Energiaveron palautushakemuksessa ilmoitettavat uudet tiedot

Julkisiin tukiin liittyy ns. avoimuusvelvoite. Avoimuusvelvoite koskee yrityksiä ja yrittäjiä, jotka saavat esimerkiksi maatalouden energiaveron palautusta. Tuen saajan on ilmoitettava tarvittavat tiedot Verohallinnolle, joka välittää ne eteenpäin julkaistavaksi. Avoimuusvelvoite ei muuta energiatuotteiden valmisteveron palautuksen hakuperusteita.

Energiatuotteiden valmisteveron palautushakemuksessa ilmoitettavat tiedot

Energiatuotteen valmisteveron palautusta hakevan yrittäjän tai yrityksen on ilmoitettava tietoja yrityksen koosta ja taloudellisesta tilanteesta

Ilmoita tiedot energiatuotteiden valmisteveron palautushakemuksella (lomake 3311)

1. Yrityksen koko

Merkitse yrityksen kokoluokka hakemukseen numerolla:

  • 1 = pk-yritys: liikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai tase enintään 43 miljoonaa euroa, ja henkilöstön määrä on alle 250 henkeä.
  • 2 = suuri yritys: liikevaihto on yli 50 miljoonaa euroa tai tase yli 43 miljoonaa euroa, ja henkilöstön määrä on vähintään 250 henkeä.

2. Taloudelliset vaikeudet

Energiatuotteen valmisteveron palautusta hakevan yrityksen tai yrittäjän on ilmoitettava, onko yritys tai yrittäjä  taloudellisissa vaikeuksissa silloin, kun tukihakemus jätetään. Yrityksen katsotaan olevan taloudellisissa vaikeuksissa, jos yritys on asetettu konkurssiin tai yrityksen saneerausmenettely on rauennut ennen hakemuksen määräaikaa.

Energiatuotteen valmisteveron palautusta ei myönnetä taloudellisissa vaikeuksissa olevalle yritykselle tai yrittäjälle.

Verotukia saavan yrityksen tai yrittäjän on ilmoitettava yrityksen toimintaan liittyvät tiedot Verohallinnolle, joka välittää tiedot julkaistavaksi. Ilmoitusvelvollisuus koskee sekä veronpalautuksena saatavia tukia että suoraa verottomuutta tai veronalennusta.

Ilmoita taloudellisen tilanteen muutos omalla lomakkeella

Jos hakijan taloudellisessa tilanteessa tapahtuu muutos, on hakijan tehtävä siitä heti erillinen olosuhdemuutosilmoitus.

Tee olosuhdemuutos lomakkeella 3313.

Avoimuusvelvoitteen taustaa ja voimaantulo

Avoimuusvelvoite liittyy EU:n valtiontukiuudistukseen (2012–2014). Uudistuksen keskeinen tavoite oli siirtää komission toimivallassa olevan valtiontukien valvonnan painopistettä niin, että valvontaa tehdään enemmän jälkikäteen eikä enää etukäteen hakemuksen perusteella.

EU:n valtiontukiasetus edellyttää, että jäsenvaltioiden myöntämien tukien avoimuutta lisätään. Uutena velvoitteena jäsenvaltioiden on julkaistava yli 500 000 euron suuruisten tukien tiedot. Tiedot julkaistaan komission kotisivuilla kuuden kuukauden kuluessa tuen myöntämispäivästä.

Avainsanat: