Veroilmoituksen antaminen – osakeyhtiöt ja osuuskunnat – usein kysyttyä

Tälle sivulle on koottu yleisimpiä osakeyhtiöiden ja osuuskuntien veroilmoituksen antamiseen liittyviä kysymyksiä.

Kysymykset:

 1. Miten ilmoitetaan muuttunut pankkitilin numero?
 2. Miten osakaslainat ilmoitetaan?
 3. Millainen toiminta kuuluu verotuksessa henkilökohtaiseen tulolähteeseen?
 4. Mihin veroilmoituksen kohtaan merkitään kirjanpidossa tuottona oleva varaston muutos?
 5. Jos yhtiö on tehnyt poistoja sekä EVL- että TVL-omaisuudesta, miten tämä merkitään veroilmoituslomakkeille?
 6. Yhtiö myy irtaimeen käyttöomaisuuteen kuuluvan auton. Myyntihinta ylittää auton poistamattoman hankintamenon ja syntyy myyntivoittoa. Tuloslaskelmaan kirjataan myyntivoiton lisäksi samansuuruinen poistoeron lisäys, joten kirjanpidossa ja verotuksessa myynnillä ei siten ole tulosvaikutusta. Miten myynti merkitään veroilmoituslomakkeille?
 7. Milloin yhtiölle muodostuu lomakkeella 12A ilmoitettavaa hyllypoistoa ja miten hyllypoistoa käytetään?
 8. Miten poistoero merkitään veroilmoituslomakkeelle 6B?
 9. Mihin merkitään edellisten vuosien vahvistetut tappiot?
 10. Miten yhtiön nettovarallisuus lasketaan?
 11. Miten osakkuuksien vaihtuminen vaikuttaa yhtiön verotukseen?
 12. Milloin pitää täyttää siirtohinnoittelua koskeva lomake 78?
 13. Miten merkitään konserniavustus, joka on saatu yhtiöltä, josta verovelvollinen ei omista yhtään osaketta mutta joka kuuluu samaan konserniin? Kyse on siis sisaryhtiöistä eli yhtiöllä ja verovelvollisella on sama emoyhtiö.
 14. Miten voi vaatia ulkomaille maksetun veron hyvittämistä?
 15. Mitä seuraamuksia yhtiölle tulee, jos veroilmoitus annetaan myöhässä?
 16. Missä tapauksessa yhtiölle voidaan määrätä veronkorotusta?

1. Miten ilmoitetaan muuttunut pankkitilin numero?

Uuden tai muuttuneen tilinumeron voit ilmoittaa Verohallinnolle OmaVero-palvelussa (vero.fi/omavero) tai, jos annat veroilmoituksen Yhteisöjen veroilmoituspalvelussa, myös kyseisessä palvelussa. 

Molemmissa tapauksissa tilinumeron muuttaminen edellyttää yhteisöasiakkailta tunnistautumista Katso-pääkäyttäjänä.

2. Miten osakaslainat ilmoitetaan?

 Osakaslaina ilmoitetaan veroilmoituslomakkeella 6B osiossa I kohdassa osakaslainat sekä varallisuuslaskelmalla kohdassa 432. Tämän lisäksi osakaslainojen muutoksista tulee antaa vuosi-ilmoitus lomakkeella 7851. (TVL 53a §)

3. Millainen toiminta kuuluu verotuksessa henkilökohtaiseen tulolähteeseen?

Henkilökohtaiseen tulolähteeseen kuuluu tuloverolain mukainen toiminta. Tällaista toimintaa ovat esimerkiksi elinkeinotoimintaan kuulumattoman kiinteistön ja huoneisto-osakkeiden vuokraus (EVL 53 §), elinkeinotoimintaan kuulumaton metsätalouden harjoittaminen, passiivinen arvopaperiomistus (Verohallinnon ohje Arvopaperisijoittamisen tulolähteestä) sekä yhtiön rahavarojen lainaaminen osakkaille. Henkilökohtaisen tulolähteen toiminnan tuotot ja kulut eritellään lomakkeella 7A. Lisäksi veroilmoituslomakkeella 6B ilmoitetaan tuottojen ja luovutusvoittojen yhteismäärä kohdassa 355, kulujen yhteismäärä kohdassa 398 sekä tulos kohdassa 501 tai tappio kohdassa 506. (TVL 29 §)

4. Mihin veroilmoituksen kohtaan merkitään kirjanpidossa tuottona oleva varaston muutos?

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutokset merkitään kokonaisuudessaan veroilmoituslomakkeen 6B kohtaan 359. Jos varaston muutos on positiivinen, se vähentää ostojen määrää.

