Muutokset yrityksen toiminnassa − avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön on rekisteröitävä yhtiösopimuksen muutokset kaupparekisteriin, jotta ne tulevat voimaan. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi osakkuus- ja osuusmuutokset.

Ilmoita muuttuneet tiedot verkossa tai lomakkeella Y5

Muutosilmoituksen voi tehdä Patentti- ja rekisterihallituksen ja Verohallinnon yhteisessä verkkopalvelussa osoitteessa ytj.fi tai paperilomakkeella Y5 (Muutos- ja lopettamisilmoitus). Samalla ilmoituksella tiedot välittyvät sekä kaupparekisteriin että Verohallinnon rekistereihin.

Kaupparekisteriin tehtävät muutokset ovat maksullisia. Käsittelymaksut ovat erilaiset verkkopalvelussa ja paperilomakkeella ilmoitettaessa. Lue lisää kaupparekisterin käsittelymaksuista (www.prh.fi).

Asioi verkossa

Jos ilmoitat paperilla, postita lomake osoitteeseen:
PRH-Verohallinto
Yritystietojärjestelmä
PL 2000
00231 Helsinki

Verohallinto lähettää sinulle kirjallisen ilmoituksen, kun sen rekisteritiedot on käsitelty. Ilmoituksen käsittely kestää noin kolme viikkoa.

Tilikauden muutoksesta on ilmoitettava  

Tilikausi on yleensä 12 kuukautta. Kun toiminta aloitetaan, lopetetaan tai tilikautta muutetaan, tilikausi voi tilapäisesti olla tätä lyhyempi tai pidempi, kuitenkin enintään 18 kuukautta. Jos tilikausi poikkeaa kalenterivuodesta, verovuosi muodostuu siitä tilikaudesta tai niistä tilikausista, jotka ovat päättyneet kyseisen kalenterivuoden aikana.

Koska tilikausi määrää yrityksen verovuoden, avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön pitää aina ilmoittaa tilikauden muutoksesta Verohallintoon. On suositeltavaa, että avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön tilikaudesta on sovittu yhtiösopimuksessa. Jos tilikaudesta on sovittu yhtiösopimuksessa, myös tilikauden muutos on ilmoitettava kaupparekisteriin yhtiösopimuksen muutoksena kolmen kuukauden kuluessa uuden yhtiösopimuksen allekirjoittamisesta.

Tiedot voi ilmoittaa YTJ-verkkopalvelussa tai lomakkeella Y5. Ilmoitukseen on liitettävä uusi, muuttunut yhtiösopimus.

Milloin muutosilmoitus on tehtävä?

Jos tilinpäätöksen ajankohta muutetaan myöhäisemmäksi, muutoksesta on ilmoitettava kahta kuukautta ennen sitä päivää, jona tilikausi olisi ilman muutosta päättynyt. Jos tilinpäätöksen ajankohtaa aikaistetaan, ilmoitus on tehtävä kahta kuukautta ennen sitä päivää, jona tilikausi tulee päättymään.

Rekistereihin liittyvät muutokset

Tiedot ja muutokset välittyvät sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin että työnantajarekisteriin samalla muutos- ja lopettamisilmoituksella Y5.

Arvonlisäverovelvollisten rekisteri

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos tilikauden liikevaihto on yli 10 000 euroa.

Arvonlisäverollisen toiminnan päättymisestä on ilmoitettava joko verkossa osoitteessa ytj.fi tai muutos- ja lopettamisilmoituksella Y5. Verohallinto poistaa avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön rekisteristä aikaisintaan ilmoituksen saapumispäivästä lähtien. Arvonlisäveroilmoitus on annettava vielä siltä ilmoitusjaksolta, jona arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröinti on päättynyt, vaikka viimeisellä kaudella ei olisi ollut toimintaa.

Avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö voi hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi vapaaehtoisesti silloinkin, kun se ei muuten olisi arvonlisäverovelvollinen. Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutunut yhtiö merkitään yleensä verovelvolliseksi ilmoituksen saapumispäivästä alkaen. Jos toiminta loppuu, tällainen avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö voidaan poistaa rekisteristä aikaisintaan siitä päivästä lähtien, jona lopettamisilmoitus on saapunut.

