Muutokset yrityksen toiminnassa − liikkeen- ja ammatinharjoittaja

Ilmoita Verohallintoon, jos yrityksesi toiminnassa tapahtuu muutoksia. Esimerkiksi tilikauden, toimialan tai osoitteen muuttumisesta täytyy ilmoittaa. Osa muutoksista pitää ilmoittaa myös kaupparekisteriin. Kaupparekisteriin täytyy ilmoittaa esimerkiksi osoitteen tai muun yhteystiedon vaihtuminen.

Ilmoita muuttuneet tiedot lomakkeella Y6

Ilmoita muutokset eri rekistereihin yritys- ja yhteisötietojärjestelmän lomakkeella Y6. Samalla lomakkeella tiedot välittyvät arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja tarvittaessa kaupparekisteriin.

Verohallinto lähettää sinulle kirjallisen ilmoituksen, kun lomake on käsitelty. Lomakkeen käsittely kestää noin kolme viikkoa.

Täytä ja tulosta muutos- ja lopettamisilmoitus Y6 (www.ytj.fi)

Arvonlisäverovelvollisten rekisteri

Ilmoittaudu arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos yrityksesi tilikauden liikevaihto on yli 10 000 euroa (vuonna 2015 alkaneilta tilikausilta raja oli 8 500 euroa) tilikauden aikana. Voit hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi vapaaehtoisesti silloinkin, kun et muuten olisi arvonlisäverovelvollinen.

Jos lopetat Ilmoita myös arvonlisäverollisen toiminnan, ilmoita siitä päättymisestä muutos- ja lopettamisilmoituksella Y6. Jos teet ilmoituksen vasta toiminnan lopettamisen jälkeen, merkitse lomakkeeseenlle se päivä, jolloin arvonlisäverovelvollinen toiminta on todellisuudessa päättynyt.

Muista antaa arvonlisäveroilmoitus (aikaisemmin kausiveroilmoitus) vielä siltä ilmoitusjaksoltaverokaudelta, jona arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröinti on päättynyt, vaikka viimeisellä kaudella ei olisi ollut toimintaa. Jos sinulla on pidennetty verokausi (eli olet antanut arvonlisäveroilmoituksen 3 kuukauden tai vuoden välein), viimeinen arvonlisäveroilmoitus täytyy usein antaa tavallista ilmoitusrytmiä aiemmin.

Lue lisää:

Arvonlisäverotus
Arvonlisäveron ja muiden oma-aloitteisten verojen ilmoittaminen

Ennakkoperintärekisteri

Ilmoittaudu ennakkoperintärekisteriin lomakkeella Y6. Samalla lomakkeella voit ilmoittaa myös toiminnan keskeytymisestä tai päättymisestä. Yritys poistetaan ennakkoperintärekisteristä aikaisintaan siitä päivästä lähtien, jona lopettamisilmoitus on saapunut. Jos aloitat toiminnan uudelleen, täytä lomake Y6 ja ilmoita siinä päivä, jolloin toiminta taas alkaa.

Lue lisää ennakkoperintärekisteristä.

Työnantajarekisteri

Olet säännöllisesti palkkoja maksava työnantaja, jos maksat vakituisesti palkkaa kahdelle tai useammalle palkansaajalle. Ilmoittaudu säännöllisesti palkkaa maksavaksi työnantajaksi myös silloin, jos maksat palkkaa vähintään kuudelle palkansaajalle, vaikka heidän työsuhteensa olisivat tilapäisiä ja ne olisi tarkoitettu lyhytaikaisiksi.

Jos olet maksanut säännöllisesti palkkoja ja lopetat palkanmaksun, ilmoita asiasta Verohallinnolle lomakkeella Y6. Säännöllinen palkanmaksu merkitään päättyneeksi päivänä, jona on viimeisen kerran maksettu palkkoja.

Lue lisää työnantajarekisteristä

Maksetut palkat on ilmoitettava ja työnantajasuoritukset maksettava aina rekisteröinnin päättymiseen asti.

Jos sinut on poistettu työnantajarekisteristä, mutta maksat palkkoja satunnaisesti, sinun on ilmoitettava ja maksettava työnantajasuoritukset niin kauan kuin palkanmaksua on ollut.

Lue lisää: 

Osoitteen ja yhteystietojen muutokset

Tee osoitteen ja yhteystietojen muutokset sähköisesti YTJ-asiointipalvelun kautta. Tiedot välittyvät sekä Verohallintoon että kaupparekisteriin. Muuttuneet osoite- ja yhteystiedot voit ilmoittaa myös muutos- ja lopettamisilmoituksella Y6.

Muuta osoitetietoja YTJ-palvelussa (www.ytj.fi)

Jos ilmoitat yhteystietojen muutoksesta veroilmoituksella (joko liikkeen- ja ammatinharjoittajan veroilmoituksella 5 tai henkilöasiakkaan esitäytetyllä veroilmoituksella), tiedot välittyvät Verohallintoon mutta eivät kaupparekisteriin.

Tilikauden muutokset

Yhdenkertaista kirjanpitoa pitävän yrittäjän tilikausi on aina kalenterivuosi. Kun aloitat toiminnan, ensimmäinen tilikautesi päättyy aloittamisvuoden viimeisenä päivänä. Kun lopetat toiminnan, viimeinen tilikautesi alkaa 1.1. ja päättyy toiminnan lopettamispäivään.

Kahdenkertaisen kirjanpidon pitäjällä tilikausi voi olla muukin 12 kuukauden jakso kuin kalenterivuosi. Kun aloitat tai lopetat toimintaa tai muutat tilinpäätöksen ajankohtaa, tilikauden pituus voi olla pitempi tai lyhyempi kuin 12 kuukautta. Tilikauden enimmäispituus on kuitenkin 18 kuukautta. Tilikautta voit muuttaa halutessasi.

Tilikausi vaikuttaa verotuksen ajankohtaan

Tilikausi vaikuttaa siihen, minä vuonna verotus toimitetaan. Siksi liikkeen- tai ammatinharjoittajan on ilmoitettava tilikauden muutoksesta Verohallintoon.

Jos tilikausi ei ole kalenterivuosi, verovuosi muodostuu siitä tilikaudesta tai niistä tilikausista, jotka ovat päättyneet kalenterivuoden aikana. Samana vuonna voi siis päättyä esimerkiksi kaksi tilikautta, joiden tulot lasketaan yhteen ja verotetaan samana vuonna.

Ilmoita tilikauden muutoksesta hyvissä ajoin

Jos muutat tilinpäätöksen ajankohtaa myöhäisemmäksi, lomake Y6 on annettava 2 kuukautta ennen sitä päivää, jona tilikausi olisi ilman muutosta päättynyt. Jos aikaistat tilinpäätöksen ajankohtaa, ilmoitus on tehtävä 2 kuukautta ennen sitä päivää, jona tilikausi tulee päättymään.

Ilmoita tilikauden muutoksesta muutos- ja lopettamisilmoituksella Y6.

Yritysmuodon muutos

Liikkeen- tai ammatinharjoittaja voi muuttaa yritysmuotonsa avoimeksi yhtiöksi, kommandiittiyhtiöksi tai osakeyhtiöksi. Ilmoita yritysmuodon muutoksesta sekä Verohallintoon että Patentti- ja rekisterihallituksen pitämään kaupparekisteriin.

Lue lisää yritysmuodon muutoksesta.