5. Jos yhtiö on tehnyt poistoja sekä EVL- että TVL-omaisuudesta, miten tämä merkitään veroilmoituslomakkeille?

Lomakkeelle 62 merkitään molempien tulolajien poistot yhteensä. Tämän lisäksi TVL-omaisuuden poistot merkitään lomakkeen 7A kohtiin 468 ja 469 sekä EVL-omaisuuden poistot veroilmoituslomakkeen 6B kohtiin 364 ja 365. Lomakkeiden 7A ja 6B poistojen määrien täytyy täsmätä lomakkeen 62 poistojen yhteismäärän kanssa.

6. Yhtiö myy irtaimeen käyttöomaisuuteen kuuluvan auton. Myyntihinta ylittää auton poistamattoman hankintamenon ja syntyy myyntivoittoa. Tuloslaskelmaan kirjataan myyntivoiton lisäksi samansuuruinen poistoeron lisäys, joten kirjanpidossa ja verotuksessa myynnillä ei siten ole tulosvaikutusta. Miten myynti merkitään veroilmoituslomakkeille?

Lomakkeelle 62 merkitään kohtaan 802 auton myyntihinta. Veroilmoituslomakkeelle 6B merkitään muina verottomina tuottoina auton myyntivoitto kohtaan 358 ja poistoeron lisäys kohtaan 364. Jos taas auton myynnistä syntyy myyntitappiota ja yhtiöllä on riittävästi kertynyttä poistoeroa, merkitään muina vähennyskelvottomina kuluina auton myyntitappio kohtaan 384 ja poistoeron vähennys kohtaan 364. (EVL 30 §)

7. Milloin yhtiölle muodostuu lomakkeella 12A ilmoitettavaa hyllypoistoa ja miten hyllypoistoa käytetään?

Hyllypoistoa muodostuu tapauksissa, joissa yhtiö tekee kirjanpidossaan enemmän poistoja kuin verotuksessa tai vaihtoehtoisesti tapauksissa, joissa veroviranomainen ei ole hyväksynyt tehtyä poistoa kokonaisuudessaan verotuksessa vähennettäväksi (esimerkiksi poistojen ylittäessä verolain sallimat määrät). Kun hyllypoistoa muodostuu, yhtiön pitää aina täyttää lomake 12A. Hyllypoistoa käytettäessä taas tehdään poistoja verotuksessa enemmän kuin kirjanpidossa. Verotuksessa vähennettävän poiston määrä ei kuitenkaan voi ylittää elinkeinoverolain mukaisia määriä (EVL 24, 30–34 ja 36–41 §). Hyllypoiston käyttö on aina merkittävä lomakkeen 12A lisäksi lomakkeille 6B ja 62. Hyllypoisto ei näy yhtiön kirjanpidossa, vaan se on erillinen verotuksen erä.

8. Miten poistoero merkitään veroilmoituslomakkeelle 6B?

Veroilmoituslomakkeen 6B kohdassa 364 ilmoitetaan suunnitelman mukaiset poistot ja poistoeron muutokset yhteensä. Kohdassa 365 ilmoitetaan verotuksessa vähennettävät poistot yhteensä. Näiden määrien täytyy täsmätä lomakkeella 62 ilmoitettujen tietojen kanssa.

9. Mihin merkitään edellisten vuosien vahvistetut tappiot?

Edellisten vuosien tappioita ei merkitä näkyviin veroilmoituslomakkeelle 6B. Verohallinto vähentää tappiot viran puolesta. Jäljellä olevien tappioiden määrä näkyy verotuspäätöksessä, jonka yhtiö saa verotuksen päättymisen jälkeen.

10. Miten yhtiön nettovarallisuus lasketaan?

Yhtiön nettovarallisuus lasketaan niin, että veroilmoituslomakkeen 6B varallisuuslaskelmalla ilmoitettujen varojen määrästä vähennetään velkojen määrä.

