta Verohallintoon.

Säätiö ilmoittaa tilikauden muutoksesta muutosilmoituksella Y4 Verohallintoon (YTJ-palvelussa).

Ilmoitukseen on liitettävä selvitys muutoksen edellyttämistä toimenpiteistä, kuten sääntöjen muutoksesta. Jos tilinpäätöksen ajankohta muutetaan myöhäisemmäksi, muutosilmoitus Y4 on annettava kahta kuukautta ennen sitä päivää, jona tilikausi olisi ilman muutosta päättynyt. Jos tilinpäätöksen ajankohtaa aikaistetaan, ilmoitus on tehtävä kahta kuukautta ennen sitä päivää, jona tilikausi päättyy.

Tilikauden muutos tulee voimaan, kun se on rekisteröity. Pelkästään ilmoituksen jättäminen ei siis vielä riitä, eikä tilikauden muutos voi astua voimaan takautuvasti.

Verohallinnon rekistereihin liittyvät muutokset

Tiedot ja muutokset sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin että työnantajarekisteriin välittyvät samalla muutosilmoituksella Y4.

Arvonlisäverovelvollisten rekisteri

Arvonlisäverollista toimintaa harjoittavan säätiön on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Ilmoittautumista ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos liikevaihto jää tilikauden (12 kk) aikana alle 10 000 euron. Halutessaan rekisteriin voi silloinkin hakeutua, jos toiminta tapahtuu liiketoiminnan muodossa.

Yleishyödyllinen yhteisö voi myös halutessaan hakeutua arvonlisäverovelvollisten rekisteriin vaikka toiminta ei olisikaan sille veronalaista elinkeinotoimintaa. Toiminnan tulee kuitenkin olla arvonlisäverolaissa tarkoitettua liiketoimintaa. Jos yleishyödyllinen yhteisö hakeutuu arvonlisäverovelvolliseksi, se on verovelvollinen kaikesta liiketoiminnan muodossa harjoitetusta toiminnastaan, ellei toimintaa ole erikseen säädetty verottomaksi. Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutunut merkitään verovelvolliseksi aikaisintaan ilmoituksen saapumispäivästä alkaen.

Arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ilmoittaudutaan tai hakeudutaan muutosilmoituksella Y4. Samalla lomakkeella on ilmoitettava myös arvonlisäverollisen toiminnan päättymisestä.

Verohallinto poistaa säätiön rekisteristä siitä päivästä lähtien, kun arvonlisäverollinen toiminta päättyy. Jos säätiö on hakeutunut rekisteriin vapaaehtoisesti ja sen toiminta loppuu, se voidaan poistaa rekisteristä aikaisintaan siitä päivästä lähtien, jona muutos- ja lopettamisilmoitus on saapunut.

Arvonlisäveroilmoitus on annettava vielä siltä verokaudelta, jona arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröinti on päättynyt, vaikka viimeisellä kaudella ei olisi ollut toimintaa.

Ennakkoperintärekisteri

Verohallinto merkitsee ennakkoperintärekisteriin sen, joka harjoittaa tai todennäköisesti ryhtyy harjoittamaan elinkeinotoimintaa, maataloutta tai muuta tulonhankkimistoimintaa.

Kun säätiö on merkitty ennakkoperintärekisteriin, sen on huolehdittava veroistaan maksamalla ennakkoveroa. Vastaavasti asiakkaiden tai yhteistyökumppaneiden ei tarvitse toimittaa ennakonpidätystä säätiölle maksamistaan työ- tai käyttökorvauksista.

Säätiö poistetaan ennakkoperintärekisteristä, jos sen toiminta on kokonaan päättynyt. Yhdistyksen tai säätiön pitää ilmoittaa toiminnan päättymisestä muutosilmoituksella Y4.

Työnantajarekisteri

Säätiö on säännöllisesti palkkoja maksava työnantaja, jos se maksaa vakituisesti palkkaa kahdelle tai useammalle palkansaajalle. Säätiön on ilmoittauduttava säännöllisesti palkkaa maksavaksi työnantajaksi myös silloin, jos se maksaa palkkaa vähintään kuudelle palkansaajalle, vaikka heidän työsuhteensa olisivat tilapäisiä ja ne olisi tarkoitettu lyhytaikaisiksi.

Jos säätiö on maksanut säännöllisesti palkkoja ja lopettaa palkanmaksun, sen on ilmoitettava asiasta muutosilmoituksella Y4. Säännöllinen palkanmaksu merkitään päättyneeksi siihen päivään, jona säätiö on viimeisen kerran maksanut palkkoja.

Jos säätiö maksaa palkkoja satunnaisesti sen jälkeen, kun se on poistettu työnantajarekisteristä, työnantajasuoritukset täytyy maksaa ja ilmoittaa aina, kun palkkoja on maksettu.

Osoitteen ja yhteystietojen muutokset

Säätiö ilmoittaa osoitteen ja yhteystietojen muutokset sekä Verohallintoon että Patentti- ja rekisterihallituksen pitämiin säätiörekisteriin ja kaupparekisteriin. Ilmoitus tehdään muutosilmoituksella Y4.

Muutosilmoitus

Muutosilmoituksen Y4 saa YTJ-palvelusta.