Lue lisää arvonlisäveron ja muiden oma-aloitteisten verojen ilmoittamisesta.
Lue lisää arvonlisäverotuksesta.

Ennakkoperintärekisteri

Verohallinto merkitsee ennakkoperintärekisteriin sen, joka harjoittaa tai todennäköisesti ryhtyy harjoittamaan elinkeinotoimintaa, maataloutta tai muuta tulonhankkimistoimintaa. Sen jälkeen kun avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö on merkitty ennakkoperintärekisteriin, sille maksetusta työ- tai käyttökorvauksesta ei tarvitse toimittaa ennakonpidätystä.

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön pitää ilmoittaa toiminnan päättymisestä muutos- ja lopettamisilmoituksella Y5.

Avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö poistetaan ennakkoperintärekisteristä, jos sen toiminta on kokonaan päättynyt. Yhtiö poistetaan ennakkoperintärekisteristä aikaisintaan siitä päivästä lähtien, jona lopettamisilmoitus Y5 on saapunut.

Lue lisää ennakkoperintärekisteristä.

Työnantajarekisteri

Avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö on säännöllisesti palkkoja maksava työnantaja, jos se maksaa vakituisesti palkkaa kahdelle tai useammalle palkansaajalle. Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön on ilmoittauduttava säännöllisesti palkkaa maksavaksi työnantajaksi myös silloin, jos se maksaa palkkaa samanaikaisesti vähintään kuudelle palkansaajalle, vaikka heidän työsuhteensa olisivat tilapäisiä ja tarkoitettu lyhytaikaisiksi.

Jos avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö on maksanut säännöllisesti palkkoja ja lopettaa palkanmaksun, sen on ilmoitettava asiasta Verohallinnolle joko verkossa tai lomakkeella Y5 (ytj.fi).

Säännöllinen palkanmaksu merkitään päättyneeksi päivänä, jona avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö on viimeisen kerran maksanut palkkoja. Maksetut palkat on ilmoitettava ja työnantajasuoritukset maksettava aina rekisteröinnin päättymiseen asti.

Jos avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö maksaa palkkoja satunnaisesti työnantajarekisteristä poistamisen jälkeen, työnantajasuoritukset on ilmoitettava ja maksettava aina, kun palkkoja on maksettu. 

Lue lisää

Osoitteen ja yhteystietojen muutokset

Tee osoitteen ja yhteystietojen muutokset ytj.fi-verkkopalvelussa. Tiedot välittyvät sekä Verohallintoon että Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin.

Muuta yhteystietoja verkossa (www.ytj.fi)

Muuttuneet tiedot voi ilmoittaa myös muutos- ja lopettamisilmoituksella Y5.

Omistajanvaihdokset

Kun avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiömiehet vaihtuvat tai heidän yhtiöosuutensa muuttuvat, on kyse samalla yhtiösopimuksen muutoksesta. Kaikkien yhtiömiesten on allekirjoitettava uusi yhtiösopimus.

Ilmoita muutokset rekisteröitäväksi kaupparekisteriin kolmen kuukauden kuluessa yhtiösopimuksen allekirjoittamisesta. Tiedot voi ilmoittaa joko ytj.fi-verkkopalvelussa tai lomakkeella Y5. Liitä mukaan uusi yhtiösopimus.

Lue lisää yhtiöosuuden luovutuksen veroseuraamuksista Verohallinnon ohjeesta Yhtiöosuuden luovutus tuloverotuksessa ja lahjaverotuksessa.

Jos avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön osakkuuksista vaihtuu yli puolet, yhtymä menettää oikeuden käyttää edellisten vuosien tappioita. Avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö voi kuitenkin hakea poikkeuslupaa voidakseen vähentää tappioita. Hakemuksen voi tehdä se avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö, jonka tappioista on kysymys.

Lue lisää tappioiden poikkeusluvista sivulta Ennakkoratkaisu- ja poikkeuslupahakemus.

Yhtymän toimintavaraus luetaan yhtymän tuotoksi sille verovuodelle, kun yhtymän yhtiömiehiksi tulee muita yhtiömiehiä, kuin luonnollisia henkilöitä tai kuolinpesiä. Toimintavarauksen tuottona huomioiminen ilmoitetaan ainoastaan veroilmoituksella.