11. Miten osakkuuksien vaihtuminen vaikuttaa yhtiön verotukseen?

Jos yhtiöllä ei ole vahvistettuja tappioita, ei osakkuuksien vaihtumisella ole merkitystä yhtiön verotuksessa. Jos tappiovuoden aikana tai sen jälkeen yli 50 prosenttia osakkeista vaihtaa omistajaa, yhtiö menettää tappion vähentämisoikeuden. Esimerkiksi jos yhtiölle on muodostunut tappiota vuonna 2014, ja vuonna 2015 osakkuuksista vaihtuu 30 prosenttia ja vuonna 2016 taas 25 prosenttia, on yli puolet osakkeista vaihtanut omistajaa tappiovuoden jälkeen. Vuonna 2016 syntyneestä tuloksesta ei tässä tapauksessa voida vähentää vuoden 2014 tappiota. (TVL 122 §)

12. Milloin pitää täyttää siirtohinnoittelua koskeva lomake 78?

Lomake 78 pitää täyttää, jos yhtiö on verovuoden aikana tehnyt etuyhteydessä (VML 31.2 §) olevan osapuolen kanssa liiketoimia, joiden toinen osapuoli on ulkomainen. Velvollisuus koskee kuitenkin vain yhtiöitä, joiden liikevaihto on vähintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma vähintään 43 miljoonaa euroa. (VML 14a–14c §)

13. Miten merkitään konserniavustus, joka on saatu yhtiöltä, josta verovelvollinen ei omista yhtään osaketta mutta joka kuuluu samaan konserniin? Kyse on siis sisaryhtiöistä eli yhtiöllä ja verovelvollisella on sama emoyhtiö.

Lomakkeelle 65 merkitään myös sisaryhtiöltä saadut ja sisaryhtiölle annetut konserniavustukset. Omistusosuusprosentiksi ei tällöin merkitä mitään.

14. Miten voi vaatia ulkomaille maksetun veron hyvittämistä?

Yhtiö voi vaatia ulkomaille maksettujen verojen hyvittämistä Suomen tuloverotuksessa lomakkeella 70. Lomake täytetään silloin, kun yhtiö on verovuonna maksanut ulkomaisia veroja esimerkiksi osingonjaon yhteydessä. Ulkomaisen veron hyvittäminen edellyttää, että lomakkeen liitteenä annetaan luotettava selvitys ulkomaisen veron määrästä, sen maksamisesta sekä veron perusteesta. (Laki kansainvälisen kahdenkertaisen verotuksen poistamisesta)

15. Mitä seuraamuksia yhtiölle tulee, jos veroilmoitus annetaan myöhässä?

Jos yhtiö toimittaa veroilmoituksen myöhässä ilman pätevää syytä, määräytyy veronkorotus seuraavasti:
Yhtiö palauttaa veroilmoituksen ilman kehotusta: veronkorotus 100 €.
Yhtiö palauttaa veroilmoituksen kehottamisen jälkeen kehottamiskirjeessä asetetussa määräajassa: veronkorotus 150 €.
Yhtiö palauttaa veroilmoituksen ennen verotuksen päättymistä kehottamiskirjeessä asetetun määräajan jälkeen: veronkorotus 300 €. (VML 32.1–32.2 §, Verohallituksen yhtenäistämisohje kohta 6.3)

16. Missä tapauksessa yhtiölle voidaan määrätä veronkorotusta?

Yhtiölle voidaan määrätä veronkorotusta, jos yhtiö ei ole antanut veroilmoitusta tai yhtiö antaa veroilmoituksen myöhässä. Veronkorotusta voidaan lisäksi määrätä, jos yhtiö antaa veroilmoituksen tai liitelomakkeet vaillinaisena tai jättää vastaamatta yhtiölle osoitettuun täydennyspyyntöön. Jos yhtiö on tahallisesti tai törkeää huolimattomuuttaan antanut olennaisesti väärän veroilmoituksen tai muun säädetyn tiedon tai asiakirjan, jättänyt ilmoittamatta tuloja tai varallisuutta huomattavan määrän tai perustanut vähennysvaatimuksen väärään tai väärennettyyn asiakirjaan, yhtiölle määrätään veronkorotusta. (VML 32 §, Verohallituksen yhtenäistämisohje kohta 6.3)

Selitykset laeista käytetyille lyhenteille:

 • EVL Laki elinkeinotulon verottamisesta
 • TVL Tuloverolaki
 • VML Laki verotusmenettelystä
Sivu on viimeksi päivitetty 10.5.2017